ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Αυξάνει τις εταιρικές χρηματοδοτήσεις της με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG)

Η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων και την εναρμόνιση των εργασιών της με τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής παρέχει χρηματοδοτήσεις σε επιλεγμένες επιχειρήσεις, με κριτήρια που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG).

Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην δυνατότητα των επιχειρήσεων να απορροφήσουν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και να προσελκύσουν επενδυτικό ενδιαφέρον.

Η Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας σε κλάδους, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και πρόσφατα τη ναυτιλία αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή της στην προώθηση της κυκλικής βιώσιμης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας κατά περίπτωση συγκεκριμένους στόχους που μεταξύ άλλων αφορούν:

  • • Τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας με μείωση της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • • Τη μείωση των εκπομπών CO2 ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • • Τη μείωση της κατανάλωσης νερού ανά μονάδα παραγόμενου προϊόντος
  • Την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών
  • • Την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης, όπως το ISO 14001 και ISO 50001

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε νέα χρηματοδότηση εντάσσοντας σε αυτή κριτήρια ESG προς τις εταιρίες:

  • SEPTONA, μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, με μεγάλη γκάμα προϊόντων προσωπικής περιποίησης και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, σε πάνω από 70 χώρες. Η εταιρεία SEPTONA έχει πελατοκεντρικό προσανατολισμό και φιλοσοφία, άκρως εξωστρεφή χαρακτήρα και κουλτούρα, καθώς και εξαιρετικό δείκτη ευελιξίας, ανταποκρινόμενη πλήρως στις ανάγκες και επιθυμίες των καταναλωτών. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει την ανάπτυξή της στη σύγχρονη τεχνολογία, στην ανώτερη ποιότητα των προϊόντων που παράγει και στο υψηλής τεχνογνωσίας ανθρώπινο δυναμικό. Οι συνεχείς επενδύσεις σε έρευνα και νέες καινοτόμες τεχνολογίες, σε συνδυασμό με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διασφάλισης ποιότητας σε κάθε στάδιο της παραγωγής, εξασφαλίζουν άριστα και ποιοτικά προϊόντα, κάνοντας τη SEPTONA συνώνυμο της Ποιότητας, Αγνότητας & Φυσικότητας στην καθημερινή περιποίηση. Επισημαίνεται ότι η εταιρεία SEPTONA, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται με όραμα να προάγει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής σε συνεργασία με Ιδρύματα & Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς όπως, “Γιατροί Χωρίς Σύνορα”, “Κιβωτός του Κόσμου”, “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, “Όλοι Μαζί Μπορούμε”, “HOPEgenesis”, “ΠΝΟΗ”, “ΦΛΟΓΑ”, “ΜΠΟΡΟΥΜΕ”, “ΕΛΠΙΔΑ”, «Make a Wish Greece». Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδότησης, η εταιρεία  SEPTONA δεσμεύεται και συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας ενδεικτικά στόχους που αφορούν τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση χρήσης χάρτου από ανακύκλωση ή αειφορική διαχείριση, τη σταδιακή αντικατάσταση μέρους των οχημάτων και περονοφόρων με νέα, με μειωμένες ή μηδενικές εκπομπές ρύπων. Ακόμη, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη στη λειτουργία της, επιπλέον θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG).

  • CAMPUS, μέλος του Ομίλου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ. Εξειδικεύεται στην νωπού αγελαδινού γάλακτος από υψηλής ποιότητας βιολογικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εκτρέφονται και στεγάζονται χρησιμοποιώντας πρότυπες τεχνικές. Πέραν των ιδιόκτητων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων της έχει δημιουργήσει και το «cluster κτηνοτρόφων» που αποτελεί ένα μοντέρνο «συνεργατισμό» νεαρών κτηνοτρόφων στο χωριό Μέστη της Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με τον οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει τη στέγαση και τη σίτιση κοπαδιών συγκεκριμένων κτηνοτρόφων και ταυτόχρονα αγοράζει το παραγόμενο από τα κοπάδια αυτά γάλα δημιουργώντας σημαντικές συνέργειες. Το μοντέλο αυτό αποδίδει αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα για τους συνεργαζόμενους κτηνοτρόφους και αποτελεί ένα αρκετά ελκυστικό μοντέλο διαχείρισης κοπαδιών ζώων. Το cluster της Εταιρείας αποτελεί ένα μοναδικό και πρότυπο μοντέλο για τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς και τη μόνη αξιόλογη προσπάθεια προς την κατεύθυνση της αύξησης της ελληνικής παραγωγής αγελαδινού γάλακτος. Όραμα του Ομίλου ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ είναι να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα γάλακτος, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο των πρώτων υλών που προκύπτουν από την καθετοποιημένη παραγωγή. Η εταιρεία CAMPUS έχει υψηλό αίσθημα εταιρικής ευθύνης, ιδιαίτερα σε θέματα που άπτονται του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς υλοποιεί πλήθος ενεργειών για την προστασία του και την αποδοτικότερη χρήση των φυσικών πόρων.  Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδότησης, η εταιρεία δεσμεύεται συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας ενδεικτικά στόχους που αφορούν την ιδιαίτερη πρόνοια για την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος, τη σημαντική βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση της κατανάλωσης νερού, όπως και την εντυπωσιακή μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων που προκύπτουν από την δραστηριότητά της. Οι κοπριές και τα οργανικά απόβλητα διοχετεύονται στις όμορες εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου με θερμόφιλη αναερόβια διεργασία. Στη συνέχεια, συνπαράγεται πράσινη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια. Το δε υπόλειμμα, υγρό και στερεό κλάσμα, ήδη παστεριωμένο, χρησιμοποιείται από τους συνεργαζόμενους αγρότες προμηθευτές ζωοτροφών για την οργανική λίπανση των χωραφιών αντικαθιστώντας τα ανόργανα λιπάσματα. Το εν λόγω μοντέλο διαχείρισης αποβλήτων-παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας–οργανικής λίπανσης-παραγωγής ζωοτροφών, αποτελεί λαμπρό παράδειγμα πράσινης κυκλικής οικονομίας και αειφορίας.

  • SARMED που χρηματοδοτήθηκε μέσω της θυγατρικής της Τράπεζας, ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING. H SARMED LOGISTICS MON AE είναι πρωτοπόρος Ελληνική εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο 3rd Party Logistics (3PL) στην Ελλάδα. Η εταιρεία παρέχει προς τρίτους ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας σε καθετοποιημένη μορφή, με σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό. Πιο συγκεκριμένα, παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης ξηρού και ψυχόμενου φορτίου κάθε είδους θερμοκρασιακής κατηγορίας, υπηρεσίες μεταφοράς και διανομής, υπηρεσίες ανασυσκευασίας, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (ολοκληρωμένη διαχείριση εγγράφων, ψηφιοποίηση εγγράφων και δυνατότητα διαδικτυακής πρόσβασης των πελατών στο ψηφιακό αρχείο, αντικαταβολές, ποιοτικό έλεγχο), καθώς και εξειδικευμένες υπηρεσίες πληροφορικής (warehouse management system as a service – MyWarehouse, transportation management – Routing and Dispatching, web track & trace, WMS & TMS, proof of delivery – e-PoD, document management, advanced reporting and KPI’s, customer systems integration). H SARMED έχει διαχρονικά σαν κυρίαρχο στόχο τη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξή της, με ταυτόχρονη αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της.  Φροντίζει για τη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση των εργαζομένων της σε διάφορους τομείς, όπως η βελτίωση των δεξιοτήτων τους και η χρήση εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων για τις λειτουργίες διαχείρισης των αποθηκών και όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας χρηματοδότησης των επενδυτικών της σχεδίων, η εταιρεία  δεσμεύεται συμβατικά στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας ενδεικτικά στόχους που αφορούν την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την αύξηση χρήσης χάρτου από ανακύκλωση και αειφορική διαχείριση, την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής και ενεργειακής διαχείρισης (ISO 14001 και ISO 50001) και την αναγνώριση των πρακτικών που εφαρμόζει με το σύστημα EcoVadis. Το EcoVadis, είναι διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα που λαμβάνει υπόψη θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG). Η σύμβαση με την εταιρεία SARMED είναι η πρώτη γνωστή σύμβαση Leasing που λαμβάνει υπόψη κριτήρια βιωσιμότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, προσφέροντας τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις, υλοποιεί με συνέπεια την ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων της με την αειφόρο τραπεζική, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον, τους επενδυτές και τους μετόχους της.

Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει υλοποιήσει ένα αριθμό τέτοιων συμβάσεων που αφορούν μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, με συνολικό ποσό χρηματοδοτήσεων που ξεπερνά τα €250 εκ. Μέσω αυτών των συμβάσεων η Τράπεζα έχει υποστηρίζει ενεργά την χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη και θέματα που αφορούν την επίδραση των χρηματοδοτήσεων στην Κοινωνία. Το περιβαλλοντικό όφελος που αναμένεται να επιτευχθεί τα επόμενα έτη από την ενεργή σύμπραξη των επιχειρήσεων και της Τράπεζας Πειραιώς εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, στην ορθολογική χρήση πρώτων υλών, καθώς και γενικότερα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ