Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας 2017 της EUROBANK

Στρατηγική Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Eurobank, με αίσθημα ευθύνης και ανταποδοτικότητας προς την κοινωνία, έχει αναγάγει την Εταιρική Υπευθυνότητα σε θεμελιακό άξονα του στρατηγικού της σχεδιασμού.

Ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σημερινού μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος η Eurobank, μέσω της Στρατηγικής Εταιρικής Υπευθυνότητας που εφαρμόζει, έχει ως στόχο την ενεργή της συμβολή στη βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιείται, με υπεύθυνες πρακτικές που προάγουν τη διαφάνεια και την επιχειρηματική ηθική.

Αναπόσπαστο στοιχείο της Εταιρικής Υπευθυνότητας της Eurobank, αποτελεί η δημιουργία ισχυρών δεσμών εμπιστοσύνης, συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τις δραστηριότητές της. Στο πλαίσιο αυτό η Eurobank προωθεί την αμφίδρομη επικοινωνία και αναπτύσσει συνεχή διάλογο μαζί τους ώστε να επιτυγχάνεται η έμπρακτη ανταπόκριση στις προσδοκίες, τους προβληματισμούς και τα ζητήματα όλων των ενδιαφερόμενων μερών: Μετόχων, Εργαζομένων, Πελατών, Αναλυτών και Επενδυτών, Κράτους και Ρυθμιστικών Αρχών, Φορέων Επιχειρηματικότητας, Νέων Επιχειρηματιών, Προμηθευτών, Συλλόγων και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Τοπικών Κοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Διαβάστε τον Απολογισμό Εταιρικής Υπευθυνότητας εδώ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ