Ε.Β.Ε.Α: Ζητούμενο η μείωση του κόστους ενέργειας

Όπως αναδεικνύουν και στοιχεία που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ελλάδα παράγει το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρώπη. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, η μέση χονδρική τιμή του ρεύματος στη χώρα μας ήταν 65,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα, όταν ο μέσος όρος των ευρωπαϊκών χωρών κυμάνθηκε στα 43,3 ευρώ. Η τιμή αυτή είναι κατά 30 ευρώ ακριβότερη από την αντίστοιχη της Γερμανίας, κατά 24,3 ευρώ ακριβότερη από αυτή της Βουλγαρίας και 14,5 ευρώ από της Ιταλίας. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, αλλά και την επιβάρυνση που αυτό δημιουργεί στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας, με δεδομένο ότι τα ενεργειακά τιμολόγια αποτελούν βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής της βιομηχανίας.
Για να μπορέσουν οι ελληνικές βιομηχανίες να επιβιώσουν και να γίνουν ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον, χρειάζεται δραστική μείωση του τελικού κόστους των ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούν, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιορισμό του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, ώστε να φθάσουμε σε επίπεδα ανάλογα των ευρωπαίων ανταγωνιστών.
Είναι ανάγκη να σχεδιαστεί μια εθνική στρατηγική για τη μείωση του κόστους της ενέργειας, η οποία θα ξεκινά από τη λειτουργία μιας σύγχρονης, ελεύθερης αγοράς και τη θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου, που θα διασφαλίζει ίσους όρους ανταγωνισμού, θα επιτρέπει τη μείωση του κόστους για τους προμηθευτές και κατ’ επέκταση των τιμών για τους καταναλωτές. Αντίστοιχη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη μείωση της φορολογίας, με μέτρα όπως η μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που προορίζεται για βιομηχανική χρήση και ηλεκτροπαραγωγή. Θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, στο πλαίσιο μέτρων για τη στήριξη των βιομηχανιών τους, αξιοποιούν σειρά ελαφρύνσεων και άλλων εργαλείων, προκειμένου να τους εξασφαλίσουν χαμηλότερους φόρους και ανταγωνιστικό κόστος ενέργειας. Οφείλει, λοιπόν, και η Ελλάδα να προχωρήσει στην ενσωμάτωση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα ελάφρυνσης συγκεκριμένων κλάδων της ενεργοβόρου βιομηχανίας, με τρόπο συμβατό στο ευρωπαϊκό δίκαιο ανταγωνισμού. 
Η διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση του βιομηχανικού ιστού της χώρας, η οποία με τη σειρά της αποτελεί κυρίαρχο ζητούμενο στο πλαίσιο του παραγωγικού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει, λοιπόν, να προχωρήσουμε με ταχύτερα και πιο αποφασιστικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ