Προς μία κουλτούρα της ποικιλομορφίας στη Διοίκηση των εταιρειών

Ο νόμος 4706/2020 εισάγει νέες ρυθμίσεις με στόχο την προώθηση ενός κατάλληλου επιπέδου ποικιλομορφίας και πολυσυλλεκτικότητας στα Διοικητικά Συμβούλια, με μια ομάδα μελών, της οποίας η ποικιλία απόψεων και εμπειριών θα συντείνει στη λήψη ορθών αποφάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα της RSM Greece ‘The RSM Board Diversity Survey’, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Ιούνιο, εξετάζει ενδελεχώς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 160 περίπου Δ.Σ. των ελληνικών εισηγμένων επιχειρήσεων και των 1.250 μελών τους, με στόχο να αξιολογήσει το βαθμό ετοιμότητάς τους ως προς τις απαιτήσεις του νόμου.

Η έρευνα εστιάζει σε δέκα βασικές κατηγορίες κριτηρίων όσον αφορά στη σύνθεση ενός Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένων του φύλου, της ηλικίας, της εθνικότητας, των οικογενειακών σχέσεων μεταξύ των μελών, των δεξιοτήτων, του ακαδημαϊκού επιπέδου και της διοικητικής εμπειρίας τους από διάφορους κλάδους, καθώς και της γενικότερης ανεξαρτησίας τους.

Σε μία προσπάθειά αναγνώρισης των κλάδων της οικονομίας που εφαρμόζουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό βέλτιστες πρακτικές πολυμορφίας αναφορικά με τα Δ.Σ. τους, η συγκριτική αξιολόγηση ανέδειξε πρώτο τον κλάδο των τραπεζών, με εκείνους των οργανισμών κοινής ωφέλειας, μεταφορών & ψυχαγωγίας, διαχείρισης ακινήτων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών να ακολουθούν.

Το δυσκολότερο και σημαντικότερο παραμένει βέβαια η διαμόρφωση διά του παραδείγματος της Διοίκησης, μιας κουλτούρας πολυμορφίας και συμπερίληψης για το σύνολο της πυραμίδας των οργανισμών, που θα επιτρέπει σε κάθε μέλος τους, ανεξάρτητα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, να αντιμετωπίζεται ως ισότιμο μέσα στην ομάδα.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ