Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις τακτικής γενικής συνέλευσης

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Χρήσης 2013 σε απλή και ενοποιημένη βάση, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 29 Απριλίου 2014.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2013 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Διοίκηση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, το 2013 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 13,4 εκ. ευρώ, έναντι 11,6 εκ. ευρώ το 2012. 

Η παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,1% στα 163,9 εκ. ευρώ, έναντι 162,1 εκ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σε μία περίοδο που ο ασφαλιστικός κλάδος γνώρισε σημαντική μείωση της παραγωγής κατά 9,8%. 

Η Καθαρή Θέση αυξήθηκε σημαντικά κατά 7,4 εκ. ευρώ ή κατά 14,3% στα 59 εκ. ευρώ και το Ενεργητικό αυξήθηκε κατά 7,7% στα 299,8 εκ. ευρώ, έναντι 278,5 εκ. ευρώ της χρήσης 2012.

Η εταιρία στα τέσσερα τελευταία χρόνια, παρά την οικονομική κρίση και ύφεση, σημείωσε αύξηση της παραγωγής της κατά 37,9% όταν στο σύνολο της αγοράς σημειώθηκε μείωση κατά 30%. Η εταιρία έχει βάσιμες προσδοκίες ότι θα επιτύχει όλους τους στόχους της και κατά την τρέχουσα χρήση.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ