Υπηρεσίες Μελών

Εκπαίδευση

Οι Υπηρεσίες Εκπαίδευσης αφορούν σε εκπαιδευτικά sessions (βιντεοσκοπημένα, hybrid, δια ζώσης, on-demand, ad hoc που επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα) προς τα στελέχη των Μελών της Global Sustain. Οι συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις έχουν ως αντικείμενο ποικίλες Θεματικές ESG και διενεργούνται κάθε φορά με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων.

Έρευνα

Οι Υπηρεσίες Έρευνας αφορούν σε παροχή χρήσιμου υλικού προς τα Μέλη της Global Sustain, όπως κλαδικές έρευνες, συγκριτικές αναλύσεις ανταγωνισμού (benchmarking analysis), καθώς και πρόσβαση σε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα ερευνών ESG.

Ψηφιοποίηση

Οι Υπηρεσίες της Ψηφιοποίησης αφορούν σε πρόσβαση σε ψηφιακές ESG πλατφόρμες της Global Sustain. Παράλληλα η πρόσβαση στο ESG Rating Tool – ψηφιακού εργαλείου που στοχεύει στη συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση της επίδοσης μιας Εταιρίας με κριτήρια ESG και χρήση δεικτών επίδοσης (KPIs), παρέχεται κατ’ αποκλειστικότητα σε συγκεκριμένα clusters Μελών.

Συνέργειες & Συνεργασίες

Οι Υπηρεσίες των Συνεργειών αφορούν σε εγχειρήματα και δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της συνεργατικότητας και την προώθηση του συλλογικού πνεύματος μεταξύ των Μελών της Global Sustain και των Κοινωνικών Εταίρων.

Δικτύωση

Οι Υπηρεσίες της Δικτύωσης αφορούν σε συμμετοχή των Μελών της Global Sustain σε exclusive Events, Conferences, Roundtables σε μηνιαία βάση, παρουσία C-Level στελεχών και υπό περιπτώσεις Κυβερνητικών Εκπροσώπων.

ESG Branding

Οι Υπηρεσίες του ESG Branding αφορούν σε παροχή συμβουλευτικής πάνω στους βασικούς πυλώνες και έννοιες του ESG.

Υποστήριξη

Οι Υπηρεσίες Υποστήριξης αφορούν στην εν γένει υποστήριξη των Μελών της Global Sustain, μέσω της διαχείρισής τους από αποκλειστικούς συνεργάτες (Dedicated Account Managers), με στόχο την κατεύθυνση σε καθημερινά ζητήματα που ανακύπτουν και παράλληλα την παρακολούθηση πιο κρίσιμων ζητημάτων που απασχολούν/ενδιαφέρουν τα Μέλη και τον εντοπισμό λύσεων/βέλτιστων πρακτικών.

Επικοινωνία

Οι Υπηρεσίες της Επικοινωνίας αφορούν σε “άνοιγμα” καναλιών προώθησης της εικόνας και προβολής του κάθε Μέλους, όπως προβολή του στο επίσημο website της Global Sustain και ένταξή του ως αναπόσπαστο κομμάτι στο εβδομαδιαίο Newsletter της Global Sustain. Αυτές οι ενέργειες προβολής του Μέλους στοχεύουν στην επικοινωνία των σημαντικότερων νέων του και τη δυνατότητα παρουσίασής του δίπλα σε άλλα επιφανή Μέλη του κλάδου και της ευρύτερης κοινότητας του Επιχειρείν.