Global Sustain: Η βιώσιμη ανάπτυξη μπαίνει στα Διοικητικά Συμβούλια

Του Μιχάλη Σπανού, Διευθύνοντος Συμβούλου της Global Sustain

Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών να αλλάζει τα δεδομένα στη λογοδοσία, οι νέες απαιτήσεις που αφορούν στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου (ν.4403/2016) έρχονται να αποδείξουν ότι τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και εταιρικής υπευθυνότητας μπαίνουν όλο και πιο ψηλά στην εθνική ατζέντα, βάζοντας πλέον στο «παιχνίδι» και τις μικρότερες επιχειρήσεις.

Εταιρείες ορισμένου μεγέθους, μέχρι πρότινος υποχρεούνταν κάθε χρόνο να συντάσσουν και να υποβάλλουν στη γενική συνέλευση Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ, απεικονίζοντας τις εξελίξεις και τις επιδόσεις τους βάσει δραστηριότητας, περιγράφοντας περιεκτικά τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες που αντιμετωπίζουν. Πλέον, στον βαθμό που απαιτείται για την κατανόηση της εξέλιξης και των επιδόσεων των εταιρειών, η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. ενεργειακή χρήση, έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων), εργασιακά θέματα (π.χ. πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών, δικαιώματα των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία, υγιεινή και ασφάλεια, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών, κ.λπ.), αλλά και θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας (π.χ. κύριοι προμηθευτές και κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους). 

Η αναθεωρημένη Έκθεση Διαχείρισης ζητά από τους οργανισμούς να θέτουν στόχους, να μετρούν τις επιδόσεις τους, καθιστώντας περισσότερο βιώσιμες τις δραστηριότητές τους. Σημειώνεται ότι οι πολύ μικρές οντότητες εξαιρούνται από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης διαχείρισης, ενώ στις περιπτώσεις που η επιχείρηση παραλείψει κάποια από τις παραπάνω πληροφορίες θα πρέπει να παρέχει σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση γιατί το έπραξε. Όσο για τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις σωστές προϋποθέσεις, αυτές θα έρχονται αντιμέτωπες με πρόστιμα και κυρώσεις.

Η εταιρική υπευθυνότητα υπόθεση όλων

Η αναθεωρημένη Έκθεση Διαχείρισης αποδεικνύει ότι η εταιρική υπευθυνότητα δεν είναι υπόθεση των λίγων, «αγγίζοντας» και τις μικρότερες οντότητες, οι οποίες μέσω της υποβολής ελάχιστου περιεχομένου καλούνται να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση στρατηγικής υπευθυνότητας, χρησιμοποιώντας την Έκθεση Διαχείρισης ως εργαλείο κατανόησης της θέσης τους αλλά και ως εργαλείο στοχοθέτησης. Αναπόφευκτα, οι εταιρείες οδηγούνται σε μια αλλαγή νοοτροπίας στα Διοικητικά Συμβούλια, ενστερνιζόμενες τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης σε επίπεδο στρατηγικής. Καθώς άλλοτε αφηρημένες έννοιες γίνονται πλέον απτές και σαφείς, οι εταιρείες έχουν την ευκαιρία δημιουργίας συνεκτικής βιώσιμης εταιρικής κουλτούρας αλλά και πολλαπλά οφέλη.

Τι κερδίζουν οι εταιρείες

Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρείες μέσα από τη διαδικασία σύνταξης της Έκθεση Διαχείρισης θα μπορούν να:
  • Δομήσουν έναν εσωτερικό μηχανισμό για τη συγκέντρωση και διαχείριση των στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης, τα οποία θα μπορούν να τα παρουσιάσουν σε ενδιαφερόμενα μέρη (π.χ. επενδυτές, μετόχους, πελάτες, προμηθευτές, καταναλωτές, κ.λπ.).
  • Ενισχύσουν την επικοινωνιακή τους στρατηγική σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, συνδέοντας την εταιρική υπευθυνότητα με το όραμα και την επιχειρηματική στρατηγική.
  • Καθορίσουν στόχους τους οποίους θα ενσωματώσουν στους συνολικούς στόχους της εταιρείας.
  • Ενδυναμώσουν πεδία και πτυχές εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Επιτύχουν πληρέστερη και πιο σφαιρική κάλυψη των θεμάτων που αναπτύσσονται εντός της εταιρείας, προάγοντας παράλληλα τη διαφάνεια και την εταιρικ υπευθυνότητα.
Ο ρόλος της Global Sustain

H Global Sustain βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση της Έκθεσης Διαχείρισης με όσο δυνατό λιγότερη εμπλοκή των διοικητικών στελεχών, προσδιορίζοντας τα ουσιαστικά θέματα τα οποία αντανακλούν τις σημαντικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιδράσεις του οργανισμού και επηρεάζουν σημαντικά τις αξιολογήσεις και τις αποφάσεις των ενδιαφερόμενων μερών.

Πηγή: Daily Fax

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ