Προνομιακή Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από την Alpha Bank

Η Alpha Bank, συνεπής στη δέσμευσή της για τη στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, υπέγραψε συμφωνία με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) για προνομιακή χρηματοδότηση σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μέσω της ∆ράσεως “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -ΤΕΠΙΧ ΙΙ ”, καθώς το 40% του δανείου παρέχεται άτοκο από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ. 

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΠΑνΕΚ και ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 

Η Alpha Bank, στο πλαίσιο της ∆ράσεως, θα διαθέσει τουλάχιστον Ευρώ 250 εκατ. προκειμένου να χρηματοδοτήσει τα επιχειρηματικά και επενδυτικά σχέδια επιλέξιμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους, ως κατωτέρω:
  • Προνομιακό επιτόκιο μειωμένο κατά 40%, λόγω της άτοκης συμμετοχής του ΤΕΠΙΧ ΙΙ σε ποσοστό 40% εκάστης χρηματοδοτήσεως. 
  • Εισφορά του Ν.128/75 μειωμένη αντιστοίχως σε ποσοστό 40% επί εκάστης χρηματοδοτήσεως. 
  • Υψηλό ποσό χρηματοδοτήσεως, έως Ευρώ 1.5 εκατ. για επενδυτικά δάνεια έως και Ευρώ 500.000 για κεφάλαια κινήσεως ειδικού σκοπού. 
  • Ευελιξία αποπληρωμής, ανάλογα με το συναλλακτικό κύκλωμα κάθε επιχειρήσεως. 
Επιπλέον, επιχειρήσεις με επενδυτικό σχέδιο στο πλαίσιο των ∆ράσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, δύνανται, υπό προϋποθέσεις, να χρηματοδοτηθούν για το μέρος της Ιδιωτικής Συμμετοχής του Έργου, με μακροπρόθεσμο δάνειο μέσω της ∆ράσεως «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση -TΕΠΙΧ ΙΙ». 

Τα ανωτέρω δάνεια προβλέπεται να χορηγηθούν έως την 31.10.2023 και εφόσον δεν εξαντληθεί νωρίτερα ο διαθέσιμος προϋπολογισμός. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις για ένταξη στη ∆ράση “Επιχειρηματική Χρηματοδότηση-ΤΕΠΙΧ ΙΙ”, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Τραπέζης www.alpha.gr και να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Alpha Bank.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ