KPMG-Έρευνα: Τα carve-outs συνεχίζουν την ισχυρή απόδοσή τους, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους

Τα carve-outs συνεχίζουν την ισχυρή απόδοσή τους, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους 

Οι carve-out συναλλαγές μέσω των κεφαλαιαγορών συνεχίζουν να δημιουργούν σημαντική αξία για τους μετόχους, με τις εισηγμένες οντότητες που δημιουργούνται από carve-outs συνήθως να αποδίδουν καλύτερα στους αντίστοιχους δείκτες τους, σύμφωνα με μια νέα ανάλυση από την KPMG

Στη νέα της έκθεση “Dissecting Public Carve-Outs” η KPMG ανάλυσε τα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση 45 εταιρειών που έχουν προκύψει από carve-outs μέσω δημόσιας προσφοράς σε κεφαλαιαγορές που έχουν πραγματοποιηθεί σε δικαιοδοσίες, όπως οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία τα τελευταία πέντε χρόνια.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ανέλυσε την μεταβλητότητα της τιμής των μετοχών των carve-out εταιρειών, συγκρίνοντας την τιμή εκκίνησης της μετοχής κατά την ημερομηνία της εισαγωγής της προς διαπραγμάτευση με την τιμή μετοχής μετά από ένα, δύο και τρία χρόνια αντιστοίχως. 

Σύμφωνα με την ανάλυση, σε γενικές γραμμές οι εταιρείες που δημιουργούνται από carve-out έχουν θετική απόδοση, ειδικά σε ορίζοντα τριετίας. Τα δεδομένα επίσης δείχνουν ότι οι εταιρείες από carve-out σημειώνουν καλύτερη απόδοση στην τιμή της μετοχής όταν η τελική μητρική δεν διατηρεί τον έλεγχο (με τη μέση τιμή μετοχής να αυξάνεται κατά 26% μετά από ένα χρόνο, 29% μετά από δύο χρόνια και 53% μετά από τρία χρόνια), υποδηλώνοντας ότι για να δημιουργήσουν αξία για τους μετόχους, οι εταιρείες από carve-out πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργούν πραγματικά ανεξάρτητα.

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG στην Ελλάδα, σχολίασε «Καθώς οι αγορές αρχίζουν να ανακάμπτουν, πολλές εταιρείες εξετάζουν νέες ενεργές στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίου για να αναδιαρθρώσουν τις δραστηριότητες τους και να επανατοποθετηθούν στις αγορές με μεγαλύτερη ευελιξία. Επιπλέον έχουν επικεντρωθεί να ενισχύσουν τους ισολογισμούς τους έναντι μελλοντικών αναταράξεων της αγοράς και των οικονομικών ανωμαλιών με μείωση του κόστους, βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την επίτευξη βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Με τις οικονομικές τάσεις και τις ρυθμιστικές αλλαγές να εξελίσσονται ταχύτατα, και τον κύκλο ζωής των προϊόντων να μειώνεται, οι επικεφαλής των εταιρειών θέτουν ως στόχο την ευελιξία του χαρτοφυλακίου τους. Επιπλέον, η ατζέντα περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση (ESG) ωθεί τις επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στη βιωσιμότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια carve-out συναλλαγή – κατά την οποία η εταιρεία είτε διαθέτει τμήμα της μέσω δημόσιας εγγραφής ή το εκχωρεί μέσω πώλησης – αποτελεί μια όλο και πιο ελκυστική επιλογή για εταιρείες που θέλουν να αναδιαρθρωθούν, να επανεστιάσουν σε βασικές δραστηριότητες ή να προσαρμοστούν σε σημαντικές αλλαγές της ρυθμιστικού περιβάλλοντος σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας».

Οι πιο συχνές συναλλαγές στην έρευνα της KPMG είχαν σχέση με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Τα carve-out ωστόσο δεν περιορίζονται σε συγκεκριμένους τομείς. Στην ουσία, η συχνότητα τους στο σύνολο των κλάδων υπογραμμίζει τη σημασία τους καθώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται ολοένα πιο αλληλένδετοι, τα ρυθμιστικά πλαίσια προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες ή γίνονται πιο αυστηρά, και οι διαταραχές στις αγορές είναι πιο απρόβλεπτες και δυναμικές. 

Ο Δημήτρης Λαμπρόπουλος προσθέτει «Για την μητρική εταιρεία, τυχόν αποεπένδυση μη βασικών στοιχείων του ενεργητικού τους μέσω carve-out , είτε μέσω δημόσιων προσφορών ή και πώλησης, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ρευστότητας, την αύξηση της αξίας για τους μετόχους και την αποδέσμευση ζωτικών κεφαλαίων για την αναδιαμόρφωση την εταιρείας ώστε να επιτύχει μια βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως όπως και με οποιαδήποτε άλλη μορφή αποεπένδυσης, είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνηθεί ένα πετυχημένο equity story προς τις κεφαλαιαγορές ή/και τους ιδιώτες επενδυτές».

Άλλα βασικά ευρήματα της έκθεσης:

Οι διαδικασίες carve-out μέσω δημόσιας προσφοράς παίρνουν χρόνο και χρειάζονται λεπτομερή προετοιμασία: Ένα διάστημα ενός έτους από την πρώτη ανακοίνωση της συναλλαγής έως την εισαγωγή της carve out εταιρείας  στο χρηματιστήριο είναι ο συνήθης κανόνας.
Οι carve-out εταιρείες χρειάζονται γραφείο διαχείρισης έργου (PMO) για να διαχειριστούν τις πολλαπλές ροές εργασίας: Οι εγγενείς πολυπλοκότητες των συναλλαγών αυτών και οι αλληλεξαρτήσεις απαιτούν ένα ολοκληρωμένο γραφείο διαχείρισης έργου που καθοδηγεί, ελέγχει και διαχειρίζεται τη διαδικασία.
Οι ρυθμιστικές απαιτήσεις είναι αρκετά πολύπλοκες: Πρέπει να καταρτίζονται ενοποιημένες ή/και ατομικές οικονομικές καταστάσεις για τις carve-out εταιρείες  επειδή οι συνήθεις ιστορικές οικονομικές πληροφορίες ενδέχεται να μην αντανακλούν σωστά τις οικονομικές δραστηριότητες της. 
Οι Μεταβατικές Συμβάσεις Υπηρεσιών (ΜΣΥ) παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διαδικασία του carve-out: Οι ΜΣΥ συνήθως καλύπτουν πολλούς τομείς, και ιδιαίτερα τις διοικητικές λειτουργίες. Είναι σημαντική η προσεκτική διατύπωση όλων των σχετικών όρων και προϋποθέσεων για την αποφυγή μελλοντικών αντιδικιών που μπορεί να έχουν επίπτωση στην τιμή της μετοχής.

Μεθοδολογία
Η έρευνα παρέχει μια ανάλυση σε βάθος για 45  carve-out συναλλαγές μέσω δημόσιας προσφοράς που πραγματοποιήθηκαν σε μεγάλες αγορές στις ΗΠΑ,  Ευρώπη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Ιαπωνία και Αυστραλία από το 2015 έως τον Μάρτιο του 2020. Εντοπίσαμε «σημαντικές» συναλλαγές με βάση τα έσοδά τους ή τη σημασία τους εντός μιας δικαιοδοσίας ή ενός επιχειρηματικού τομέα. Βαρύτητα δόθηκε περισσότερο στις carve-out συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω δημόσιων προσφορών παρά σε ιδιωτικές αποεπενδύσεις ή εμπορικές πωλήσεις.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ KPMG
Η KPMG είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός ανεξάρτητων εταιρειών παροχής Ελεγκτικών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών υπηρεσιών. Δραστηριοποιούμαστε σε 147 χώρες και περιοχές και απασχολούμε 219 000 άτομα σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως. Κάθε εταιρεία της KPMG είναι νομικά διακριτή και αυτοτελής οντότητα και αυτοχαρακτηρίζεται ως τέτοια. 
H KPMG International Limited είναι ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. H KPMG International Limited και οι σχετικές εταιρίες με αυτή δεν παρέχουν υπηρεσίες σε πελάτες.
Σημείωση για τον Συντάκτη: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Αλκιβιάδη Σιαράβα, Marketing & Communications Manager της KPMG, τηλ. 211 60 62 857. asiaravas@kpmg.gr

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ