Διευκρινίσεις της ΔΕΗ σχετικά με τα δημοσιεύματα για τη μετατροπή υδροηλεκτρικών σταθμών της Επιχείρησης σε υβριδικούς σταθμούς

Με αφορμή δημοσιεύματα εφημερίδων την Πέμπτη, 17 Ιουλίου 2008, για τη μετατροπή υδροηλεκτρικών σταθμών της ΔΕΗ σε υβριδικούς σταθμούς, από την Επιχείρηση διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1. Είναι γεγονός ότι το θέμα αυτό διερευνάται με μεγάλο ενδιαφέρον από την Επιχείρηση, επειδή η υλοποίηση έργων μετατροπής υδροηλεκτρικών σταθμών σε αναστρέψιμους (αντλητικούς) ή η κατασκευή νέων αντλητικών σταθμών μπορεί να συμβάλλει στη:

  • Βελτιστοποίηση της εκμετάλλευσης των υδροηλεκτρικών σταθμών τόσο για παραγωγή ηλεκτρικής  ενέργειας όσο και για ορθολογικότερη διαχείριση των υδατίνων πόρων.
  • Ανάπτυξη και καλύτερη εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Βελτίωση της προστασίας του Περιβάλλοντος.

 2. Το θέμα αυτό εξετάζεται και από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με στόχο την αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, που αποτελεί και εθνικό στόχο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Για τον σκοπό αυτό η ΡΑΕ έχει αναθέσει σχετική μελέτη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Η ΔΕΗ θα συνεργαστεί με το ΕΜΠ στην παροχή στοιχείων και στην εκπόνηση της μελέτης, διότι εκτιμά ότι θα υπάρξουν οφέλη τόσο για την Επιχείρηση όσο και για την Εθνική Οικονομία.
 3. Η δημιουργία υβριδικών σταθμών μπορεί να βασισθεί ουσιαστικά στα υφιστάμενα υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ, τα οποία λόγω του μεγέθους (μεγάλοι ταμιευτήρες κ.λπ.), της τοποθεσίας τους και των οικονομιών κλίμακας που δύνανται να εξασφαλίσουν μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τέτοιων έργων.
 4. Τα υποστηριζόμενα στα σχετικά δημοσιεύματα, ότι δηλαδή τα υβριδικά έργα στοχεύουν στην αντιμετώπιση του τρέχοντος ενεργειακού ελλείμματος, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και τούτο γιατί τα συγκεκριμένα έργα:

  • δεν υλοποιούνται μέσα σε μια θερινή περίοδο, για την πρόσκαιρη ικανοποίηση των αναγκών του Συστήματος, αλλά σε βάθος χρόνου με ταυτόχρονη ικανοποίηση και άλλων προϋποθέσεων, όπως π.χ. κατασκευή Αιολικών Πάρκων, ανάπτυξη των απαραίτητων Γραμμών Μεταφοράς και Υποσταθμών Υψηλής Τάσης, ύπαρξη του κατάλληλου νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου κ.λπ.
  • αποβλέπουν κυρίως στη διευκόλυνση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Η ΔΕΗ μελετά όλες τις πιθανές λύσεις για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια και ιδιαίτερα αυτές που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη προστασία του Περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ