ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ: Εκλογή Δ.Σ. πλήρως εναρμονισμένου με τη Νέα Νομοθεσία για την Εταιρική Διακυβέρνηση

Την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021.
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιριών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, αναφορικά τόσο με το πλήθος των ανεξάρτητων μελών, όσο και με την καταλληλότητα, την ύπαρξη πολυμορφίας και την επαρκή εκπροσώπηση των δύο φύλων. Παράλληλα, με την προσθήκη των νέων μελών, αντιπροσωπεύονται περισσότερες ηλικιακές ομάδες, ενώ επιπρόσθετα, το γνωστικό και επαγγελματικό υπόβαθρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εμπλουτίζεται με επιπλέον ελεγκτικές, νομικές και αναλογιστικές γνώσεις. 
Πιο συγκεκριμένα, τα Μέλη του Δ.Σ. διαθέτουν γνώση και εμπειρία στους κάτωθι τομείς: 
Ασφαλιστικές και χρηματοπιστωτικές αγορές  
Επιχειρηματική στρατηγική και επιχειρηματικά μοντέλα 
Συστήματα διακυβέρνησης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείριση κινδύνων 
Χρηματοοικονομική και αναλογιστική ανάλυση
Εφαρμοσμένη ελεγκτική και λογιστική 
Ρυθμιστικό πλαίσιο και ρυθμιστικές απαιτήσεις
Τεχνολογία και τρόποι αξιοποίησής της
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη: 
Νικόλαος Χαλκιόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος 
Γεώργιος Διαμαντόπουλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Χρήστος Γεωργακόπουλος Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Στέφανος Βερζοβίτης Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Keith Morris Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 
Ελένη Ανδρεαδάκη Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Γεώργιος Κωνσταντινίδης Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Χριστίνα Παπανικολοπούλου Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Παναγιώτης Βρουστούρης Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της Εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.
Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ