Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΔΕΔΔΗΕ

Από τη ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη συνεδρίασή του την 21η Απριλίου 2018, διαπίστωσε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ισχύοντος καταστατικού της Εταιρίας και κατά συνέπεια η θητεία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου  κ. Χατζηαργυρίου Νικολάου, του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μισδανίτη Αθανασίου, του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σπίγκου Χρήστου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ. κ. Δημητρίου Βασιλείου, Διαμαντή Στέφανου και Κομνηνού Κωνσταντίνου, η οποία έληγε στις 20 Απριλίου 2018, παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρίας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν των ανωτέρω, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του παρατιθέμενη αντιστοίχως, έχει ως εξής:
  • Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Μισδανίτης Αθανάσιος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Σπίγκος Χρήστος, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος)
  • Δημητρίου Βασίλειος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Διαμαντής Στέφανος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος)
  • Κομνηνός Κωνσταντίνος, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και
  • Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος)
Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. – Εκπροσώπου των Εργαζομένων, λήγει στις 23 Ιουνίου του 2019.

Πηγή: mononews.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ