Η Τράπεζα Πειραιώς εκδίδει Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας για το έτος 2007

Για την Τράπεζα Πειραιώς η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αναπτύσσεται με συγκεκριμένη στρατηγική και ολοκληρωμένο σχεδιασμό μέσα από τη δημιουργία και τη στήριξη δομών που εξασφαλίζουν τη διαχρονικότητά της.

Βασική αντίληψη στην Τράπεζα Πειραιώς είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσματα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικά περιβάλλον. Έχοντας ως στόχο λοιπόν τη λειτουργία της σε αρμονία με την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στα θέματα της Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Η ξεκάθαρη δομή και οι αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, οι σχέσεις εμπιστοσύνης και ευθύνης με τους πελάτες και τους προμηθευτές, η συστηματική εφαρμογή πολιτικών ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικών κριτηρίων στο ανθρώπινο δυναμικό, οι διακριτικές κοινωνικές παρεμβάσεις, η δυναμική περιβαλλοντική πολιτική και το πολιτιστικό έργο συνθέτουν τους πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου Πειραιώς οι οποίοι αποτυπώνονται στην Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας 2007.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ