Δήλωση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. για τη Διακήρυξη των 61 κορυφαίων στελεχών ευρωπαϊκών ηλεκτρικών εταιρειών

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 18 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες, 61 ανώτατα στελέχη – επικεφαλής των εταιρειών ηλεκτρισμού μελών της EURELECTRIC, υπέγραψαν τη Διακήρυξη για την κλιματική αλλαγή, τις αγορές ηλεκτρισμού και την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού.

Η συγκεκριμένη Διακήρυξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι εταιρείες μέλη της EURELECTRIC δεσμεύονται να εκμηδενίσουν τις συνέπειες από τη χρήση άνθρακα μέχρι το 2050 λαμβάνοντας όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για να πετύχουν αυτόν τον κοινό στόχο.

Όλες οι εταιρείες ηλεκτρισμού αναλαμβάνουν δράσεις προκειμένου να εκσυγχρονίσουν το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό τους και τις υποδομές δικτύων και να πραγματοποιήσουν εκείνες τις επενδύσεις που απαιτούνται για να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι. Για να πετύχει αυτούς τους στόχους η ευρωπαϊκή βιομηχανία ηλεκτρισμού πρέπει να επενδύσει €1,8 τρις. μέχρι το 2030.

Τη Διακήρυξη συνυπέγραψε και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιώτης Αθανασόπουλος, ο οποίος δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η Διακήρυξη των ευρωπαϊκών εταιρειών ηλεκτρισμού αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν προκειμένου να προστατευθεί αποτελεσματικά το περιβάλλον.

Υιοθετείται μία κοινή προσέγγιση όλων εταιρειών για την πραγματοποίηση πολύ μεγάλων επενδύσεων εκσυγχρονισμού που θα καλύψουν και τους τρεις πυλώνες της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής που είναι: ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού, ποιότητα υπηρεσιών και ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικού ρεύματος και προστασία του περιβάλλοντος.

Με τις Στρατηγικές Προτεραιότητες και το Επιχειρησιακό Σχέδιο που έχει υιοθετήσει και έχει αρχίσει να υλοποιεί για την περίοδο 2009 – 2014, η ΔΕΗ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τους στόχους που θέτει η Διακήρυξη.
Όλα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ είμαστε δεσμευμένοι να επιταχύνουμε τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που έχουμε σχεδιάσει, προκειμένου να επιτύχουμε τους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς μας στόχους».

Διακήρυξη των επικεφαλής των ηλεκτρικών εταιρειών της Ευρώπης για την κλιματική αλλαγή, τις αγορές ηλεκτρισμού και την ασφάλεια εφοδιασμού.

Εμείς, οι υπογράφοντες αυτή τη διακήρυξη,

Αναγνωρίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή είναι μία παγκόσμια περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική πρόκληση που απαιτεί άμεση δράση. Γνωρίζοντας ότι ο τομέας του ηλεκτρισμού, ως σημαντική πηγή εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, είναι αναγκαίο να επιτύχει ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού μέχρι τα μέσα αυτού του αιώνα.

Πεπεισμένοι ότι μία ολοκληρωμένη αγορά, βασισμένη σε διαφανείς και εναρμονισμένους κανόνες, οδηγεί σε σημαντική αύξηση της οικονομικής αποδοτικότητας. Επιδιώκοντας να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τιμές και δυνατότητα επιλογής στους πελάτες.

Πιστεύοντας ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι θεμέλιος λίθος στην πολιτική της κλιματικής αλλαγής. Εντοπίζοντας σημαντικές συνέργιες ανάμεσα στην ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού και στις ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές τεχνολογίες που πρέπει να εκμεταλλευτούμε στο έπακρο.

Τονίζοντας ότι, ως μία από τις βιομηχανίες με την υψηλότερη ένταση κεφαλαίου, ο τομέας του ηλεκτρισμού πρέπει να έχει πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές με μεγάλη ρευστότητα, προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες επενδύσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού και να προσαρμοστεί στους περιβαλλοντικούς στόχους. Επισημαίνοντας το γεγονός ότι προκειμένου να αντικατασταθούν παλαιές εγκαταστάσεις παραγωγής, να αναπτυχθεί το δίκτυο, να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ζήτηση και να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι του, ο κλάδος μας πρέπει να επενδύσει € 1,8 τρισ. μέχρι το 2030. Επιμένοντας ότι αυτό απαιτεί ένα σταθερό, συνεκτικό και προσανατολισμένο στην αγορά πλαίσιο επενδύσεων.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι οι εταιρίες ηλεκτρισμού έχουν ως βασική αποστολή να εξασφαλίσουν αξιόπιστη παροχή ρεύματος. Υπογραμμίζοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο μέσω ενός χαρτοφυλακίου μονάδων παραγωγής διαφορετικού τύπου που μειώνει την εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα, και μέσω ενιαίων αγορών ηλεκτρισμού.

Θα επιτύχουμε ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού στην Ευρώπη μέχρι το 2050

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, θα χρησιμοποιήσουμε σταδιακά όλες τις διαθέσιμες και οικονομικά ορθές επιλογές χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα όταν επενδύουμε σε μονάδες παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές ενεργειακές πολιτικές: ανανεώσιμες πηγές, πυρηνική ενέργεια, υψηλής απόδοσης συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού, και αποδοτικές καθαρές τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων που περιλαμβάνουν τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα. Επιπρόσθετα, θα εξακολουθήσουμε να επιδιώκουμε τη λειτουργία των μονάδων και των δικτύων μας με τον πιο αποδοτικό τρόπο, επενδύοντας παράλληλα στην ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών.

Θα παρέχουμε ηλεκτρισμό με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία μέσα από μία ενιαία αγορά ηλεκτρισμού

Επειδή μία ανταγωνιστική ενιαία αγορά είναι ο καλύτερος τρόπος για να παρέχουμε ηλεκτρισμό στο χαμηλότερο δυνατό κόστος, υποστηρίζοντας έτσι την ευρωπαϊκή ανάπτυξη, συνεισφέρουμε ενεργά στη εγκαθίδρυση περιφερειακής διαχείρισης των συστημάτων και περιφερειακής ρυθμιστικής εποπτείας, ως βήμα προς μία ενιαία πανευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρισμού. Είμαστε αποφασισμένοι να προσφέρουμε ανταγωνιστική και αξιόπιστη παροχή ηλεκτρισμού στους πολίτες της Ευρώπης.

Θα προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ως λύσεις για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής

Οι εταιρίες μας αναπτύσσουν καινοτόμους τρόπους ενημέρωσης των πελατών για ενεργειακά αποδοτικές λύσεις και ενθάρρυνσης της χρήσης του ηλεκτρισμού όπου αυτή συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, θα επενδύσουμε ή θα προωθήσουμε τις επενδύσεις στην απαραίτητη υποδομή προκειμένου να στηρίξουμε την ανάπτυξη ηλεκτρικών αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανόμενης της υποστήριξης της τυποποίησης που είναι απαραίτητη για την εξάπλωσή τους. Επίσης, θα ενθαρρύνουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα για πόλεις με βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητούμε απο τους Ευρωπαίους και Εθνικούς διαμορφωτές πολιτικής να μας βοηθήσουν ώστε να:

Επιτύχουμε ουδέτερη σε εκπομπές άνθρακα παροχή ηλεκτρισμού μέχρι το 2050:

  • Συνεισφέροντας στην παγκόσμια ανάπτυξη μιας προσέγγισης με κανόνες αγοράς για την παγκόσμια άμβλυνση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • Διασφαλίζοντας ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλες οι επιλογές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών άνθρακα
  • Αυξάνοντας την υποστήριξη μέτρων για την έρευνα, την ανάπτυξη και την επίδειξη ιδιαίτερα για υψηλής απόδοσης καθαρές τεχνολογίες ορυκτών καυσίμων που περιλαμβάνουν τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

Παρέχουμε ηλεκτρισμό με οικονομική αποδοτικότητα και αξιοπιστία μέσα από μία ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας:

  • Διασφαλίζοντας ένα επαρκώς σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές με μεγάλη ρευστότητα, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις
  • Αναγνωρίζοντας ότι οι τιμές που βασίζονται στους κανόνες της αγοράς είναι η καλύτερη βάση για την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού
  • Προάγοντας την περιφερειακή ολοκλήρωση των ηλεκτρικών αγορών, ως ένα βήμα για μία πλήρως ενοποιημένη πανευρωπαϊκή αγορά
  • Παρέχοντας ένα σύνολο κανόνων συμβατό με τις αρχές της αγοράς, προκειμένου να ενσωματώσουμε την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και την απαραίτητη ενέργεια εξισορρόπησης και ενέργεια αιχμής, στην ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
  • Απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης για να καταστεί εφικτή η ανάπτυξη της υποδομής παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρισμού.

Προωθήσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας ως λύσεις για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής:

  • Δουλεύοντας με τη βιομηχανία για να αναπτυχθεί η απαραίτητη τυποποίηση που θα καταστήσει δυνατή την εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
  • Διασφαλίζοντας την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού, αναπτύσσοντας κανονισμούς και προωθώντας ενεργά τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά προς φιλικά για το κλίμα προϊόντα και υπηρεσίες.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ