Global Sustain Stakeholder Panel: Καινοτόμος διάλογος για τους Απολογισμούς ΕΚΕ

Καθώς οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος με την υποχρέωση δημοσίευσης και μη οικονομικών στοιχείων από τις επιχειρήσεις – που θεσπίστηκε με νόμο 4403/2016) σε εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας (2014/95/ΕΕ) – αναδεικνύεται ο κρίσιμος ρόλος του διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ειδικότερα, οι Απολογισμοί/Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (CR/Sustainability Reports) αναδεικνύουν τις προσπάθειες μιας εταιρείας να δημιουργήσει κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία για τους ενδιαφερόμενους, καθώς και τη δέσμευσή της να λειτουργεί ηθικά και υπεύθυνα.

Ωστόσο, όπως σχολιάζει στη “N” ο Μιχάλης Σπανός, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain, η ανατροφοδότηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), τα σχόλια και οι συμβουλές τους σχετικά με νέες ιδέες, στρατηγικές και πρωτοβουλίες είναι τα συστατικά που δίνουν αξία στον Απολογισμό.

Θεωρώντας ότι η εμπλοκή των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί ουσιαστική ανάγκη για τις επιχειρήσεις η Global Sustain δημιούργησε μια νέα, καινοτόμο υπηρεσία, με την ονομασία “Global Sustain Stakeholder Panels”. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία, όπου εταιρείες έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τους Απολογισμούς Εταιρικής Υπευθυνότητάς τους και να δώσουν τη δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη τους να εμπλακούν ουσιαστικά στο έργο τους, μέσω ανοιχτού διαλόγου. Μέσω αυτής της διαδικασίας οι εταιρείες λαμβάνουν ανατροφοδότηση σχετικά με τις επιδόσεις τους, εντοπίζουν θέματα βελτίωσης και συζητούν καινοτόμες ιδέες αναφορικά με τη διάρθρωση και ευθυγράμμιση της στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξής τους, σύμφωνα με τις προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μερών.

Το πρώτο «Global Sustain Stakeholder Panel», πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στο NJV Athens Plaza Hotel.

Οι τάσεις της αγοράς

Σημειώνεται ότι οι κορυφαίες εταιρείες εξελίσσουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), δημιουργώντας συμβουλευτικά όργανα (stakeholder councils, committees, panels) για την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρηματικών στρατηγικών.

Η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών έχει προχωρήσει πολύ από τις ημέρες που οι εταιρείες θα μιλούσαν στο κοινό μόνο σε μια κρίση. Η δέσμευση των stakeholders, αντιμετωπίζεται τώρα από πολλές εταιρείες ως ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη ορθών επιχειρηματικών στρατηγικών. Είναι μάλιστα τόσο ισχυρό, που τώρα δημιουργούν επίσημες συμβουλευτικές επιτροπές ενδιαφερομένων μερών, συγκεντρώνουν εξωτερικούς φορείς και εμπειρογνώμονες για να τους συμβουλεύουν σχετικά με σύνθετα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης.

Συνήθως, οι εταιρείες χρησιμοποιούν τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών για τον εντοπισμό προβλημάτων, την παροχή συμβουλών σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικών και την παροχή σχολίων σχετικά με τις επιδόσεις τους. Ορισμένοι παρέχουν συμβουλές σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα που αντιμετωπίζει η εταιρεία, όπως για παράδειγμα, περιβαλλοντικά θέματα. Άλλοι παρέχουν διασφάλιση εξετάζοντας την ετήσια έκθεση εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας. Τα πιο αποτελεσματικά πάνελ έχουν εξελιχθεί σε έναν αποδοτικό μηχανισμό που τροφοδοτεί τη στρατηγική βιωσιμότητας της εταιρείας.

Η δέσμευση

Απαντώντας στο ερώτημα πώς ακριβώς μία εταιρεία δεσμεύει επιτυχώς τα ενδιαφερόμενα μέρη της, ο κ. Σπανός εξηγεί ότι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 26000, η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων μερών, περιλαμβάνει το διάλογο μεταξύ της εταιρείας και των ενδιαφερόμενων μερών της. Η αφορμή του διαλόγου δεν είναι απαραιτήτως σημαντική και μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους – λόγω μιας νέας εξέλιξης, μιας αλλαγής των δραστηριοτήτων ή με ειδική πρόσκληση από τον ίδιο τον οργανισμό/εταιρεία.

Το γεγονός ότι υπάρχει τουλάχιστον διάλογος, συνεπάγεται αλληλεπίδραση. Ως εκ τούτου, η αλληλεπίδραση αποτελεί τη βάση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο του ISO 26000, το οποίο προτείνει μια σειρά από μεθόδους και εργαλεία -τόσο για μεμονωμένους ενδιαφερόμενους όσο και για συλλογικές διαπραγματεύσεις, όπως επιτροπές ενδιαφερομένων μερών, σεμινάρια, συνέδρια και εργαστήρια, roundtables, συμβουλευτικές επιτροπές ή φόρουμ στο Διαδίκτυο.

Το Global Reporting Initiative (GRI) υποστηρίζει τη χρήση εσωτερικών και εξωτερικών προσεγγίσεων για την ενίσχυση της αξιοπιστίας των εκθέσεων βιωσιμότητας.

Οι εσωτερικοί έλεγχοι μπορούν να παρέχουν κάποιο βαθμό διασφάλισης σχετικά με την ποιότητα των πληροφοριών που παράγονται.

Επειδή όμως οι εσωτερικές μέθοδοι δεν είναι επαρκείς, η εξωτερική διασφάλιση μπορεί να επιτευχθεί από επαγγελματίες παρόχους διασφάλισης, επιτροπές ενδιαφερομένων μερών και άλλα εξωτερικά μέρη.

Η δέσμευση των ενδιαφερόμενων μερών, αποτελεί βασικό στοιχείο των κατευθυντήριων γραμμών GRI για την αναφορά βιωσιμότητας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην ίδια την ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών. Η συνεχιζόμενη εμπλοκή πολλών ενδιαφερομένων μερών εξελίσσει τις εκθέσεις, τις στρατηγικές και τις λειτουργίες του κάθε οργανισμού/εταιρείας

Οι ομάδες εταιρικών stakeholders μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της ευρύτερης δέσμευσης των ενδιαφερομένων μερών και της διακυβέρνησης της ίδιας της εταιρείας, φέρνοντας τους εμπειρoγνώμονες σε συνεργασία με τα ανώτερα στελέχη του οργανισμού.

Οι εταιρείες χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο πάνελ προκειμένου να λαμβάνουν συμβουλές για το πώς να ανταποκριθούν στα αναδυόμενα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα με τρόπο που να είναι στρατηγικά ευθυγραμμισμένος με το επιχειρηματικό μοντέλο του οργανισμού.

Τόσο η εταιρεία όσο και τα ενδιαφερόμενα μέρη, ανέφεραν ότι η συμμετοχή τους σε stakeholder panel επιτάχυνε τη δική τους μάθηση και ενίσχυσε την ικανότητά τους να κατανοούν και να επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και κοινωνικών θεμάτων.

Πηγή: naftemporiki.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ