TÜV AUSTRIA HELLAS: Δύο νέα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης

Στις 27 Απριλίου 2016 δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – General Data Protection Regulation -GDPR-). Ο νέος κανονισμός αφορά οριζόντια κάθε υπεύθυνο επεξεργασίας και, βέβαια, όλες τις επιχειρήσεις που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και μεγέθους. Ο κανονισμός τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που εκτελείται μερική ή ολική, αυτοματοποιημένη ή μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης. Ο νέος κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων αναφορικά με τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, ενώ, σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων (μέχρι 20 εκ. Ευρώ ή το 4% του παγκόσμιου τζίρου) τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην καθημερινή ατζέντα της ανώτατης διοίκησης κάθε εταιρείας. 

Ο νέος κανονισμός (υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις) καθιστά υποχρεωτικό τον θεσμό του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer – DPO). Βάσει  του κανονισμού, ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα. Προκειμένου να μπορεί ένα στέλεχος να φέρει εις πέρας αποτελεσματικά τα προβλεπόμενα καθήκοντα θα πρέπει να διαθέτει μια σειρά από γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες. 

Στο πλαίσιο αυτό του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το Μάιο του 2018, η TÜV AUSTRIA ACADEMY σε συνεργασία με τη DPO ACADEMY  διοργανώνουν από κοινού δύο νέα εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης τα οποία είναι από τα ελάχιστα προσφερόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη διεθνή αναγνώριση της TÜV AUSTRIA:
  • GDPR – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION / Awareness training course, 8 hours, τα πρώτα σεμινάρια οργανώνονται 13/6/2017 (Θεσσαλονίκη), 15/6/2017 (Αθήνα), 30/6/2017 (Αθήνα), 24/7/2017 (Αθήνα), 31/7/2017 (Θεσσαλονίκη)  
Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρουν  μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα βασικά θέματα, καθώς και τις απαιτήσεις που απορρέουν από το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, το ρόλο του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων και το σχεδιασμό απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, για το πρόγραμμα DPO EXECUTIVE προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν, στις εξετάσεις πιστοποίησης για την τεχνική επάρκεια του DPO. Οι υποψήφιοι που θα συμμετάσχουν επιτυχώς στις εξετάσεις αποκτούν το πιστοποιητικό DPO EXECUTIVE by TÜV AUSTRIA, το οποίο αναγνωρίζεται διεθνώς και προσφέρει μια σημαντική δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης, καθώς αποτελεί τη μοναδική πιστοποιημένη αντικειμενική απόδειξη για τη γνώση του κανονισμού και των καθηκόντων/αρμοδιοτήτων του  DPO EXECUTIVE.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη που προετοιμάζονται για την ανάληψη ή κατέχουν ήδη θέση Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) καθώς και σε ανώτατα στελέχη διοίκησης και σε εξειδικευμένες επαγγελματικές ομάδες (όπως δικηγόροι και δικηγορικές εταιρείες, νομικοί σύμβουλοι, στελέχη πληροφορικής & επικοινωνιών, υπεύθυνοι ασφάλειας πληροφοριών, κλπ.), που εμπλέκονται στη συλλογή, επεξεργασία, και χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλο των φάσμα των δραστηριοτήτων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα.

Η ομάδα των εισηγητών αποτελείται από εξειδικευμένα και αναγνωρισμένα από την αγορά στελέχη τόσο από το νομικό χώρο, όσο και από το χώρο της ασφάλειας πληροφοριών.

Aναλυτικές πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τις ημερομηνίες διοργάνωσης καθώς και τις αντίστοιχες πόλεις, είναι διαθέσιμες στο νέο μας καινοτόμο website www.tuvaustria.academy, όπου μπορείτε να κάνετε την κράτηση σας on line καθώς, και σε περίπτωση που επιθυμείτε, και την εξόφλησή σας on line. Επίσης, έγκαιρη ενημέρωση για επίκαιρα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης μπορείτε να βρίσκετε και στα νέα social media της TÜV AUSTRIA ACADEMY σε Facebook και Linked-In. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε και στα συνημμένα ενημερωτικά φυλλάδια για αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών ανά προσφερόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, παροχής πληροφοριών και κλείσιμο θέσεων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: TÜV AUSTRIA ACADEMY κα Αγγελική Μαρνέζου, Τηλ. 2169007410, e-mail: Angeliki.Marnezou@tuv.at

Υπεύθυνη Επικοινωνίας, παροχής πληροφοριών και κλείσιμο θέσεων για τις εξετάσεις πιστοποίησης: TÜV AUSTRIA HELLAS, κα Μαρία Χριστοφή, Τηλ. 2105220920, εσωτερικό: 115, e-mail: Maria.Xristofi@tuv.at


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ