RSM Labor Alert

Οι Προβλεπόμενες Εργασιακές Ρυθμίσεις στο Νέο Νόμο 4611/2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 73/Α΄/17.5.2019 ο νόμος 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, την Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ Αα΄ Βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Στον εν λόγω νόμο, μεταξύ των διατάξεων για τη ρύθμιση των οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, τις συντάξεις χηρείας, το αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, την χορήγηση-παράταση ασφαλιστικής ικανότητος 2019-2020, τη 13η σύνταξη, τις μεταβολές στον ΦΠΑ κλπ περιλαμβάνονται σημαντικές εργασιακές ρυθμίσεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

Με το άρθρο 48 προβλέπεται ότι το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955 (Α` 98) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Η καταγγελία της εργασιακής σχέσης θεωρείται έγκυρη, μόνο αν οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (A` 5), έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος. Σε περίπτωση αμφισβήτησης, το βάρος επίκλησης και απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων έγκυρης καταγγελίας φέρει ο εργοδότης.»

Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη προστίθεται στις προϋποθέσεις εγκυρότατος εγκυρότητος της καταγγελίας το να οφείλεται αυτή σε βάσιμο λόγο, όπως νοείται στο άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 

Στο σχετικό άρθρο προβλέπεται ότι «Με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής άσκησης του δικαιώματος προστασίας των εργαζομένων σε περιπτώσεις λύσης της σχέσης εργασίας, τα μέρη αναλαμβάνουν να αναγνωρίζουν: α. το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να μη λύεται η εργασιακή τους σχέση χωρίς βάσιμο λόγο που να συνδέεται με την ικανότητα ή τη συμπεριφορά τους ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης, της εγκατάστασης ή της υπηρεσίας, β. το δικαίωμα των εργαζομένων, των οποίων η εργασιακή σχέση λύεται χωρίς βάσιμο λόγο, σε επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση. Για αυτόν το σκοπό τα μέρη αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν ότι ο εργαζόμενος, που θεωρεί ότι η σχέση εργασίας του έχει λυθεί χωρίς βάσιμο λόγο, έχει το δικαίωμα προσφυγής σε αμερόληπτο όργανο».

Στα πλαίσια αυτά μπορούμε να σημειώσουμε ότι δεν επιβάλλεται η αναφορά του βάσιμου λόγου καταγγελίας στο έγγραφο της καταγγελίας, ωστόσο ο εργοδότης, προκειμένου να είναι έγκυρη η καταγγελία, θα πρέπει να αποδείξει ότι οφείλεται σε βάσιμο λόγο. 

Με το άρθρο 49 τροποποιείται – χωρίς να επιτρέπεται παραίτηση του εργαζομένου από την σχετική προστασία – η ρύθμιση του Αστικού Κώδικα για την ευθύνη των εργαζομένων για ζημία που προξενείται στον εργοδότη. Σύμφωνα με την νέα ρύθμιση  ο εργαζόμενος ευθύνεται για τη ζημία που προξενείται στον εργοδότη από δόλο, ενώ στην περίπτωση πρόκλησης ζημίας στον εργοδότη από αμέλεια του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, το δικαστήριο μπορεί να απαλλάξει τον εργαζόμενο από την ευθύνη, ιδίως σε περίπτωση ελαφριάς αμέλειας, ή να κατανείμει τη ζημία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, καταλογίζοντας στον εργοδότη τη ζημία που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή που παρίσταται δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από τη σύμβαση.

Το άρθρο 50 αναφέρεται στην περίπτωση της μερικής και της εκ περιτροπής απασχόλησης. Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις αν η συμφωνία ή η απόφαση για επιβολή εκ περιτροπής εργασίας δεν καταρτιστούν εγγράφως και δεν γνωστοποιηθούν εντός οκτώ (8) ημερών στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, τεκμαίρεται – μαχητά – η πλήρης απασχόληση του μισθωτού.

Στο άρθρο 51 ορίζεται ότι μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α` 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α` 167) κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.».

Στην παρ. 1 του άρθρου 52 προβλέπεται ότι από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπου προβλέπονται, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε υπόχρεη επιχείρηση υπογράφει σχετική σύμβαση με πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που επιλέγει. Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι η μη τήρηση της υποχρέωσης της παραγράφου 1 συνεπάγεται τη διακοπή της σύμβασης μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων από τα προγράμματα μαθητείας και πρακτικής άσκησης για δύο (2) έτη.

Με το άρθρο 53 αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του α.ν. 539/1945 εισάγοντας την υποχρέωση του εργοδότη να αναγγέλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» τη χορήγηση της άδειας έως και 1 ώρα μετά την έναρξη πραγματοποίησής της. Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170).

Η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που γνωστοποιούνται και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η ισχύς της παραπάνω υποχρέωσης αρχίζει από την έκδοση της παραπάνω απόφασης.

Με το άρθρο 54 προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την ανάκτηση δεδομένων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται έκδοση υπουργικής απόφασης για την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης.

Με το άρθρο 55 εισάγεται υποχρέωση αναγγελίας στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του αριθμού κυκλοφορίας του μοτοποδήλατου ή μοτοσυκλέττας που χρησιμοποιείται για την μεταφορά και διανομή προϊόντων και αντικειμένων. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται έκδοση υπουργικής απόφασης για την έναρξη ισχύος της σχετικής διάταξης. Στο άρθρο 56 θεσπίζονται διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια κατά τη διανομή και μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων και το άρθρο 57 αφορά οδηγούς των λεωφορείων ΚΤΕΛ.

Στο άρθρο 58 προβλέπεται η αναστολή της τρίμηνης (για την καταγγελία) και εξάμηνης (για την αποζημίωση) αποσβεστικής προθεσμίας κατά το χρονικό διάστημα από την υποβολή αίτησης του εργαζομένου, στην Επιθεώρηση Εργασίας, μέχρι τη σύνταξη του προβλεπόμενου πρακτικού.

Το άρθρο 59 αφορά στην αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

Με το άρθρο 60 αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 και προστίθενται κριτήρια βάσει των οποίων επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις.

Το άρθρο 61 αναφέρεται στην εξαίρεση από την αυτόφωρη διαδικασία  υπαλλήλων του ΣΕΠΕ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά με αδικήματα που διώκονται κατ’ έγκληση και φέρεται ότι διεπράχθησαν κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων ενώ με το άρθρο 62 προστίθεται διάταξη για επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση παρεμπόδισης ελέγχων του ΣΕΠΕ.

Διαβάστε το νόμο αναλυτικά εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ