ΔΕΔΔΗΕ

  • PlusΜέλος
  • Από: 30.04.2013

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Ο ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες σε ολόκληρη τη χώρα, απασχολώντας άμεσα περί τα 7.000 άτομα και έμμεσα άλλα 5.000. Η στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης ξεκινά πρωτίστως μέσα από την Εταιρία και τους εργαζόμενούς της.
Προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ είναι η ανάπτυξη και η ικανοποίηση των εργαζομένων της καθώς και η διαμόρφωση ενιαίας εταιρικής κουλτούρας. Στην κατεύθυνση αυτή υλοποιούνται έργα τα οποία αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης των εργαζομένων με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης, του κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας.
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, πέρα από τα σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον και τον πολίτη, συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και στην έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία. 
Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το 5ετές Business Plan, προβλέπει ένα συνολικό ύψος 1,2 δις ευρώ. Κάθε χρόνο επενδύονται σε έργα του ΔΕΔΔΗΕ περίπου 200 εκ. ευρώ, εκ των οποίων περισσότερο από 15% αφορούν επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό του ΔΕΔΔΗΕ.
Η συνολική δραστηριότητά του ΔΕΔΔΗΕ, δημιουργεί ετησίως περί τις 33.000 άμεσες θέσεις πλήρους απασχόλησης στη χώρα.
Βασικό στρατηγικό πλαίσιο του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί η έρευνα και ανάπτυξη με έμφαση στην καινοτομία και την εισαγωγή νέων πρακτικών σχεδιασμού, λειτουργίας και διαχείρισης των δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής. Είναι κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε., ωστόσο είναι ανεξάρτητη λειτουργικά και διοικητικά, τηρώντας όλες τις απαιτήσεις ανεξαρτησίας που ενσωματώνονται στο παραπάνω νομικό πλαίσιο.
Έργο της εταιρείας μας είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα και η διασφάλιση της διαφανούς και αμερόληπτης πρόσβασης των καταναλωτών και γενικότερα όλων των χρηστών του δικτύου. Στοχεύουμε στην αξιόπιστη τροφοδοσία των Πελατών μας, στην ποιότητα της τάσης του ρεύματος και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης.
Αποστολή και όραμά μας είναι η ανταπόκριση στις προσδοκίες των Πελατών μας και η συνεισφορά μας στην ανάπτυξη και την ευημερία των συμπολιτών μας, πάντοτε, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

H Βιώσιμή Ανάπτυξη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής που υιοθετεί ο ΔΕΔΔΗΕ από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχοντας αποκτήσει κεντρικό ρόλο στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αναπροσαρμόζει τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξής του, με επίκεντρο τον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ, με χρονικό ορίζοντα το 2030, αποτελούν την «πυξίδα» της Εταιρίας για να ενισχύσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική συμβολή της.

Οι επενδύσεις στα «Έξυπνα Δίκτυα» που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ επιτρέπουν τη μεγαλύτερη και αποδοτικότερη ενσωμάτωση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, συμβάλλοντας σημαντικά στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και στη συνεπαγόμενη βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΔΕΔΔΗΕ και τα στρατηγικά έργα που περιλαμβάνει οδηγούν με ταχείς ρυθμούς στην οικονομία του μηδενικού άνθρακα και στην επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό αλλά και πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Το ολοκληρωμένο σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ για την Ηλεκτροκίνηση, θα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών CO2 από τον τομέα των μεταφορών, με θετικές επιπτώσεις στην υγεία, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία.
Με τον εντατικό εκσυγχρονισμό του Δικτύου του που οδηγεί στη σημαντική αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο ΔΕΔΔΗΕ θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του δυσμενούς κατά κεφαλήν περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων.
Η αποτροπή της απώλειας της βιοποικιλότητας και η προστασία και πρόληψη απειλούμενων ειδών, αποτελούν προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ. Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και οργανώσεις, επεμβαίνει προστατευτικά στα δίκτυα που βρίσκονται σε τοποθεσίες όπου ζουν σπάνια είδη πουλιών, υλοποιώντας σημαντικές   παρεμβάσεις  και υιοθετώντας νέες τεχνολογίες.
Φροντίζει εντατικά για την ασφαλή διέλευση και διαμονή αποδημητικών ειδών στη χώρα μας και συνεργάζεται στενά με ΜΚΟ για την περίθαλψη της άγριας ζωής στη χώρα μας.
Παράλληλα υλοποιεί δράσεις για την προστασία του φυσικού πλούτου όπως για παράδειγμα με το κλάδεμα δέντρων και τον καθαρισμό παρεδάφιας βλάστησης με στόχο τη δασοπροστασία.
Η «αισθητική» προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί άλλον έναν βασικό στόχο, δίνοντας προτεραιότητα στις υπογειώσεις δικτύων σε παραδοσιακούς ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (πολιτικά ή τουριστικά) οικισμούς.

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί προτεραιότητα για τον ΔΕΔΔΗΕ. Βασικός στόχος, είναι η συνεχής βελτίωση των δεικτών ποιότητας της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και όλων των σχετικών δεικτών που σχετίζονται με τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών του. 
Τα στρατηγικά έργα μέσα από τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου οδηγούν σε αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ οι νέοι σύγχρονοι τρόποι επικοινωνίας με τους πελάτες (call centers,mobile apps) στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησής τους. Επίσης, σε αυτό το πλαίσιο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εφαρμόσει το πρόγραμμα «Εγγυημένων Υπηρεσιών» μέσω του οποίου παρέχει εγγυημένα όρια ποιότητας για το μεγαλύτερο εύρος των υπηρεσιών του.
Η υπεύθυνη κατανάλωση αποτελεί επίσης βασικό άξονα για τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρίας, καθώς η ασφάλεια των καταναλωτών από τη χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι μείζονος σημασίας. Οι επικοινωνιακές δράσεις με επίκεντρο την αποφυγή ατυχημάτων από τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την ενημέρωση όλων των καταναλωτών, στοχεύουν στη διασφάλιση της «υπεύθυνης και ασφαλούς κατανάλωσης».
Ο ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει πρωτοβουλίες και ΜΚΟ που στοχεύουν στην καταπολέμηση της φτώχειας, της πείνας, του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και της πρόληψης της υγείας των πολιτών.
Η Εταιρία προσφέρει απασχόληση σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, σπουδαστές και μαθητές Τεχνικών Σχολών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, μεταλαμπαδεύοντας την τεράστια τεχνογνωσία του προσωπικού του στους νέους ανθρώπους, διοργανώνει σεμινάρια για μαθητές τα οποία αφορούν στις μεθόδους εξοικονόμησης της ενέργειας, χορηγεί ειδικά επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια συνεισφέροντας στην ποιοτική εκπαίδευση της χώρας.
Για τους εργαζόμενούς της, συνεχίζει και εντείνει την προσπάθεια διατήρησης και διασφάλισης κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και ίσων ευκαιριών εξέλιξης, παρέχοντας ευκαιρίες «Διά βίου μάθησης», ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ειδικών προγραμμάτων σπουδών εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα τόσο στις νέες προσλήψεις όσο και στην ιεραρχική εξέλιξη.
Τέλος, τα θέματα υγείας και ασφάλειας αποτελούν τομέα ύψιστης προτεραιότητας, λόγω και του αντικειμένου εργασίας του τεχνικού προσωπικού, με συνεχή εκπαίδευση για τη διασφάλιση υιοθέτησης όλων των κανόνων ασφαλούς εργασίας.

< BACK

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ