Global Link: O κόσμος στην μετα-Covid-19 εποχή

Διαβάστε το άρθρο του Κώστα Σιγαλού, CEO της Global Link, στο Business Review

Δελτίο Τύπου

Αυτή την εποχή πλοηγούμε το business μας σε αχαρτογράφητα νερά.  Το COVID-19 έχει ανατρέψει την προσωπική και επαγ-γελματική μας ζωή, τις αγορές, τις κατανα-λωτικές συνήθειες, τα χρηματιστήρια.  Κα-θώς τα περιοριστικά μέτρα σταδιακά αίρο-νται, αναδεικνύεται μία νέα πραγματικότητα στην αγορά.  Είναι οι αλλαγές που βλέπουμε αρκετά ισχυρές ώστε να μεταφερθούν και στην μετά-COVID-19 εποχή;  Το άρθρο αυτό επιχειρεί να καταγράψει κάποια πολύ συ-γκεκριμένα αλλά και γενικότερα ερωτήμα-τα που εγείρονται και μπορούν να απαντη-θούν με έρευνα:
 • Οι καταναλωτές που μετακινήθηκαν σε οικονομικότερες μάρκες, θα επανέλθουν στην συνηθισμένη τους μάρκα;
 • Η κατακόρυφη αύξηση των προφυλά-ξεων για την υγεία έχει οδηγήσει παγκοσμί-ως ακόμα μεγαλύτερο τμήμα του κατανα-λωτικού κοινό σε πιο υγιεινή διατροφή.  Θα παγιωθεί αυτή η τάση;
 • Θα αλλάξουν οι συνήθειες αποταμίευ-σης και επενδύσεων εν’ όψει ενός αβέβαι-ου μέλλοντος και θα αντικατασταθεί ο μα-κροπρόθεσμος σχεδιασμός με μία carpe diem νοοτροπία;
 • Θα αυξηθούν τα ταξίδια σαν εκτόνωση από τον μακροχρόνιο εγκλεισμό, ή θα περι-οριστούν λόγω φόβου;
 • Θα εδραιωθεί η συνήθεια του delivery λόγω της ευκολίας που προσφέρει, ή οι κα-ταναλωτές έχοντας βαρεθεί την τραπεζα-ρία του σπιτιού τους θα αναζητήσουν νέα, πιο ενδιαφέροντα, περιβάλλοντα;
 • Θα υπάρξει έκρηξη ενδιαφέροντος για DIY, καθώς τέχνες/τεχνικές ασχολίες όπως η δημιουργία μασκών και οι επισκευές στο σπίτι δεν είναι πλέον μόνο χόμπυ;
 • Θα γίνει η απολύμανση καθημερινή ρουτίνα; Θα δημιουργηθεί πληθώρα νέων προϊόντων μιας χρήσης για τον καθαρισμό επιφανειών συχνής επαφής;
 • Θα έχουν οι κατοικίες του μέλλοντος και τα ψυγεία μεγαλύτερους αποθηκευτι-κούς χώρους;
 • Θα έχουμε μετά το lockdown μία α-γοραστική έκρηξη όπως συνέβη στην Κί-να και την Ν. Κορέα (revenge spending) ή μείωση των αγορών λόγω αβεβαιότητας ό-πως συνέβη στην Γερμανία;  
 • Οι πρώτες εν-δείξεις για την Ελλάδα είναι μάλλον θετι-κές, με εταιρείες στον κλάδο της ένδυσης / υπόδησης και ηλεκτρονικών να καταγρά-φουν τις πρώτες δύο εβδομάδες σημαντι-κές αυξήσεις.  Αυτό όμως δεν δείχνει να ι-σχύει για όλους.
 • Λόγω της διείσδυσης της απομακρυ-σμένης εργασίας, αμφισβητούνται τα πλε-ονεκτήματα μεγάλων, υψηλού επιπέδου γραφείων σε προνομιακές περιοχές.  Θα μετατοπιστούν οι εταιρείες σε μικρότερα γραφεία με μέρος του προσωπικού να ερ-γάζεται από το σπίτι;
 • Θα διατηρήσει το e-commerce στον μετα-πανδημικό κόσμο την μεγάλη διείσ-δυση που πέτυχε;
 • Το lockdown μείωσε δραστικά και ά-μεσα το NO2 σε πολλές Ευρωπαϊκές πό-λεις.  Είδαμε φωτογραφίες από ζώα και πτη-νά να κυκλοφορούν εκεί όπου ο άνθρωπος κυριαρχούσε με την παρουσία του.  Θα κι-νητοποιήσει αυτό και τους σκεπτικούς για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής;  Πρέπει οι εταιρείες και οι μάρκες αντί του «μεγιστοποίηση κερδών χωρίς να επιβα-ρύνεται ο άνθρωπος και το περιβάλλον» να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στο sustainability;
 • Σε πρόσφατη έρευνα μας για την ανά-πτυξη νέου FMCG προέκυψε ότι η συσκευα-σία πρέπει να ξεχωρίζει και σε digital περι-βάλλον.  Θα δημιουργηθούν νέοι κανόνες για το design και τα on-pack μηνύματα; 

 Το περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώ-νεται δεν θα μπορούσε φυσικά να αφήσει α-νεπηρέαστη την έρευνα. Αναμενόμενα λοι-πόν, βλέπουμε να υπάρχει μία μεταστρο-φή σε online μεθόδους που στην ποσοτική έρευνα είχαν ευρεία εφαρμογή για περισ-σότερο από μία δεκαετία, η οποία τώρα  επι-ταχύνθηκε αλλά και επεκτάθηκε η σχετικά περιορισμένη εφαρμογή τους στην ποιοτική.  O COVID-19 έφερε…το μέλλον νωρίτερα!

Τα νέα on-line εργαλεία ήρθαν για να μεί-νουν: όσοι εξ’ ανάγκης τα εφάρμοσαν έμειναν απόλυτα ικανοποιημένοι από την αποτελε-σματικότητά τους.  Τα Agencies που παρακο-λουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις είχαν ήδη επενδύσει στην ανάπτυξη online εργαλείων, μπόρεσαν να προσφέρουν άμεσα λύσεις στις ανάγκες της αγοράς για πληροφόρηση.

Σήμερα, για μια ακόμη φορά, η  έρευνα μπορεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήμα-τα που έχουν τεθεί, γιατί όχι μόνο διαθέτει, αλλά και εξελίσσει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να εντοπίσει συμπεριφορές, διαδικα-σίες λήψης αποφάσεων και  συνήθειες που θα συνεχιστούν, ώστε τα brands να είναι έ-τοιμα να επωφεληθούν από τη νέα πραγ-ματικότητα όταν ξεπεραστεί η πανδημία. Αν και καλύτερα να μην ήταν έτσι, η κρίση επιβεβαίωσε ότι, για ακόμη μια φορά, η α-πειλή έγινε ευκαιρία.

ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΓΑΛΟΣ
CEO, GLOBAL LINK 

Πηγή εικόνας και άρθρου: 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ