Πιστοποίηση με ISO 9001:2015 των διαδικασιών της ΔΕΗ

Ο Κλάδος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ΔΕΗ ΑΕ στο πλαίσιο του προτύπου Διαχείρισης Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο φορέα για το Σύστημα Ποιότητας που εφαρμόζει σε ότι αφορά τις διαδικασίες για:
  • την ημερήσια πρόβλεψη της ζήτησης των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ και την υποβολή της προβλεπόμενης Δήλωσης Φορτίου, για τη συμμετοχή της ΔΕΗ ΑΕ ως Προμηθευτής στην Αγορά Η/Ε και
  • την παρακολούθηση των εξελίξεων του ρυθμιστικού πλαισίου της Αγοράς Η/Ε, τη διαμόρφωση των θέσεων της ΔΕΗ ως Προμηθευτής και την παρακολούθηση και γνωστοποίηση αρμοδίως των μεταβολών που αφορούν την Άδεια Προμήθειας Η/Ε.
Ο Κλάδος Αγοράς Η/Ε στο πλαίσιο των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του, συμμετέχει στη Αγορά Η/Ε και στις Αγορές των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών για λογαριασμό της Επιχείρησης, εξασφαλίζοντας την προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας για το σύνολο των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ και των πελατών της Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας, σε όλη τη χώρα.

Η εμπορική αξία του συνόλου των συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας με τους αρμόδιους διαχειριστές ανέρχεται ετησίως στα 4,8 δισ. ευρώ. Η ΔΕΗ ΑΕ συμμετέχοντας στην Αγορά Η/Ε και στο πλαίσιο της εμπορικής της πολιτικής, καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της, την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην Προμήθεια Η/Ε και την ορθολογική χρήση των ενεργειακών πόρων της χώρας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ