Κανονισμός (ΕΕ) V2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Κανονισμός (ΕΕ)2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Στις  10 Μαρτίου τίθεται σε ισχύ ο Κανονισμός 2019/2088/ΕΕ (SFDR) περί  γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Ο κανονισμός καθορίζει κανόνες για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους για διαφάνεια στην ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και την εξέταση δυσμενών επιπτώσεων στις εταιρικές διαδικασίες και την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα όσον αφορά τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. 

Οι απαιτήσεις του Κανονισμού 

Οι απαιτήσεις αναφοράς που εισάγει ο κανονισμός περιλαμβάνουν τις δυσμενείς επιπτώσεις στη βιωσιμότητα σε επίπεδο οντότητας, τις πολιτικές για τους κινδύνους βιωσιμότητας, την πολιτική αμοιβών, την προώθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών στις περιοδικές εκθέσεις.

Αναλυτικότερα, οι οντότητες που εμπίπτουν στον κανονισμό καλούνται να δημοσιεύσουν δήλωση σχετικά με τις πολιτικές τους για την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης των επενδυτικών τους αποφάσεων και τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας (due diligence) που εφαρμόζουν. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρουν στη πολιτική αμοιβών και στις προσυμβατικές γνωστοποιήσεις τον τρόπο με τον οποίο ενσωματώνονται αυτοί οι κίνδυνοι στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Στη συνέχεια και μέχρι το Δεκέμβριο του 2022 οι εταιρείες καλούνται να αναπτύξουν για κάθε χρηματοπιστωτικό προϊόν τους σαφή και αιτιολογημένη εξήγηση εάν και με ποιον τρόπο λαμβάνουν υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις στους παράγοντες της βιωσιμότητας, τους σχετικούς δείκτες αναφοράς και τις μεθοδολογίες που χρησιμοποίησαν.

Το περιεχόμενο των απαιτήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο του, πρόσφατα οι τρεις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ) παρέδωσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Έκθεση τους με τα κανονιστικά τεχνικά πρότυπα (RTS) αναφορικά με το περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και την παρουσίαση των γνωστοποιήσεων βάσει του κανονισμού.

Τα επόμενα βήματα 

Οι εταιρείες καλούνται να εντάξουν άμεσα τον κανονισμό στον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους. Το κανονιστικό πλαίσιο δημιουργεί μια νέα πραγματικότητα στο κλάδο των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών επηρεάζοντας τις επενδυτικές στρατηγικές των εταιρειών, ενσωματώνοντας στην λειτουργία τους τα κριτήρια ESG και προσανατολίζοντας την λειτουργία τους σύμφωνα με το πλαίσιο βιώσιμων χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU Sustainable Finance). 

Στο πλαίσιο αυτό η Global Sustain, με ενεργή παρουσία τα τελευταία 15 χρόνια, στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της εταιρικής υπευθυνότητας, της ενσωμάτωσης ESG κριτηρίων, των υπεύθυνων επενδύσεων, της βιώσιμης χρηματοδότησης και της κανονιστικής συμμόρφωσης υποστηρίζει, εμπνέει και καθοδηγεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, διαχειριστές και ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων, επιχειρήσεις και οργανισμούς μέσω της συμβουλευτικής, της επικοινωνίας, της δικτύωσης και της εκπαίδευσης. Η εταιρεία έχει αναπτύξει εξειδικευμένες υπηρεσίες με δομημένη, λεπτομερή ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση, παρέχοντας εργαλεία στις εταιρίες ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ρυθμιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις της αγοράς,

Κατερίνα Περίσση
General Manager 
Global Sustain 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ