Alpha Bank: Μαζί για το Περιβάλλον

Στο επίκεντρο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας θέτει η Alpha Bank τη βιωσιμότητα και την αειφόρο ανάπτυξη, αναπτύσσοντας μία σειρά από δράσεις, πρωτοβουλίες και πολιτικές που της επιτρέπουν να μειώσει το ενεργειακό της αποτύπωμα, να στηρίξει την πράσινη μετάβαση και να ευαισθητοποιήσει την κοινωνία γύρω από το περιβάλλον. 

Με οδηγό την ισχυρή δέσμευσή της να λειτουργεί με υπευθυνότητα και να παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας της, η Alpha Bank συμμετέχει σε παγκόσμιες πρωτοβουλίες και διεθνείς δείκτες υψηλού κύρους που στοχεύουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη. Το επιχειρηματικό πρότυπο της Τράπεζας προβλέπει στην πλήρη ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG (Environment, Society, Governance) σε όλους τις τομείς των δραστηριοτήτων της και την ανάληψη ηγετικού ρόλου στις χρηματοδοτήσεις για πράσινη μετάβαση και στις επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Επιπλέον, η Alpha Bank δημιουργεί καινοτόμα προϊόντα που προωθούν έμπρακτα την πράσινη ενέργεια στην καθημερινότητα των Πελατών της και θα αποτελέσουν τις κύριες επιλογές σε μία βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη κοινωνία του μέλλοντος.

Πρωτοβουλίες για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

H Alpha Bank εφαρμόζει επί σειρά ετών πολιτικές και βέλτιστες πρακτικές που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη μέσα από την καθημερινή της λειτουργία. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα:

•Έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001, με στόχο τη συστηματική παρακολούθηση, διαχείριση και βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών της.
•Εφαρμόζει και εκπαιδεύει τους Εργαζομένους της στην αρχή “μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση”. 
•Φροντίζει για την ορθολογική κατανάλωση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της με τη χρήση εξοπλισμού ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α++.
•Την τελευταία τετραετία, έχει μειώσει την κατανάλωση της ενέργειας κατά 17,07% και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που αφορούν στην κατανάλωση ενέργειας κατά 21,89%.
•Εξοικονόμησε 243 τόνους χαρτιού, από την αποστολή e-statements, αντί της ταχυδρομικής αποστολής τους. Με αυτόν τον τρόπο, αποφεύχθηκε η κοπή 4.127 δέντρων και η εκπομπή 23,67 tn CO2.
•Πραγματοποίησε δωρεές πάγιου ηλεκτρονικού και γραφειακού εξοπλισμού, ενισχύοντας την αρχή της κυκλικής οικονομίας, ενώ παράλληλα, αποφεύχθηκαν συνολικά 29,8 tn CO2 eq., οι οποίοι ισοδυναμούν με τους ρύπους που θα εκπέμπονταν για την προμήθεια των αντίστοιχων καινούριων αγαθών.

Ανακύκλωση

•449.532kg χαρτιού για πολτοποίηση και μετέπειτα για ανακύκλωση
•35.393kg φωτοτυπικού κομμένου χαρτιού 
•58,04kg αλουμινίου και πλαστικού 
•21.051kg συσσωρευτών οξέος-μολύβδου 
•2.077kg μπαταριών
•27.155,20kg λαμπτήρων φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων 
•6.679 τεμάχια πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
•6.925kg αναλώσιμων εκτυπωτών 
•285 τεμάχια λοιπού εξοπλισμού (ψυγεία, fax, μηχανές καταμέτρησης, φωτοτυπικά μηχανήματα,  αριθμομηχανές, κ.ά.). 

Άλλη διάθεση

•42.836kg παλαιών μετάλλων και scrap για πώληση
•627 τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για πώληση
•291 τεμάχια πάγιου εξοπλισμού για πώληση
•3.203 τεμάχια αποσυρθέντος εξοπλισμού γραφείου για δωρεές.  

Στην κατεύθυνση της μείωσης του ενεργειακού της αποτυπώματος, η Alpha Bank δρομολογεί βραχυπρόθεσμους στόχους:

•Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης για την αναφορά αερίων του θερμοκηπίου σύμφωνα με το πρότυπο ISO14064. 
•Σύνταξη και δημοσιοποίηση Περιβαλλοντικής Δήλωσης σύμφωνα με το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου της ΕΕ (Eco-Management and Audit Scheme – EMAS) και πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα.
•Μείωση κατά 1,5% της συνολικής χρησιμοποιούμενης ποσότητας χαρτιού.
•Διατήρηση υψηλού ποσοστού ανακύκλωσης των toner και μείωση της χρήσης τους.
•Ενίσχυση της χρήσης οχημάτων υβριδικής τεχνολογίας και κατασκευή τριών επιπλέον σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε κεντρικά κτίρια της Τράπεζας.

Επιπλέον, η Τράπεζα αναλαμβάνει και μία σειρά από πρόσθετες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εδραίωση μίας εταιρικής κουλτούρας βιωσιμότητας και στην ευαισθητοποίηση των Εργαζομένων, των Πελατών της και της Κοινωνίας για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως, μεταξύ άλλων, η πραγματοποίηση σεμιναρίων e-learning για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης του Προσωπικού, καθώς και η συμμετοχή στη διεθνή πρωτοβουλία η Ώρα της Γης και σε προγράμματα αναδάσωσης.

Συμμετοχή σε Διεθνείς Πρωτοβουλίες και Δείκτες

Συμβάλλοντας στην παγκόσμια προσπάθεια δημιουργίας ενός βιώσιμου μέλλοντος για την οικονομία και τον πλανήτη, η Alpha Bank έχει προσυπογράψει τις έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής που διαμορφώθηκαν μέσω της διεθνούς πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative). Μάλιστα, με στόχο τη βέλτιστη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των Αρχών, η Alpha Bank προχώρησε το 2020 στην ανάλυση των επιπτώσεων που προκύπτουν από το χαρτοφυλάκιό της και υπέβαλε για πρώτη φορά τη σχετική έκθεση αυτοαξιολόγησης στη διεθνή πρωτοβουλία UNEP FI.

Η Alpha Bank θέτει και επιτυγχάνει υψηλούς στόχους βελτίωσης των επιδόσεών της στο πλαίσιο αξιολογήσεων από διεθνείς αναλυτές και οίκους αξιολόγησης, μέσα από τη συμμετοχή της σε διεθνείς δείκτες όπως ο MSCI ESG Rating, όπου η Τράπεζα έλαβε τον Αύγουστο του 2020 την βαθμολογία ΑΑ, ο χρηματιστηριακός δείκτης αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4Good) Index Series, το Carbon Disclosure Project (CDP) καθώς και ο δείκτης Vigeo Eiris – Best EM Performers, ο οποίος περιλαμβάνει τις 100 εταιρείες από τις Αναδυόμενες Αγορές με την καλύτερη επίδοση σε θέματα ESG.

Με την αξιολόγηση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής να αποτελεί βασική προτεραιότητα, η Τράπεζα ακολουθεί τις συστάσεις του Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) και αξιολογεί τις επικείμενες περιβαλλοντικές πολιτικές, τις νομικές απαιτήσεις και τις κατευθυντήριες οδηγίες που σχετίζονται με το κλίμα, με στόχο να αποτυπώνει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τυχόν μεταβατικούς κινδύνους.

Πρωταγωνιστικός ρόλος στην πράσινη μετάβαση και στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις και επενδύσεις

Με στόχο την αναγέννηση και την εξωστρέφεια της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η Alpha Bank χρηματοδοτεί εμβληματικά έργα, προσελκύοντας και κινητοποιώντας ιδιωτικά κεφάλαια και λειτουργώντας ως αρωγός και σύμβουλος για επενδύσεις που αφορούν όχι μόνο εταιρείες που μπορούν να ωφεληθούν από την πράσινη μετάβαση, αλλά και αυτές των οποίων οι δραστηριότητες αυτή τη στιγμή δεν είναι ακόμη πράσινες, διαθέτουν ωστόσο τα μέσα και το όραμα να μετατραπούν σε οργανισμούς που είναι φιλικοί προς το περιβάλλον. Πρωταγωνιστική είναι η συμμετοχή της σε projects αειφορίας, όπως: 

•τα Περιφερειακά Αεροδρόμια 
•η Εγνατία Οδός
•οι ΣΔΙΤ Σχολικών Κτιρίων
•το Ταμείο Ανάπτυξης
•το έργο του Πύργου Πειραιά
•το έργο Διπλής Ανάπλασης που θα λειτουργήσει ως καταλύτης οικονομικής ανάπτυξης και ως πόλος έλξης αναβάθμισης του αστικού περιβάλλοντος.

Επίσης, την τελευταία πενταετία, η Alpha Bank έχει χρηματοδοτήσει σειρά επενδύσεων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), Μεγάλων Υποδομών και Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα, συνολικού ύψους περίπου Ευρώ 1 δισ., επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της στους τομείς αυτούς, ενώ το 2020 πρόσφερε πιστοδοτήσεις σε νέες επενδύσεις σε αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα και συμμετείχε στη διοργάνωση και νέων χρηματοδοτήσεων. 

Από τα έργα ΑΠΕ που έχει συγχρηματοδοτήσει η Τράπεζα η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (MWh) ανέρχεται στις 2.056 GWh. Από τη λειτουργία των έργων αυτών μπορούν να εξοικονομηθούν ετησίως 1.281.240 t CO2.

Η Alpha Bank προωθεί επενδυτικές προτάσεις στην Πελατεία της με θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα και έχοντας υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνων Επενδύσεων (Principles for Responsible Investment – PRI). Έτσι, επενδύει σε εταιρείες που ενισχύουν το μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας και παρέχει στους φορείς άσκησης ενεργειακής πολιτικής, τους παραγωγούς και καταναλωτές ενέργειας, ισχυρά εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή κατάλληλων στρατηγικών.

Στήριξη στο πράσινο επιχειρείν και τον βιώσιμο αγροτικό τομέα  

Με στόχο τη δημιουργία υγιών και βιώσιμων συνθηκών λειτουργίας και πρακτικών επιχειρηματικής ανάπτυξης στον τομέα της αγροτικής παραγωγής, η Alpha Bank παρέχει εξειδικευμένη συμβουλευτική στο πλαίσιο του Προγράμματος “EaSI Microfinance”, σε συνεργασία με τo “Perrotis College” της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής, καλύπτοντας συμβουλευτικές ανάγκες σε θέματα όπως η βελτιστοποίηση των διαδικασιών, η βελτίωση της παραγωγής, η τυποποίηση και η μεταποίηση προϊόντων και η ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Επίσης, με το νέο προϊόν Alpha Φωτοβολταϊκό, η Τράπεζα παρέχει σε αγρότες, επιχειρήσεις ειδικού σκοπού και αστικούς συνεταιρισμούς, χρηματοδότηση με ελκυστικούς όρους, σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος μέχρι και 1MWp, με σκοπό την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ολοκληρωμένα προϊόντα που προωθούν την πράσινη ενέργεια 

Μέσα από τη σειρά Alpha Πράσινες Λύσεις, η Τράπεζα χρηματοδοτεί τους Ιδιώτες Πελάτες της για αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ποδηλάτου, τους βοηθάει να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια με το στεγαστικό πρόγραμμα “Ενεργειακό Σπίτι”, ενώ παρέχει με προνομιακούς όρους και το “Alpha Πράσινες Λύσεις – Καταναλωτικό Δάνειο” για οικολογική αναβάθμιση των σπιτιών.

Tο αμοιβαίο κεφάλαιο Alpha (Lux) Global Themes FoF της Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. είναι απόλυτα εναρμονισμένο με τη στρατηγική του Ομίλου Alpha Bank για στοχευμένες επενδύσεις στο περιβάλλον και ενίσχυση των ενεργειών που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, διαθέτει ισχυρό προφίλ βιωσιμότητας και επενδύει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η κλιματική αλλαγή, οι νέες τεχνολογίες, η νέα γενιά καταναλωτή και οι δημογραφικές αλλαγές.

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ