Αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής της ΔΕΗ: ?μεση προτεραιότητα ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής

Η αναδιάρθρωση της εταιρικής δομής της ΔΕΗ είναι ένα βήμα ιστορικής σημασίας για την επιχείρηση, θεμελιώδες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς της, και απολύτως αναγκαίο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας, της ακεραιότητας και της αειφόρου ανάπτυξης της ΔΕΗ, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της, και των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου. Αυτό αποδεικνύεται και απ' όλες τις μελέτες που έχουν γίνει από ανεξάρτητους συμβούλους για τη ΔΕΗ.


Στο πλαίσιο αυτό, ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, με τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών (κυριότητας της ΔΕΗ κατά 100%) καθεμία από τις οποίες θα είναι κύριος του αντίστοιχου δικτύου και θα αναλάβει και τη διαχείρισή του, αναδεικνύεται σε στρατηγική επιλογή πρώτης προτεραιότητας, στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του σύγχρονου ρυθμιστικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.


Θα θέλαμε να δώσουμε στη συνέχεια μερικές σύντομες απαντήσεις σε επίκαιρα ερωτήματα που διατυπώνονται σχετικά.


1η ΕΡΩΤΗΣΗ


– Τροποποιείται η πρόταση για την εταιρική δομή της ΔΕΗ που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2007;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


– Το Νοέμβριο του 2007 παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ, όπου η εν δυνάμει εταιρική δομή της περιλάμβανε το νομικό διαχωρισμό, υπό τη μορφή θυγατρικών εταιρειών κυριότητας κατά 100% της ΔΕΗ, των εξής βασικών δραστηριοτήτων της: • της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (η οποία ήδη λειτουργούσε ως 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΗ),

 • της Παραγωγής,

 • των Λιγνιτωρυχείων,

 • της Εμπορίας,

 • της Μεταφοράς,

 • της Διανομής,

 • καθώς και μίας θυγατρικής εταιρείας trading.

Προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ολοκληρωμένη πρόταση για την νέα εταιρική δομή της ΔΕΗ, μελετήσαμε περαιτέρω την πλέον κατάλληλη δομή της εταιρείας μας, λαμβάνοντας υπόψη: • το νέο ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον,

 • την ανάγκη για ανάπτυξη της ΔΕΗ,

 • τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής και περιφερειακής αγοράς ενέργειας.

Σε συνεργασία με δύο αναγνωρισμένες εταιρείες συμβούλων αναλύσαμε τις βέλτιστες δομές ενεργειακών εταιρειών στην Ευρώπη και μελετήσαμε την προσαρμογή της προτεινόμενης δομής στο Ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο.


Οι σύμβουλοι που κλήθηκαν να αξιολογήσουν ανεξάρτητα και από μηδενική βάση την εταιρική δομή της ΔΕΗ, επιβεβαίωσαν την ορθότητα της αρχικής πρότασης (βλ. στρατηγικές προτεραιότητες Νοεμβρίου 2007), και κατέληξαν ουσιαστικά στην ίδια δομή με τις εξής διαφορές: 1. Ο ΔΕΣΜΗΕ να παραμείνει μόνο λειτουργός της αγοράς.

 2. Οι δραστηριότητες ορυχείων και παραγωγής να ενταχθούν στην ίδια θυγατρική εταιρεία.

 3. Να μην δημιουργηθεί εταιρεία trading για όσο χρόνο η Ελληνική αγορά έχει έλλειψη επάρκειας ενέργειας.

Έτσι, η ολοκληρωμένη πρόταση για την νέα εταιρική δομή περιλαμβάνει το νομικό διαχωρισμό, υπό τη μορφή θυγατρικών εταιρειών κυριότητας κατά 100% της ΔΕΗ, των εξής βασικών δραστηριοτήτων της: • της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.,

 • της Παραγωγής και των Ορυχείων υπό ενιαίο νομικό πρόσωπο,

 • της Εμπορίας,

 • της Μεταφοράς που θα αναλάβει και τη διαχείριση του συστήματος, και

 • της Διανομής που θα αναλάβει και τη διαχείριση του δικτύου.

Η μητρική ΔΕΗ Α.Ε θα διατηρήσει όλες τις υποστηρικτικές των θυγατρικών της υπηρεσίες.


2Η ΕΡΩΤΗΣΗ


– Πόσο σημαντικές είναι οι αλλαγές στην πρόταση για την εταιρική δομή της ΔΕΗ;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


– Οι επιμέρους διαφορές της ολοκληρωμένης πρότασης για την εταιρική δομή, σε σύγκριση με την αρχική που παρουσιάστηκε τον Νοέμβριο του 2007, επισημαίνονται παραπάνω. Η ολοκληρωμένη πρόταση αποτελεί ουσιαστικά εξειδίκευση της αρχικής, και κρίνεται ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα κριτήρια αξιολόγησης και τις επιδιώξεις της ΔΕΗ που ανακοινώθηκαν με την αρχική πρόταση τον Νοέμβριο του 2007: • «Η στρατηγική της ΔΕΗ είναι να παραμείνει ένας καθετοποιημένος όμιλος εταιρειών που θα παρέχει άριστες υπηρεσίες στους πελάτες της.

 • Το προτεινόμενο σχήμα θα οδηγήσει σε χαμηλότερο κόστος, καλύτερες υπηρεσίες, και, εξίσου σημαντικό, οι θυγατρικές αυτές θα αντιμετωπίζονται από όλους τους παίκτες της αγοράς ως εταιρείες που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη και με ίσους όρους πρόσβαση στα δίκτυα.

 • Η υπό μελέτη εταιρική δομή θα μπορούσε να συμβάλει στη μέγιστη αποδοτικότητα του Ομίλου, ενδυναμώνοντας και δίνοντας τη δυνατότητα εστίασης κάθε θυγατρικής στην κύρια δραστηριότητα της.

 • Στόχος είναι να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, η ακεραιότητα και η αειφόρος ανάπτυξη του Ομίλου ΔΕΗ».

3Η ΕΡΩΤΗΣΗ


– Θα προχωρήσει άμεσα η ΔΕΗ στο νομικό διαχωρισμό των βασικών δραστηριοτήτων της;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


– Ως προς το διαχωρισμό των ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων παραγωγής, ορυχείων και εμπορίας, η ΔΕΗ έχει την ευχέρεια να επιλέξει με επιχειρηματικά κριτήρια το πότε και πώς θα γίνει. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής, όμως, είναι καθοριστικής σημασίας και πρέπει να ξεκινήσει άμεσα ώστε να μην μας προλάβουν οι εξελίξεις, όπως αναλύεται στη συνέχεια.


4Η ΕΡΩΤΗΣΗ


– Γιατί είναι αναγκαίος ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής της ΔΕΗ;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


– Ο νομικός διαχωρισμός των διαχειριστών των δικτύων μεταφοράς και διανομής είναι κεντρική επιλογή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και έχουμε ήδη καθυστερήσει πολύ την πλήρη εφαρμογή των σχετικών οδηγιών. Οι πιέσεις για την υιοθέτηση μοντέλων ανεξάρτητων διαχειριστών με πλήρεις αρμοδιότητες και εξουσίες έχουν ενταθεί σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας Οδηγίας 2003/54.


Εάν επιμείνουμε όμως στον διαχωρισμό μόνον των διαχειριστών μεταφοράς και διανομής (όπως προβλέπεται και από το ελληνικό μοντέλο έως τώρα), θα οδηγηθούμε σε διάσπαση των αρμοδιοτήτων και των διαθέσιμων ανθρώπινων πόρων, και σε πρόσθετη γραφειοκρατία, κόστος και δυσλειτουργίες για τη ΔΕΗ και τον ενεργειακό τομέα εν γένει, που πιθανότατα θα επιδεινώνονται σταδιακά.


Ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της μεταφοράς και της διανομής, με τη μορφή θυγατρικών εταιρειών καθεμία από τις οποίες θα αναλάβει και τη διαχείριση του αντίστοιχου δικτύου, είναι η βέλτιστη επιχειρηματικά επιλογή στο πλαίσιο πλήρους συμμόρφωσης προς το κοινοτικό δίκαιο και ελαχιστοποίησης των κινδύνων ρυθμιστικών παρεμβάσεων.


Με βάση τα παραπάνω, η ολοκληρωμένη πρόταση εταιρικής δομής όχι μόνο θα αποτελεί πλήρη εφαρμογή της δεύτερης οδηγίας (2003/54) για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά είναι και σύμφωνη με την πρόταση της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών για την υιοθέτηση της «τρίτης λύσης », δηλαδή του μοντέλου του νομικά ανεξάρτητου ενιαίου Διαχειριστή και Ιδιοκτήτη Μεταφοράς, ως ισότιμης των άλλων δύο που προτάθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια της συζήτησης για τα νέα νομοθετικά μέτρα για την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.


5Η ΕΡΩΤΗΣΗ


– Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην έναρξη των διαδικασιών που οδηγούν στο νομικό διαχωρισμό;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


– Την περίοδο αυτή είναι επί τάπητος το «3ο πακέτο» νομοθετικών μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το χώρο της ενέργειας, που είναι γνωστό ως μοντέλο ιδιοκτησιακού διαχωρισμού. Έχοντας ήδη καθυστερήσει στην πλήρη εναρμόνιση με τις ισχύουσες Οδηγίες της Ευρ. Ένωσης, η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών δικτύων από τη ΔΕΗ οι οποίες θα είναι και ανεξάρτητοι διαχειριστές των δικτύων, ενισχύει τη θέση μας υπέρ αυτού του μοντέλου έναντι της πλήρους απόσχισης των δραστηριοτήτων δικτύων που προωθείται από την Ευρ. Επιτροπή και της απώλειας ακόμη και ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.


Επιπλέον, είναι γνωστό ότι η ΔΕΗ υφίσταται ρυθμιστικού χαρακτήρα πιέσεις που αμφισβητούν τον καθετοποιημένο χαρακτήρα της (π.χ. παραχώρηση εκμετάλλευσης λιγνιτικών κοιτασμάτων). Η εναρμόνιση με το πνεύμα και το γράμμα των Οδηγιών για την απελευθέρωση της αγοράς θα οδηγήσει σε άμβλυνση αυτών των πιέσεων.


Εάν δεν προβούμε άμεσα στην έναρξη των χρονοβόρων διαδικασιών που θα οδηγήσουν σε νομικό διαχωρισμό, σύμφωνα με τις επιλογές και τον σχεδιασμό της ΔΕΗ, διαφυλάσσοντας τα συμφέροντα της Επιχείρησης και των εργαζομένων της, επιτρέπουμε άλλοι, τρίτοι, να επιβάλλουν στο μέλλον δραματικές και λιγότερο ελέγξιμες αλλαγές δομής της ΔΕΗ, που θα σημάνουν αναγκαστική συρρίκνωσή της με απώλεια παγίων, δραστηριοτήτων και προσωπικού της, και ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα των εργαζόμενων της.


6Η ΕΡΩΤΗΣΗ


– Δηλαδή, ο νομικός διαχωρισμός της μεταφοράς και της διανομής επιβάλλεται στη ΔΕΗ μόνον εξωτερικά;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


– Όχι, ο νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της μεταφοράς και της διανομής με τη μορφή θυγατρικών εταιρειών, είναι η βέλτιστη επιλογή και με καθαρά επιχειρηματικά κριτήρια, κυρίως γιατί θα επιτευχθούν: • Μείωση της γραφειοκρατίας, του κόστους και των δυσλειτουργιών για τη ΔΕΗ και τον τομέα της ενέργειας.

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων δικτύων, καθώς η ΔΕΗ η οποία υφίσταται το κόστος και έχει την κυριότητα των παγίων, θα λαμβάνει και τις σχετικές αποφάσεις λειτουργίας, συντήρησης και ανάπτυξης.

 • Συγκέντρωση των πόρων της μεταφοράς και της διανομής σε ενιαίες εταιρείες και εκμετάλλευση των συνεργιών.

 • Διαφάνεια των οικονομικών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων δικτύων που θα επιτρέψει την παροχή κινήτρων για αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

 • Μείωση των ρυθμιστικών παρεμβάσεων και ασύμμετρων ρυθμίσεων σε βάρος της Επιχείρησης.

 • Η ΔΕΗ θα παραμείνει ενιαία ανά δραστηριότητα και ως όμιλος.

Κατά συνέπεια, η ΔΕΗ θα γίνει πιο αποτελεσματική και ανταγωνιστική σε όλες τις δραστηριότητές της.


Για αντίστοιχους λόγους, άλλωστε, όλες οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις της Ευρώπης, και ιδιαίτερα όσες είναι ήδη στον Ελληνικό χώρο και ετοιμάζονται να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ, έχουν υιοθετήσει τουλάχιστον αντίστοιχες δομές νομικού διαχωρισμού. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε αυτό να συνεχίσει να τους δίνει στρατηγικά πλεονεκτήματα έναντι της ΔΕΗ.


7Η ΕΡΩΤΗΣΗ


– Τελικά, ο διαχωρισμός της μεταφοράς και της διανομής είναι μόνο εσωτερικό θέμα της ΔΕΗ;


ΑΠΑΝΤΗΣΗ


– Ο προτεινόμενος νομικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της μεταφοράς και της διανομής είναι σημαντικός και για τους καταναλωτές και τη χώρα: • Επιτυγχάνεται πλήρης συμμόρφωση της χώρας προς το γράμμα και το πνεύμα του κοινοτικού δικαίου.

 • Θα βοηθήσει σημαντικά στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας ενέργειας προς τους καταναλωτές σε μακροχρόνια χαμηλότερες τιμές, λόγω αύξησης της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων δικτύων της ΔΕΗ.

Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων μεταφοράς και διανομής της ΔΕΗ με τη μορφή 100% θυγατρικών εταιρειών απαιτείται άμεσα για τη μετεξέλιξή της σε μία σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχείρηση με κίνητρα να γίνεται καλύτερη, η οποία θα μπορεί να μεταφέρει τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της στο κοινωνικό σύνολο και στους εργαζομένους της.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ