TÜV AUSTRIA Hellas: Κριτήρια επιλεξιμότητας και οι δεσμεύσεις για τη Βιολογική Γεωργία

Στόχος του Μέτρου 11 «Βιολογική γεωργία» είναι να προσφέρει δηµόσια αγαθά που συµβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Το Μέτρο εφαρµόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χωρίς να γίνεται καταµερισµός των ποσών ενίσχυσης ανά περιφέρεια. Η ∆ηµόσια ∆απάνη του Μέτρου ανέρχεται συνολικά, σε τετρακόσια ενενήντα εκατοµµύρια (490.000.000,00) ευρώ.

Στην παρούσα πρόσκληση υπάρχει διαχωρισµός στις δράσεις για τις επιλέξιµες αροτραίες  καλλιέργειες και για τις µόνιµες καλλιέργειες συµπεριλαµβανοµένων των κηπευτικών και των αρωµατικών – φαρµακευτικών φυτών.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως και για διάστηµα τριών (3) ετών, ανά καλλιέργεια, και αποζηµιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγέν εισόδηµα και τις πρόσθετες δαπάνες τους, ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων που ανέλαβαν.

Αιτήσεις στήριξης µπορούν να υποβάλλουν όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί.


Προκειµένου να ενταχθούν σε κάποια από τις δράσεις του Μέτρου 11, τα αιτούµενα  προς ένταξη αγροτεµάχια πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιµότητας:

 1. 1. Να είναι δηλωµένα στην ΕΑΕ του 2021 του ενδιαφερόµενου.
 2. 2. Να κατέχονται νόµιµα.
 3. 3. Ειδικά για τη ∆ράση 11.2.2 «διατήρηση στη βιολογική γεωργία», τα προς ένταξη αγροτεµάχια να περιλαµβάνονται σε ενεργή σύµβαση µε ΟΕ&Π µέχρι και την 31/12/2020, είτε σε στάδιο βιολογικής παραγωγής, είτε σε περίοδο µετατροπής από τη συµβατική στη βιολογική γεωργία, είτε σε στάδιο υποβιβασµού κατά την 31/12/2020.

Αποκλείονται από την ένταξη:

α) αγροτεµάχια που είναι ενταγµένα στο µέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών

β) αγροτεµάχια που είναι ενταγµένα σε άλλες δράσεις των µέτρων 10 και 11

γ) αγροτεµάχια που είναι συνιδιόκτητα µε ποσοστό µικρότερο του 100% στην ΕΑΕ του 2021 του υποψηφίου

δ) αγροτεµάχια για τα οποία, κατά την ηµεροµηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης, δεν έχουν λήξει οι συµβατικές τους  υποχρεώσεις  στο πλαίσιο των προσκλήσεων α) 130/5917/18.01.2017, δράση 11.2.1 β)539/27369/20.02.2018 δράση 11.2.2, γ)4075/182059/31.12.18 και δ)1102/72525/08.04.19 του Μέτρου 11 του ΠΑΑ 2014 – 2020

ε) για τις προκηρυσσόµενες δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 γεωργική έκταση που στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2021 έχει δηλωθεί αµιγώς µε τις ακόλουθες κατηγορίες καλλιεργειών – χρήσεων :

 • • µη επιλέξιµες µόνιµες καλλιέργειες
 • • ανθοκοµικές καλλιέργειες θερµοκηπίου
 • • βοσκότοποι
 • • γη που δεν εντάσσεται σε καλλιεργητική δραστηριότητα
 • • δασικά δένδρα
 • • µανιτάρια
 • • µπανάνες
 • • φυτώρια
 • • χώροι εκτροφής σαλιγκαριών
 • • µη επιλέξιµες εκτάσεις

Εφόσον ο συνολικός προϋπολογισµός των αιτήσεων στήριξης ανά δράση είναι µεγαλύτερος των προκηρυχθέντων ποσών, η κατάταξη των ενδιαφεροµένων θα γίνει βάση κριτηρίων επιλογής, που περιγράφονται στη συνέχεια και είναι διαφορετικά για κάθε δράση.

Στη ∆ράση 11.1.1 τα  κριτήρια  επιλογής της εκµετάλλευσης είναι :

 1. 1. Γεωργοί νεαρής ηλικίας µε βαρύτητα κριτηρίου έως 40%
 2. 2. Εντασσόµενη έκταση µε βαρύτητα κριτηρίου έως 55%
 3. 3. Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές µε βαρύτητα κριτηρίου έως 5%

Το σύνολο µέγιστης βαθµολογίας κριτηρίων επιλογής δράσης 11.1.1 είναι  100 µόρια.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας εντάσσεται αυτός που έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο κριτήριο 3.

Στη ∆ράση 11.2.1 τα κρίτηρια επιλογής της εκµετάλλευσης είναι :

 1. 1. Χρονική διάρκεια προηγούµενης εφαρµογής βιολογικού συστήµατος µε βαρύτητα κριτηρίου έως 30%
 2. 2. Εντασσόµενη έκταση µε βαρύτητα κριτηρίου έως 50%
 3. 3. Επαγγελµατίας αγρότης µε βαρύτητα κριτηρίου έως 15%
 4. 4. Εντασσόµενη έκταση που ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές µε βαρύτητα κριτηρίου έως 5%

Το σύνολο µέγιστης βαθµολογίας κριτηρίων επιλογής δράσης 11.2.1 είναι 100 µόρια.

Σε περίπτωση ισοβαθµίας εντάσσεται αυτός που έχει τη µεγαλύτερη βαθµολογία στο κριτήριο 4.

∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

 1. 1. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να τηρούν, κατ’ έτος και καθ’ όλη τη διάρκεια των δεσµεύσεών τους, την αντίστοιχη γραµµή βάσης της δράσης,
 2. 2. Οι δεσµεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν από την ηµεροµηνία έκδοσης των αποτελεσµάτων του Μέτρου 11 που τους περιλαµβάνει και είναι τριετούς διάρκειας.
 3. 3. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να καλύπτονται κάθε έτος, από νόµιµη σύµβαση µε σύµβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η σύµβαση µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα πρέπει να συναφθεί και να κατατεθεί στις αρµόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης των αποτελεσµάτων του Μέτρου. Ο δικαιούχος οφείλει να τηρεί αντίγραφο της εν λόγω σύµβασης, στο φάκελο του και να την προσκοµίζει σε οποιοδήποτε έλεγχο του ζητηθεί. Κάθε σύµβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια 12 µηνών και να καλύπτει ένα ολόκληρο έτος εφαρµογής. Ο σύµβουλος υποχρεούται να ενηµερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρµογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή.
 4. 4. Τα αγροτεµάχια που εντάσσονται στο Μέτρο 11 πρέπει να κατέχονται νόµιµα για κάθε έτος και για όλη την περίοδο δέσµευσης.
 5. 5. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να διατηρούν σταθερό το µέγεθος της έκτασης των αγροτεµαχίων µε τα οποία εντάχθηκαν στο µέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων.
 6. 6. Να διατηρούν σταθερά τα αγροτεµάχια µε τα οποία έχουν ενταχθεί στο µέτρο καθώς δεν επιτρέπεται η αλλαγή των αγροτεµαχίων για τα οποία έχουν αναληφθεί οι δεσµεύσεις της παρούσας.
 7. 7. Να τηρούν τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας, σύµφωνα µε τον κανονισµό (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, τις εθνικές διατάξεις που εκδίδονται για την εκτέλεση εφαρµογής αυτών, και της λοιπής εθνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας για τη µελισσοκοµία, καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσµευσης.
 8. 8. Να υποβάλλουν κατ’ έτος αίτηση πληρωµής. Για τη λήψη της ενίσχυσης του Μέτρου, οι δικαιούχοι υποβάλλουν κάθε έτος ΕΑΕ µέχρι την 15η Μαΐου κάθε έτους εφαρµογής ή όπως προβλέπεται σε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
 9. 9. Οι δικαιούχοι δεσµεύονται να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόµενους ελέγχους από τα αρµόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα.
 10. 10. Να τηρούν «φάκελο δικαιούχου» ο οποίος φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη µετά την ολοκλήρωση των δεσµεύσεων.
 11. 11. Για τις ∆ράσεις 11.1.1 και 11.2.1 οι δεσµεύσεις εφαρµόζονται σε σταθερά αγροτεµάχια καθ’όλη τη διάρκεια της τριετίας, τα οποία κατέχονται νόµιµα κατ’έτος και καθόλη την περίοδο της δέσµευσης. Το ελάχιστο µέγεθος των υπό ένταξη αγροτεµάχιων που έχει δηλωθεί στην ΕΑΕ του υποψηφίου να ανέρχεται σε 0,1 Ηa. Το ελάχιστο µέγεθος εκµετάλλευσης θα πρέπει να ανέρχεται σε 0,2 Ηa για αροτραίες καλλιέργειες , 0,3 Ηa για µόνιµες φυτείες και 0,3 Ηa για µεικτές εκµεταλλεύσεις. Όσον αφορά την οµάδα καλλιέργειας ΄΄Ελαιοκοµία΄΄ η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης ελαιοτεµαχίων ανέρχεται σε 80 ελαιόδενδρα/ Ha προκειµένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηµατικό ελαιώνα.
 12. 12. Οι δικαιούχοι των δράσεων του υποµέτρου 11.1 «µετατροπή στη βιολογική γεωργία» υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε ΟΕ&Π εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία έκδοσης των οριστικών αποτελεσµάτων.
 13. 13. Στην περίπτωση που δικαιούχος στο πλαίσιο µιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου ή µιας προκηρυσσόµενης δράσης του τρέχοντος Μέτρου, ενταχθεί και σε άλλη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκηρυσσόµενη δράση µε διαφορετικά αγροτεµάχια, οι εκµεταλλεύσεις δεν ενοποιούνται και οι δεσµεύσεις εφαρµόζονται σε κάθε τµήµα της εκµετάλλευσης ξεχωριστά.

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Η υποβολή αιτήσεων στήριξης, πραγµατοποιείται κατά το διάστηµα από 25 Φεβρουαρίου 2022 (25/02/2022) έως και 31 Μαρτίου 2022 (31/03/2022). Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στήριξης και αναρτούν το σύνολο των δικαιολογητικών προς τον ΕΦ∆, µέσω του Πληροφοριακού Συστήµατος (ΠΣ) του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όπου Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του Μέτρου, έχει οριστεί η ∆ιεύθυνση Συστηµάτων Ποιότητας και Βιολογικής Γεωργίας του ΥπΑΑΤ.

Οι προκηρυσσόµενες ∆ράσεις για τις επιλέξιµες αροτραίες καλλιέργειες είναι οι παρακάτω:

  Α. Υποµέτρο 11.1 – ∆ράση 11.1.1

Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής στην γεωργία για τις καλλιέργειες του παρακάτω  πίνακα,  µε το συνολικό κονδύλι να φτάνει στα πενήντα οκτώ εκατοµµύρια (58.000.000,00) ευρώ.

 Β. Υποµέτρο 11.2 – ∆ράση 11.2.1

Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και µεθόδους παραγωγής  στην γεωργία για τις καλλιέργειες του παρακάτω  πίνακα,  µε το συνολικό κονδύλι να φτάνει στα πενήντα οκτώ εκατοµµύρια (58.000.000,00) ευρώ. Στην παρούσα δράση προβλέπεται να επιδοτείται και το κόστος πιστοποίησης ανάλογα την καλλιέργεια.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Προκειµένου µία γεωργική µονάδα να πιστοποιηθεί,  θα πρέπει να συνάψει σύµβαση  µε διαπιστευµένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων.  

Η TÜV AUSTRIA HELLAS αποτελεί τον πρώτο διαπιστευµένο φορέα πιστοποίησης στην Ελλάδα και έναν από τους πρώτους στην Ευρώπη που αξιολογήθηκαν και διαπιστεύτηκαν µε τον νέο κανονισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2018/848 για τη πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων. Οι εξειδικευµένοι συνεργάτες µας του Τµήµατος Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων θα είναι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ενηµέρωση επί των απαιτήσεων της νοµοθεσίας περί βιολογικής παραγωγής ή του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ».

*Επικεφαλής Επιθεωρητής Βιολογικών Προϊόντων της TUV AUSTRIA Hellas

Πηγή άρθρου και εικόνας : agronews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ