GLOBAL SUSTAIN: Τα ESG δημιουργούν ευκαιρίες και αποδόσεις άνω του μέσου όρου της αγοράς

«Οι επιχειρήσεις έχουν μια μοναδική ευκαιρία να οραματιστούν ξανά τον εταιρικό τους σκοπό, να μετασχηματίσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να τοποθετηθούν δυναμικά στις αγορές που ανοίγονται» στη νέα εποχή ευθυγράμμισης με τα ESG κριτήρια, σημειώνει ο Μιχάλης Σπανός, της Global Sustain, στο mononews.gr. Επίσης τονίζει ότι «οι παράμετροι ESG αποτελούν ουσιαστικές μεταβλητές για την επίτευξη απόδοσης καλύτερης του μέσου όρου της αγοράς».

Γιατί όμως μιλάμε ξαφνικά όλοι για τα ESG; Από το 2020, αυξήθηκε η αποφασιστικότητα της Ευρώπης να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Ο στόχος για μια κλιματικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050, δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν συνταχθεί με αυτόν ολόκληρη η ευρωπαϊκή οικονομία. Για επιχειρήσεις μηδενικού αποτυπώματος, όμως χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις και αλλαγή προτεραιοτήτων
από το βραχυπρόθεσμο κέρδος στο μακροπρόθεσμο όφελος.

Η Ευρώπη, για να πετύχει αυτή τη μεγάλη αλλαγή, υποχρεώνει επενδυτικά κεφάλαια και τράπεζες να αξιολογούν τις επιχειρήσεις για τις επιδόσεις τους σε συγκεκριμένα πρότυπα, που αποδεικνύουν την προσήλωσή τους στους στόχους Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση. Έτσι γίνεται επιτακτική και για τις επιχειρήσεις η ανάγκη ευθυγράμμισης με τα ESG (Ε=Environment, S=Social, G=Governance) κριτήρια όπως και καθοδήγησής τους στο νέο περιβάλλον.

Γιατί είναι πλέον αναγκαίο επιχειρήσεις, τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια να ευθυγραμμιστούν με τα κριτήρια ESG και ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν τα αγνοήσουν;

Παγκόσμιες συμφωνίες και πρωτοβουλίες όπως οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα αλλά και το Green Deal της Ευρώπης για ανθρακικά ουδέτερη ήπειρο μέχρι το 2050 έχουν συνεισφέρει σε μια μεγάλη μεταστροφή και επανατοποθέτηση κεφαλαίων σε πιο υπεύθυνες επιχειρηματικές δραστηριότητες, δάνεια και επενδύσεις. Τα στοιχεία και δεδομένα ESG (Ε=Environment, S=Social, G=Governance), έχουν γίνει πλέον εξίσου σημαντικά όσο και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και δεδομένα και όποιος δεν τα λάβει εξίσου υπόψη κινδυνεύει να μείνει πίσω στις εξελίξεις και εκτός τραπεζικού συστήματος και αγορών κεφαλαίου.

Γιατί το ESG είναι σημαντικό για τους επενδυτές;

Βάσει των αποδόσεων επενδυτικών χαρτοφυλακίων και των αναλαμβανόμενων κινδύνων, οι παράμετροι ESG αποτελούν ουσιαστικές μεταβλητές για την επίτευξη απόδοσης καλύτερης του μέσου όρου της αγοράς. Οι διαχειριστές κεφαλαίων, βάσει ενός Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFRD), ο οποίος μεταξύ άλλων ορίζει πως μια επένδυση χαρακτηρίζεται «βιώσιμη», υποχρεούνται να δημοσιοποιούν πως συνυπολογίζουν παράγοντες ESG στη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων και πως τα επενδυτικά τους προϊόντα (π.χ. αμοιβαία κεφάλαια) θα συμμορφώνονται και σε ποιο βαθμό (ποσοστό) ευθυγράμμισης με έναν άλλον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτόν του EU Taxonomy, ο οποίος ορίζει πλέον τι είναι «πράσινο».

Γιατί το ESG είναι σημαντικό για τις τράπεζες;

Ο κίνδυνος κλιματικής αλλαγής, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ο κοινωνικός αντίκτυπος και η ορθή εταιρική διακυβέρνηση είναι μεταβλητές οι οποίες επηρεάζουν τον πιστωτικό κίνδυνο, δηλαδή την πιθανότητα αθέτησης δανειακών υποχρεώσεων. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών απαιτούν πλέον από τις τράπεζες (και έχουν εκδώσει σχετικές οδηγίες) να ενσωματώσουν στις τραπεζικές τους εργασίες και στα μοντέλα πρόβλεψης πιστωτικού κινδύνου και κεφαλαιακής επάρκειας παραμέτρους ESG. Από την άλλη, στη διατραπεζική αγορά, αναπτυξιακοί οργανισμοί όπως η European Investment Bank και η EBRD προκειμένου να δώσουν πιστωτικές γραμμές στις εμπορικές τράπεζες απαιτούν συμμόρφωση με ESG standards.

Γιατί το ESG είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις;

Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το ESG δεν αποτελεί μόνο παράμετρο κινδύνου για τις επιχειρήσεις αλλά μπορεί να αναγνωρίσει σημαντικές ευκαιρίες. Λόγω της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα και της ενσωμάτωσης αρχών κυκλικής οικονομίας, οι επιχειρήσεις έχουν μοναδική ευκαιρία να οραματιστούν ξανά τον εταιρικό τους σκοπό, να μετασχηματίσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να τοποθετηθούν δυναμικά στις αγορές που ανοίγονται. Η επίπτωση των παραγόντων ESG, τόσο στην αύξηση του κύκλου εργασιών (με άνοιγμα νέων αγορών), αλλά και στη συγκράτηση και μείωση λειτουργικού κόστους, θα πρέπει να συνυπολογιστούν όχι μόνο από τις μεγάλες (π.χ. εισηγμένες) εταιρείες αλλά και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και το βασικό κορμό της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ήδη οι τράπεζες διαθέτουν στην αγορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα για όλες τις επιχειρήσεις τα οποία συνδέονται με στόχους ESG, ενώ οι επενδυτικές εταιρείες έχουν στείλει ερωτηματολόγια για προσκόμιση στοιχείων ESG στις ελληνικές εισηγμένες, για το «πρασίνισμα» των χαρτοφυλακίων τους.

Πώς βοηθάει Global Sustain τις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στη μεγάλη αυτή πρόκληση;

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα του ESG που παρέχουμε αφορούν επιχειρήσεις, τράπεζες, επενδυτές αλλά και αναπτυξιακούς οργανισμούς. Υποστηρίζουμε την ανάπτυξη μιας δομημένης ESG στρατηγικής για επιχειρήσεις και την έκδοση μιας σχετικής ετήσιας έκθεσης μέχρι τη διαμόρφωση εσωτερικών διαδικασιών, ακόμα και την έκδοση ενός πράσινου εταιρικού ομολόγου. Αναπτύσσουμε για τις τράπεζες εργαλεία και συστήματα αναγνώρισης και αποτύπωσης κινδύνων ESG έως και την ανάπτυξη ενός χρηματοδοτικού πλαισίου και προϊόντων τα οποία τιμολογούνται βάσει παραγόντων ESG. Για τους διαχειριστές κεφαλαίων διαμορφώνουμε επενδυτικές πολιτικές ESG και διαδικασίες δέουσας επιμέλειες επενδύσεων βάσει παραγόντων ESG, ενώ για τους αναπτυξιακούς οργανισμούς αναπτύσσουμε εργαλεία μέτρησης και παρακολούθησης στοιχείων ESG για τους πελάτες τους (όπως τράπεζες και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών).

Who is Who
Ο Μιχάλης Σπανός είναι Διευθύνων Σύμβουλος Global Sustain, διαθέτει σημαντική εμπειρία σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, εταιρικής υπευθυνότητας, εταιρικής διακυβέρνησης και υπεύθυνων επενδύσεων. Υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς στην υλοποίηση στρατηγικών αειφορίας και στη δικτύωσή τους με αντίστοιχους φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο κ. Σπανός έχει εργασθεί για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας) σε ομάδα εμπειρογνωμόνων (Βρυξέλλες) για τη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ αναφορικά με τη συμβολή της στην υλοποίηση και χρηματοδότηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UN Sustainable Development Goals -SDGs). 

Πηγή άρθρου και εικόνας: Mononews

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ