INTERMAMERICAN: Το Business Case της Βιωσιμότητας

 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μια ομπρέλα προστασίας για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων αλλά και για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την εξάλειψη ανισοτήτων, την αναβάθμιση των πόλεων, της εκπαίδευσης, της υγείας και την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου. Συνεπώς, η υιοθέτηση αρχών βιωσιμότητας δεν είναι μόνο μια κοινωνική και περιβαλλοντική πρακτική, αλλά δημιουργεί σημαντική επιχειρηματική αξία και οφέλη. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που υπογραμμίζουν την επιχειρησιακή επιχειρηματολογία για βιωσιμότητα, όπως:

 

Μετριασμός κινδύνου: Αντιμετωπίζοντας προληπτικά τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους, οι εταιρείες μπορούν να μετριάσουν πιθανές απώλειες που σχετίζονται με συμβάντα που έχουν να κάνουν με το κλίμα, την κανονιστική μη συμμόρφωση και μια ενδεχόμενη ζημία στη φήμη. Η ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας σε ένα πλαίσιο διαχείρισης κινδύνου επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανθεκτικότητά τους και να προστατεύσουν τη μετοχική τους αξία μακροπρόθεσμα.

 

Προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων: Οι εργαζόμενοι, και κυρίως οι νεότερες γενιές, είναι περισσότερο από ποτέ ενημερωμένοι και ευαισθητοποιημένοι για θέματα όπως η κλιματική κρίση, οι ανισότητες, η φτώχεια, η κρίση θεσμών κ.λπ. και έλκονται περισσότερο από εταιρείες που ενστερνίζονται και ενσωματώνουν αρχές βιωσιμότητας στο επιχειρείν τους, έχοντας σαφή, ξεκάθαρο και θετικό αντίκτυπο στον κόσμο. Επιδεικνύοντας δέσμευση για βιωσιμότητα, οι εταιρείες μπορούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν εργαζόμενους με υψηλό αίσθημα επαγγελματικής και ατομικής ευθύνης.

 

Διαφοροποίηση αγοράς: Σε μια ολοένα και πιο ανταγωνιστική αγορά, η βιωσιμότητα μπορεί να χρησιμεύσει ως ισχυρός παράγοντας διαφοροποίησης για τις εταιρείες που επιδιώκουν να προσελκύσουν πελάτες με περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση. Μέσα από τη διάθεση βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, μπορούν να αξιοποιήσουν την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών, να ενισχύσουν τη φήμη τους και να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς με τους πελάτες τους.

 

Κανονιστική συμμόρφωση: Οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν αυστηρότερους κανονισμούς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τις εργασιακές πρακτικές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις και τις πρακτικές διακυβέρνησης που υιοθετούν, υπογραμμίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αυξανόμενη σημασία των θεμάτων βιωσιμότητας. Οι εταιρείες που ευθυγραμμίζονται προληπτικά με τις αναδυόμενες ρυθμιστικές απαιτήσεις μπορούν να αποφύγουν τους κινδύνους συμμόρφωσης και να κεφαλαιοποιήσουν τα ρυθμιστικά κίνητρα, όπως η ευνοϊκή μεταχείριση για βιώσιμες επενδύσεις.

 

Πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης: Οι επενδυτές ενσωματώνουν ολοένα και περισσότερο περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και παράγοντες διακυβέρνησης (ESG) στις επενδυτικές τους αποφάσεις, ωθώντας τις εταιρείες να ενισχύσουν τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση των πρακτικών βιωσιμότητάς τους. Οι επιχειρήσεις που επιδεικνύουν αυτή τη δέσμευση είναι σε καλύτερη θέση για πρόσβαση σε κεφάλαια από επενδυτές που εστιάζουν στο ESG, προσελκύοντας επενδυτικές ροές. Επιπλέον, οι βιώσιμες επενδύσεις μπορεί να προσφέρουν ανταγωνιστικές αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο, ενισχύοντας την οικονομική απόδοση των εταιρειών και την πρόσβασή τους στις κεφαλαιαγορές.

 

Προκλήσεις και ευκαιρiες για τον ασφαλιστικό κλάδο

Καθώς η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει τις πολύπλευρες προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των πόρων και η κοινωνική ανισότητα, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον ότι είναι επιτακτική ανάγκη να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές στις δραστηριότητές τους. Αυτή η αλλαγή ευθυγραμμίζεται όχι μόνο με τις ευρύτερες κοινωνικές προσδοκίες, αλλά επίσης παρουσιάζει ευκαιρίες για καινοτομία, ανθεκτικότητα και μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας. Αξιοποιώντας προηγμένα αναλυτικά στοιχεία, νέες τεχνολογίες και διατομεακές συνεργασίες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούν να ξεπεράσουν αυτές τις προκλήσεις και να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες. Είτε μέσω της ανάπτυξης ασφαλιστικών προϊόντων ανθεκτικών στο κλίμα και της επέκτασης των πράσινων επενδυτικών χαρτοφυλακίων είτε μέσω της υλοποίησης πρωτοβουλιών κοινωνικού αντίκτυπου, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει τη δύναμη να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές και να διαμορφώσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

 

Interamerican: Το Business Case της Βιωσιμότητας
Χρύσα Ελευθερίου, Sustainability Leader Interamerican Group

Ενώ, όμως, η δυναμική προς τη βιωσιμότητα είναι αναμφισβήτητη, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν περιορισμούς δεδομένων για την αξιολόγηση του κλιματικού κινδύνου, ρυθμιστική αβεβαιότητα και την ανάγκη για συνεργασία σε ολόκληρη τη βιομηχανία για την αντιμετώπιση συστημικών προκλήσεων.

 

Ο όμιλος Interamerican

 

Η ανάδειξη και ενσωμάτωση θεμάτων ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο της Interamerican υπογραμμίζει μια στρατηγική επιλογή και ολιστική προσέγγιση που έχουμε για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αυτό υπογραμμίζεται τόσο από τη στρατηγική Βιωσιμότητας που συνδιαμορφώσαμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη του ομίλου, την ουσιαστική ενσωμάτωση των αρχών και πρακτικών της διαχείρισης κινδύνων που ενισχύουν συνεχώς την εταιρική ανθεκτικότητα, όσο και από το ισχυρό μοντέλο διακυβέρνησης ESG με τη σύσταση Επιτροπής Βιωσιμότητας και τη δημιουργία Ομάδας Εργασίας ESG, που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη εφαρμογή της στρατηγικής ESG του ομίλου. Η συνεχής αναγνώριση της Interamerican ως μιας από τις πιο βιώσιμες εταιρείες στην Ελλάδα αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης και των επιλογών που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια προς αυτή την κατεύθυνση. Προχωρώντας εμπρός, στοχεύουμε να διατηρήσουμε την ηγετική θέση μας συμμετέχοντας και σε άλλες διεθνείς αξιολογήσεις βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στόχος μας είναι να επιτύχουμε υψηλές βαθμολογίες στις κατατάξεις βιωσιμότητας, που θα επιβεβαιώνουν την ακλόνητη δέσμευσή μας για ακεραιότητα, διαφάνεια και βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές.

 

Η βιωσιμότητα δεν είναι πλέον μια απλή επιχειρηματική επιλογή για την Interamerican − είναι μια στρατηγική επιταγή που στηρίζει τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας, την ανθεκτικότητα και τη συνάφεια σε έναν ταχέως εξελισσόμενο κόσμο. Αγκαλιάζοντας τη βιωσιμότητα σε όλες τις διαστάσεις της, ο όμιλος Interamerican μπορεί να εκπληρώσει την ευρύτερη κοινωνική του αποστολή ως διαχειριστής της οικονομικής ασφάλειας και ανθεκτικότητας.

 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ