Κερδοφορία το 2017 για τη NOVARTIS (HELLAS) ΑEBE

Κατάφερε να διατηρήσει την κερδοφορία της η εταιρία Novartis (Hellas) AEBE παρά την οικονομική αβεβαιότητα που ακόμη ταλαιπωρεί την χώρα. 

Πιο συγκεκριμένα τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2017 έχουν ως εξής: 

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)

Ο κύκλος εργασιών (καθαρές πωλήσεις) των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της εταιρείας ανήλθε σε 315.730.665 Ευρώ, έναντι αντιστοίχου ποσού της προηγουμένης χρήσης 329,493,783 Ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4,18%.

Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης (μικτά κέρδη) ανήλθαν σε 79.319.876 Ευρώ (25,12% επί των πωλήσεων) έναντι 79,026,092 Ευρώ (23,98% επί των πωλήσεων της προηγούμενης χρήσης) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0.37%.

Λειτουργικά έξοδα

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 80,431,653 Ευρώ έναντι 75,078,239 Ευρώ της προηγουμένης χρήσεως παρουσιάζοντας αύξηση κατά 7,13%.

Κέρδη προ φόρων

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώνονται στο ποσό των 8,882,750 Ευρώ, έναντι 13,395,765 Ευρώ της προηγουμένης χρήσεως

Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος

Το έξοδο φορολογίας της χρήσεως ανέρχεται στο ποσό των 5,395,885 Ευρώ (2016: Ευρώ 5,775,589). Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης 2017 είναι 6,436,847 (2016: Ευρώ 0, λόγω της αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας εντός του έτους 2015 που επέτρεψε τη φορολογική αναγνώριση των εξόδων στη χρήση κατά την οποία καθίστανται δεδουλευμένα και όχι κατά την χρήση στην οποία εκκαθαρίζονται, κάτι που οδήγησε στη δημιουργία φορολογικών ζημιών οι οποίες συμψηφίστηκαν εντός του 2016). Ο Αναβαλλόμενος φόρος – έξοδο ανέρχεται σε Ευρώ -1,040,962 (2016: Ευρώ 5,775,589 ).

Καθαρά κέρδη χρήσεως μετά φόρων

Μετά τα παραπάνω, τα καθαρά κέρδη της χρήσεως 2017 μετά φόρων ανέρχονται σε Ευρώ 3,486,865 (2016: Ευρώ 7,620,176).

Μεταβολές στα ίδια κεφάλαια

Τα παραπάνω καθαρά κέρδη της χρήσεως μετά φόρων μεταφέρονται στα κέρδη εις νέον της επόμενης χρήσεως αφού αφαιρεθεί ποσό Ευρώ 315,338 (2016: Ευρώ 495,643) για τον σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρική Νομοθεσία. Έτσι τα κέρδη χρήσεως εις νέον ανέρχονται συνολικά σε Ευρώ 33,022,187 (2016: Eυρώ 29,863,868)

Πηγή: businessnews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ