ΕΥ: Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να υλοποιήσουν το ψηφιακό τους όραμα

► Το 90% των επιχειρήσεων εστιάζει στις ψηφιακές προτεραιότητες κατά την κατανομή των κεφαλαίων του
► Μόνο το 48% εκτιμά ότι διαθέτει μια ολοκληρωμένη ψηφιακή στρατηγική «εξαγοράς και οικοδόμησης» (buy and build) 
► Το 46% δηλώνει ότι δε διαθέτει αρκετά αποτελεσματικές διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) για ψηφιακές Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μετασχηματίζονται μέσω της τεχνολογίας, ωστόσο πολλές από αυτές δυσκολεύονται να υλοποιήσουν πλήρως το ψηφιακό τους όραμα, σύμφωνα με την έρευνα της EY, Digital Deal Economy, η οποία καταγράφει τις απόψεις περισσότερων από 900 στελεχών επιχειρήσεων από εννέα βασικούς τομείς της οικονομίας σε 26 χώρες.

Η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων (90%), ανταποκρινόμενη στην ταχύρρυθμη τεχνολογική πρόοδο, διαθέτει κεφάλαια στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ο επιτυχημένος μετασχηματισμός θα πρέπει να βασίζεται στη σωστή ισορροπία μεταξύ της οικοδόμησης ψηφιακών δυνατοτήτων στο εσωτερικό της επιχείρησης και της πρόσβασης στην καινοτομία και την τεχνολογία μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών (Σ&Ε), οι οποίες θα οδηγήσουν σε αλλαγές με ρυθμό ταχύτερο από ό,τι μπορεί να εξασφαλίσει η οργανική ανάπτυξη. Ωστόσο, λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις (48%) εκτιμούν ότι διαθέτουν μια συνεπή προσέγγιση «εξαγοράς και οικοδόμησης» (buy and build). 

Παρότι πολλοί πραγματοποιούν συμφωνίες στον ψηφιακό κλάδο, οι διαδικασίες πρέπει να επικαιροποιηθούν

Σχεδόν τρεις στις τέσσερις επιχειρήσεις (74%) εξετάζουν μια ανόργανη πορεία ανάπτυξης μέσω εξαγορών, συμμαχιών και κοινοπραξιών. Ωστόσο, αρκετοί διατηρούν επιφυλάξεις όσον αφορά στην επιτυχία των συμφωνιών αυτών με βάση τις τρέχουσες πρακτικές τους. Λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις (46%) χαρακτηρίζουν τις διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (due diligence) που έχουν στη διάθεσή τους για τις ψηφιακές εξαγορές ως «εξαιρετικά αποτελεσματικές».

Η έρευνα διαπιστώνει ότι μόνο μία στις πέντε επιχειρήσεις (22%) διεξάγει σήμερα due diligence στον κυβερνοχώρο. Την ίδια ώρα, πολλές επιχειρήσεις δε διαθέτουν όλους τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) για να μετρήσουν τον βαθμό ενσωμάτωσης μετά τη συγχώνευση: μόνο το 34% των ερωτηθέντων διαθέτει τις απαραίτητες διαδικασίες για να αξιολογήσει την επιτυχία σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και την εταιρική κουλτούρα, όπως για παράδειγμα τα επίπεδα οργανωτικής δέσμευσης.

Η στρατηγική και το ψηφιακό οικοσύστημα, ζωτικής σημασίας για τη γρήγορη επίτευξη της καινοτομίας

Η έρευνα εντοπίζει μία αναδυόμενη τάση: τα ψηφιακά οικοσυστήματα. Πρόκειται για ομάδες επιχειρήσεων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και μοιράζονται ψηφιακές πλατφόρμες, για να πετύχουν εμπορικά πλεονεκτήματα ή νέες καινοτομίες. Σχεδόν οι μισές (48%) επιχειρήσεις προχωρούν σε σημαντικές επενδύσεις, προκειμένου να οικοδομήσουν τα ψηφιακά τους οικοσυστήματα, ενώ το 47% κάνει πιο συγκρατημένες επενδύσεις. Μόλις το 5% όσων συμμετείχαν στην έρευνα δεν επενδύει καθόλου σε αυτόν τον τομέα.

Οι πιο σημαντικές αιτίες για την οικοδόμηση τέτοιων οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η ανάπτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών (κύριος λόγος για το 34%), η διείσδυση σε νέες αγορές (24%) και η κάλυψη κενών στις ψηφιακές δεξιότητες (23%). Μόλις το ένα πέμπτο (17%) των ερωτηθέντων είδαν το οικοσύστημα ως έναν τρόπο άμυνας απέναντι σε έναν ανταγωνιστικό, νέο παίκτη της αγοράς.

Η κεφαλαιακή επάρκεια και η ευελιξία των χαρτοφυλακίων ενισχύουν τις φιλοδοξίες

Οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε καλή θέση για να εντοπίσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πλειοψηφία τους (82%) διαθέτει επαρκή κεφάλαια στον ισολογισμό της για να επιτύχει τους στόχους της ως προς τις ψηφιακές Σ&Ε. Όσες δεν έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης μέσω ομολόγων, μετοχικών κεφαλαίων ή εκποιήσεων, πωλούν για να αντλήσουν κεφάλαια για επανεπένδυση.

Όσον αφορά στα αναμενόμενα οφέλη που προσφέρουν οι επενδύσεις κεφαλαίου στην ψηφιακή τεχνολογία, πολλοί ερωτηθέντες πιστεύουν πως η δυναμική του μετασχηματισμού ενδέχεται να τονώσει τα έσοδα (61%), να βελτιώσει την αποδοτικότητα (57%), να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς (56%) και να αυξήσει την τιμή της μετοχής (52%).

Ψηφιακή ωρίμανση: το παράδειγμα των ηγετών

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες ως προς τον βαθμό ψηφιακής ωρίμανσής τους: η μεγαλύτερη ομάδα (57%) περιλαμβάνει όσους επιδιώκουν ψηφιακές Σ&Ε, αλλά προβληματίζονται από τις πολλές πτυχές του εγχειρήματος. Το 29% υιοθετεί τη στρατηγική των ψηφιακών Σ&Ε, κατανοώντας την ανάγκη να ανανεώσει την προσέγγισή του για να ανταποκριθεί στις μοναδικές ψηφιακές ευκαιρίες. Τέλος, η μικρότερη ομάδα, οι «ηγέτες» (14%), έχουν ήδη υλοποιήσει σημαντικά έργα μετασχηματισμού και έχουν ευθυγραμμίσει πλήρως τις κεφαλαιακές και ψηφιακές στρατηγικές τους.  

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κ. Τάσος Ιωσηφίδης, Επικεφαλής του Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Τα ευρήματα της έρευνας της ΕΥ, παρουσιάζουν αυτό που ήδη γνωρίζουμε: τον αντίκτυπο και τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αγορά των Σ&Ε. Οι ψηφιακές Σ&Ε βρίσκονται στο προσκήνιο και οι επιχειρήσεις οφείλουν σταδιακά να προετοιμάζονται και να ενσωματώνουν τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξή τους. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων έχει αρχίσει να κατανοεί τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, και ιδίως αυτές που θέλουν να δραστηριοποιηθούν και εκτός αυτής, πρέπει και αυτές να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, προκειμένου να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ