Βιώσιμη χρηματοδότηση: η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για την ταξινόμηση

Η νομοθετική αυτή πράξη θα είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050

Δελτίο Τύπου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή της για την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του κανονισμού για την ταξινόμηση, μιας βασικής νομοθετικής πράξης που θα συμβάλει στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία δίνοντας ώθηση στις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα σε πράσινα και βιώσιμα έργα.

Θα συμβάλει στη θέσπιση του πρώτου στον κόσμο «πράσινου καταλόγου» –ενός συστήματος ταξινόμησης για βιώσιμες οικονομικές δραστηριότητες– που θα δημιουργήσει μια κοινή γλώσσα την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι επενδυτές παντού όταν επενδύουν σε έργα και οικονομικές δραστηριότητες με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον. Η νομοθετική αυτή πράξη θα είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να καταστεί η ΕΕ κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, καθώς παρέχει στους επενδυτές τη δυνατότητα να αναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Όπως ορίζεται στον κανονισμό, η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης σήμερα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για μέλη της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η πλατφόρμα αυτή θα είναι συμβουλευτικό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Θα βοηθά την Επιτροπή να καταρτίζει τεχνικά κριτήρια ελέγχου (τις λεγόμενες «κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις») που θα αναπτύσσουν περαιτέρω την ταξινόμηση. Θα παρέχει επίσης συμβουλές στην Επιτροπή, αφενός, σχετικά με την περαιτέρω ανάπτυξη της ταξινόμησης της ΕΕ ώστε να καλύψει και άλλους στόχους βιωσιμότητας και, αφετέρου, σχετικά με τη βιώσιμη χρηματοδότηση γενικότερα.

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Η έκδοση του κανονισμού για την ταξινόμηση σήμερα αποτελεί ορόσημο στο πράσινο θεματολόγιό μας. Δημιουργεί το πρώτο στον κόσμο σύστημα ταξινόμησης των περιβαλλοντικά βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων, γεγονός που θα δώσει ουσιαστική ώθηση στις βιώσιμες επενδύσεις. Θεσπίζει επίσης επίσημα την πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Η πλατφόρμα αυτή θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της ταξινόμησης της ΕΕ και της στρατηγικής μας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση κατά τα επόμενα έτη.»

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση θα είναι ανοικτή για περίοδο 4 εβδομάδων. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 16 Ιουλίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και τον τρόπο υποβολής της αίτησής σας μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: Μητρώο ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής – Προσκλήσεις υποβολής αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες

Ο κανονισμός για την ταξινόμηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε σήμερα την έγκρισή του σε συνέχεια της έγκρισης του κειμένου από το Συμβούλιο στις 10 Ιουνίου 2020. Η σημερινή έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σηματοδοτεί το τελικό στάδιο της διαδικασίας έγκρισης της πολιτικής συμφωνίας που επιτεύχθηκε από τους συννομοθέτες στις 17 Δεκεμβρίου 2019.

Η πρόταση κανονισμού για την ταξινόμηση υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο του 2018. Μετά τη σημερινή ψηφοφορία και την υπογραφή του κειμένου, ο κανονισμός για την ταξινόμηση θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα και θα αρχίσει να ισχύει στο σύνολό του 20 ημέρες από τη δημοσίευσή του.

Η Επιτροπή θα εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που θα περιέχουν ειδικά τεχνικά κριτήρια ελέγχου, τα οποία θα συμπληρώνουν τις αρχές που ορίζονται στον κανονισμό και θα καθορίζουν ποιες οικονομικές δραστηριότητες μπορούν να είναι επιλέξιμες για κάθε περιβαλλοντικό στόχο. Τα κριτήρια για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν θα εγκριθούν έως το τέλος του τρέχοντος έτους, ενώ τα κριτήρια για τους άλλους τέσσερις περιβαλλοντικούς στόχους (βιώσιμη χρήση και προστασία των υδάτινων και θαλάσσιων πόρων, μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης, προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων) θα εγκριθούν έως το τέλος του επόμενου έτους.

Η πλατφόρμα για τη βιώσιμη χρηματοδότηση

Η πλατφόρμα αυτή θα είναι συμβουλευτικό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Θα απαρτίζεται από 57 το πολύ μέλη, εκ των οποίων τα 50 θα επιλεγούν με τη σημερινή πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. Η πλατφόρμα θα χαρακτηρίζεται από ισόρροπη συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων, συμπεριλαμβανομένων ατόμων που διορίζονται υπό την προσωπική τους ιδιότητα με τη σχετική αποδεδειγμένη γνώση και πείρα, ατόμων που εκπροσωπούν το κοινό συμφέρον ενδιαφερόμενων μερών, οργανώσεων που εκπροσωπούν συναφείς ιδιώτες ενδιαφερομένους, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων που εκπροσωπούν την ακαδημαϊκή κοινότητα και ερευνητικά ιδρύματα. Τα υπόλοιπα επτά μέλη θα διοριστούν απευθείας από τη ΓΔ FISMA. Θα είναι εκπρόσωποι δημόσιων φορέων, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Πηγή εικόνας και άρθρου: https://ec.europa.eu/greece/news/20200618_5_el

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ