INTERAMERICAN Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία Ζωής A.E.

 • PlusΜέλος
 • Από: 05.07.2007

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η INTERAMERICAN ιδρύθηκε το 1969 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Το 1971 η εταιρεία έγινε ανώνυμη στην ιδιοκτησία της και το 2001 περιήλθε στην ιδιοκτησία του πανευρωπαϊκού Ομίλου Εταιρειών EUREKO, που έχει ήδη μετονομαστεί σε ACHMEA.

Η ένταξη της INTERAMERICAN στην ACHMEA ενδυναμώνει την κορυφαία θέση της στην ελληνική αγορά προωθώντας την ανάπτυξή της, εμπλουτίζει την τεχνογνωσία της, ενισχύει τα κεφάλαιά της, τη φερεγγυότητα και αξιοπιστία της. Ο  Όμιλος ACHMEA, που έχει την έδρα του στην Ολλανδία, δραστηριοποιείται από το 2009 στους τομείς των ασφαλιστικών υπηρεσιών στις Κάτω Χώρες, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τη Ρωσία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Τουρκία.

Η INTERAMERICAN αποτελεί στον στρατηγικό σχεδιασμό της ACHMEA εταιρεία αιχμής για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της εκτός έδρας. Η ακεραιότητα, η καινοτομία, ο επαγγελματισμός, η εστίαση στους ασφαλισμένους αλλά και η κοινωνική υπευθυνότητα είναι οι βασικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίζεται η INTERAMERICAN.

Η διακυβέρνηση που ασκείται στην INTERAMERICAN λειτουργεί ως ένα σύστημα αποτελεσματικής αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναμικού και ακόμη, ενδελεχούς ελέγχου και βελτίωσης των πρακτικών προς την κατεύθυνση της δημιουργίας αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με έμφαση στην πολιτική και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων και την ανταπόκριση στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος (στρατηγική Αειφόρου Ασφάλισης).

Οι δραστηριότητες
Η INTERAMERICAN σήμερα έχει επικεντρωθεί στους τομείς των ασφαλειών και της υγείας, αναπτύσσοντας έναν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με:

 • Ατομικές και Ομαδικές ασφάλειες Ζωής και Υγείας
  Διαθέτει προγράμματα για σύνταξη, αποταμίευση, προστασία εισοδήματος, εξασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών και προγράμματα προστασίας της υγείας.
 • Γενικές ασφάλειες
  Προγράμματα προστασίας της περιουσίας, αστικής ευθύνης, νομικής προστασίας, γενικών ατυχημάτων και μεταφορών, τεχνικών έργων.
 • Υπηρεσίες άμεσης Βοήθειας
  Παρέχει άμεση Ιατρική και Οδική Βοήθεια.
 • Υπηρεσίες Υγείας
  Είναι η μοναδική εταιρεία της ασφαλιστικής αγοράς που παρέχει υπηρεσίες υγείας, μέσω της ιδιόκτητης κλινικής (ΑΘΗΝΑΪΚΗ MEDICLINIC) και του πολυϊατρείου MEDIFIRST.
 • Επενδυτικές υπηρεσίες
  Διαθέτει Αμοιβαία Κεφάλαια και επενδυτικά προϊόντα.

Οι ραγδαίες μεταβολές στο κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό περιβάλλον σηματοδοτούν το περιεχόμενο της ευθύνης μιας ασφαλιστικής επιχείρησης σήμερα και αύριο, που πρέπει να απαντά στις μεγάλες προκλήσεις της οικονομικής κρίσης, της διαφθοράς, της δημογραφικής γήρανσης, της κλιματικής αλλαγής. Η INTERAMERICAN έχει πάρει το μήνυμα και έχει ενσωματώσει την κοινωνική υπευθυνότητα στη στρατηγική της.

Σήμερα, η εταιρεία οργανώνει τη συμπεριφορά της και ανακαθορίζει τις ευθύνες της παραδεχόμενη την αλληλεξάρτηση των αρχών της οικονομικής ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας, του τρίπτυχου που ορίζει τον δρόμο της αειφόρου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα ΕΚΕ «Πράξεις Ζωής» της INTERAMERICAN υλοποιείται από το 2004 και ανταποκρίνεται στις σημερινές κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η εταιρεία, έχοντας κορυφαίο κοινωνικό εταίρο τους εργαζόμενους της που είναι συμμέτοχοι στις πρωτοβουλίες ως «Εθελοντές Ζωής», έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων σε πέντε άξονες: τη φροντίδα για την υγεία, την εκπαίδευση για την αντιμετώπιση κινδύνων, την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την προστασία του περιβάλλοντος και την υποστήριξη του πολιτισμού και της παιδείας.

Δεσμεύσεις υπευθυνότητας και λογοδοσία
H INTERAMERICAN αποτελεί μέλος της Περιβαλλοντικής Διακήρυξης (UNEP FI) και του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) του ΟΗΕ, δεσμευόμενη για την τήρηση των 10 αρχών του για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Η εταιρεία είναι η μοναδική ασφαλιστική από την Ελλάδα που συνδιαμόρφωσε και προσυπέγραψε το ιδρυτικό κείμενο των Αρχών Αειφόρου Ασφάλισης του UNEP FI. Επίσης, είναι κύριο μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής Υγείας στους χώρους εργασίας και της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας. 

Η εταιρεία λογοδοτεί από το 2009 ετησίως για την έμπρακτη κοινωνική υπευθυνότητά της, αποσκοπώντας στην ανάπτυξη σχετικού διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στην ανάληψη δεσμεύσεων. Έχει εκδώσει έως σήμερα τρεις Απολογισμούς, επιτυγχάνοντας πολύ γρήγορα να συμπεριλαμβάνεται ο Απολογισμός της μεταξύ των κορυφαίων από τους εκδιδόμενους και αξιολογούμενους στην Ελλάδα.

< BACK

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ