Η ΔΕΠΑ δημοσιεύει τον πρώτο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας

Η έκθεση καλύπτει τα έτη 2011 και 2012 και αναφέρεται στη στρατηγική και στις δράσεις της μητρικής εταιρείας της ΔΕΠΑ η οποία λειτουργεί με έδρα την Αθήνα. Στην παρούσα έκθεση συμπεριλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στη λειτουργία τόσο των κεντρικών γραφείων της Διοίκησης της εταιρείας όσο και των δύο πρατηρίων ανεφοδιασμού που λειτουργούν εντός Αττικής στην Ανθούσα και τα Νέα Λιόσια. Η έκθεση δεν συμπεριλαμβάνει στοιχεία των θυγατρικών της ΔΕΠΑ, ούτε στοιχεία που αφορούν στις εταιρείες στις οποίες συμμετέχει. Στόχος είναι να αποτυπωθούν τα αποτελέσματα στρατηγικής και δράσεων προκειμένου να αναδειχθεί το θετικό μέρισμα της στρατηγικής της ΔΕΠΑ προς τους συμμετόχους της.

Πρόκειται για την πρώτη Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες κοινωνικών εταίρων τους οποίους αφορούν οι επιχειρηματικές λειτουργίες της. Το περιεχόμενο της Έκθεσης, η επιλογή και η ανάλυση των σημαντικών θεμάτων προς παρουσίαση, είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιας δέσμευσης στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης από όλα τμήματα της Εταιρείας. Συστηματική και συγκεκριμένη μεθοδολογία, σύμφωνη με τη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, αποτελεί τη βάση των διαβουλεύσεων για την προετοιμασία και την ολοκλήρωση της Έκθεσης.

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένο τον Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας 2012.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ