ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Τράπεζα Πειραιώς: Θέτουμε τις βάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η Τράπεζα Πειραιώς υποστηρίζει ολοκληρωμένα τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Σε ένα περιβάλλον κρίσιμων γεωστρατηγικών, ενεργειακών και μακροοικονομικών προκλήσεων που δημιουργούν ένα γενικευμένο κλίμα αβεβαιότητας στην ευρωπαϊκή οικονομία, η Ελλάδα παρουσιάζει χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν ένα αμυντικό πλαίσιο που τη βοηθά αποτελεσματικά να διατηρήσει μια ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική και να συνεχίσει να προωθεί τον μετασχηματισμό του οικονομικού της μοντέλου προς την κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει δεσμευτεί στρατηγικά και έχει δημιουργήσει τους όρους και τις βάσεις ώστε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην μετάβαση αυτή. Έχει ολοκληρώσει ένα ευρύ σχέδιο για την εξυγίανση και την κεφαλαιακή της ισχυροποίηση, έχει επιτύχει τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων κάτω από το 8% ήδη από το τέλος του τρέχοντος έτους, έχει διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για την μακροπρόθεσμη αύξηση της κερδοφορίας της και τώρα εστιάζει στην υλοποίηση ενός στρατηγικού σχεδίου με ορίζοντα το 2025 για τον οργανωτικό μετασχηματισμό που θα στηρίζεται στην αλλαγή του επιχειρηματικού της μοντέλου με άξονες την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, την πλήρη ψηφιοποίηση εργασιών και δραστηριοτήτων, -προχωρά μάλιστα στην δημιουργία αμιγώς ψηφιακής τράπεζας- την αλλαγή του πλαισίου της σχέσης με τους πελάτες με έμφαση στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών διαχείρισης περιουσίας, και προϊόντων για την ολοκληρωμένη κάλυψη σύγχρονων αναγκών που θα αναβαθμίζουν συνεχώς την προσφερόμενη αξία στους πελάτες και τους συνεργάτες της.

Η Πειραιώς εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική σε επίπεδα κατά πολύ υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου με προβλεπόμενο ρυθμό αύξηση του ΑΕΠ που μπορεί να προσεγγίσει και το 7%. Το περιβάλλον θα συνεχίσει να έχει αναπτυξιακά χαρακτηριστικά με αναγκαία την επιτάχυνση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την πράσινη και τη ψηφιακή μετάβαση, εισροή τεράστιων επενδυτικών κεφαλαίων με πρωταγωνιστή το Ταμείο Ανάκαμψης, εισροή σημαντικών ξένων ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, και ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε κλάδους κρίσιμους για την βιώσιμη μετάβαση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Πειραιώς θα διευρύνει την παρουσία και τις δραστηριότητές της με σημαντικές νέες χρηματοδοτήσεις, συνεχή εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση) και ένα καινοτόμο πλέγμα κοινωνικών πρωτοβουλιών και δράσεων καθώς υποστηρίζει έμπρακτα την ιδέα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη δεν περιορίζεται σε οικονομικές επιδόσεις αλλά ορίζεται ευρύτερα ως κοινωνική εξέλιξη και ανάπτυξη προς την κατεύθυνση της ισότητας, της συμπερίληψης, των ίσων ευκαιριών, της υποστήριξης της νέας γενιάς και της ευημερίας.

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα διαθέτει σήμερα την μεγαλύτερη πελατειακή βάση στην Ελλάδα με περίπου 6 εκ. ενεργούς πελάτες και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της οικονομίας με περίπου € 28 δις, εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχει ήδη ανακοινώσει ότι συνολικά, την τετραετία 2022 – 2025, θα χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις άνω των 27 δισ. ευρώ, εκ των οποίων σε επιχειρηματικά δάνεια θα κατευθυνθούν περίπου 23 δις. ευρώ και από αυτά 10 δις. ευρώ σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα θα συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών πόρων και εργαλείων από εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς αναπτυξιακούς φορείς συμπεριλαμβανομένων των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), δραστηριότητα που έχει καταστήσει την Πειραιώς τον μεγαλύτερο διαχειριστή διαρθρωτικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Ένας από τους βασικούς πυλώνες του σχεδίου μετασχηματισμού και βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη της πράσινης μετάβασης με επίκεντρο την πράσινη ενέργεια. Στο χώρο αυτό η Πειραιώς διατηρεί ηγετική παρουσία. Ιδιαίτερα στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ήταν από τις πρώτες ελληνικές τράπεζες που παρείχαν δάνεια project finance για κατασκευή αιολικών πάρκων. Σήμερα τα συνολικά πιστωτικά όρια σε έργα ΑΠΕ ανέρχονται στα €2,5δις αντιπροσωπεύοντας συνολική ισχύ άνω των 2GW. Οι χρηματοδοτήσεις σε ΑΠΕ θα υπερβούν το €1 δισ. την επόμενη διετία.


Σημαντική είναι η παρουσία της Τράπεζας και στο χώρο των παραχωρήσεων και πιο συγκεκριμένα σε έργα αεροδρομίων και έργα αυτοκινητοδρόμων, κατέχοντας την πρώτη θέση βάσει χρηματοδοτήσεων σε έργα αυτοκινητοδρόμων. Πρωταγωνιστικός είναι ο ρόλος της τράπεζας και στις χρηματοδοτήσεις έργων μέσω ΣΔΙΤ όπως η διοργάνωση της χρηματοδότησης της Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (FlyOver).

Την τετραετία 2022 – 2025 η Τράπεζα Πειραιώς θα χορηγήσει νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 27 δισ. ευρώ.

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ESG

Τη σφραγίδα της βιωσιμότητας και της κοινωνικής ευθύνης που χαρακτηρίζουν τη στρατηγική της Πειραιώς, την αναδεικνύει ακόμα περισσότερο η υιοθέτηση των αρχών και του πλαισίου δράσεων ESG. Τα θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς τόσο σε ότι αφορά στις λειτουργίες της όσο και σε ότι αφορά στις επιχειρηματικές της επιλογές. Μέσα από τις πολιτικές αυτές η Τράπεζα έχει θέσει ως στόχο να μεγιστοποιήσει τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και των Στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ανακοινώσει αύξηση των βιώσιμων τραπεζικών δραστηριοτήτων περίπου στα 9 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2022-2025.

Σημειώνεται ότι η Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που εισήγαγε και ενσωμάτωσε στις εταιρικές χρηματοδοτήσεις της κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) που συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε κλάδους από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και τη ναυτιλία.

Η Πειραιώς είναι εξάλλου η μόνη ελληνική τράπεζα που έχει συμπεριληφθεί στις 400 κορυφαίες εταιρείες στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις της σε θέματα διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τη λίστα Financial Times, «Europe›s Climate Leaders.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ