Η εταιρική λογοδοσία σε «υπεύθυνη» πορεία

Τα νέα δεδομένα στην Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ – γραφειοκρατία ή ουσία;  

Του Μιχάλη Σπανού 
Διευθύνων Σύμβουλος
Global Sustain 

Σύμφωνα με τις νέες εξελίξεις στο κανονιστικό πλαίσιο (βλ. ν.4403/2016 και ν.4548/2018), οι εταιρίες έχουν υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων εταιρικής υπευθυνότητας και βιώσιμης ανάπτυξης μέσω της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία φέρει την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καταχωρίζονται και δημοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.3419/2005.

Η Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ επιτάσσει πλέον μεγαλύτερη ανάλυση η οποία περιλαμβάνει τόσο χρηματοοικονομικούς όσο και μη χρηματοοικονομικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα (π.χ. ενεργειακή χρήση, έκλυση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων), εργασιακά θέματα (π.χ. πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών, δικαιώματα των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία, υγιεινή και ασφάλεια, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών, κ.τλ.), αλλά και θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων διοίκησης. 

Η αναθεωρημένη Έκθεση Διαχείρισης ζητά από τους οργανισμούς να θέτουν στόχους και να μετρούν τις επιδόσεις τους και προς την κατεύθυνση αυτή έχει εκδοθεί και η με αριθμό 62784/2016 Εγκύκλιος του Τμήματος Εταιρικού Δικαίου & Γ.Ε.ΜΗ. της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, η οποία περιγράφει με ακρίβεια το περιεχόμενο της εν λόγω Έκθεσης και θέτει τους βασικούς πυλώνες παρουσίασης της σχετικής πληροφορίας.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα έρχονται αντιμέτωπα με πρόστιμα και κυρώσεις όπως ορίζονται στο ν. 4548/2018 (φυλάκιση μέχρι τριών ετών ή χρηματική ποινή μέχρι 100.000 Ευρώ), ενώ παρόμοια πρόστιμα και κυρώσεις υφίστανται πλέον και για τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Επίσης, την περίοδο αυτή βρίσκεται σε διαδικασία αναμόρφωσης ο ν.3419/2005 «περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου» στον οποίο θα εισέλθει και ειδική διάταξη για χρηματικές παραβάσεις έως 100.000 ευρώ για τις εταιρείες που παραλείπουν ή παρουσιάζουν ελλείψεις στο περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων και σε αυτές περιλαμβάνεται και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ.   

Σημειώνεται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority, ESMA ) έχει ήδη εκδώσει σχετικές κατευθύνσεις σε συνεργασία με τα Εμπορικά Μητρώα των Κρατών Μελών (στην Ελλάδα το ΓΕΜΗ) και τις αντίστοιχες Επιτροπές Ελέγχου της Κεφαλαιαγοράς των 28 Κρατών Μελών, σύμφωνα με τις οποίες η υποβολή οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ και σε κάθε Εμπορικό Μητρώο Κράτους Μέλους θα γίνεται σε περιβάλλον XBRL  από το 2020 και μετά για το σύνολο των εισηγμένων. H εν λόγω υποχρέωση θα επεκταθεί περαιτέρω καθολικά σε όλες τις εταιρείες. 

Είναι τέλος Κοινοτική απαίτηση η λειτουργία των εταιριών που εδράζονται στην Ε.Ε. να έχουν τους ίδιους κανόνες σύνταξης και δημοσιότητας των ετήσιων οικονομικών τους καταστάσεων και αναλογικών κυρώσεων (χρηματικών, ποινικών, κλπ.) σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων αυτών. 

Η νέα Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ απέχει μακράν από μια άνευ ουσίας γραφειοκρατική διαδικασία, αποτελώντας ένα αποτελεσματικό εργαλείο για το υπεύθυνο επιχειρείν, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ορθή πληροφόρηση προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και κοινωνικό εταίρο. 


Πηγή: naftemporiki.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ