3,5 εκ ευρώ για την ενδυνάμωση της Κοινωνίας των Πολιτών

Tο Ίδρυμα Μποδοσάκη, Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος Χρηματοδότησης ΜΚΟ «Είμαστε όλοι Πολίτες», έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα www.weareallcitizens.gr τους οργανισμούς που βρίσκονται στο τελικό στάδιο για τη λήψη επιχορήγησης συνολικού ύψους €3,5εκ. Ο οριστικός κατάλογος των οργανισμών θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Η επιχορήγηση προέρχεται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό του ΕΟΧ και συγκεκριμένα από τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Συνολικά, οι δυο πρώτες ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» συγκέντρωσαν 305 αιτήσεις από ελληνικές ΜΚΟ, οι 248 από τις οποίες, συνολικού ποσού αιτούμενης επιχορήγησης €35 εκ., πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προωθήθηκαν προς βαθμολόγηση και αξιολόγηση. Κατά το στάδιο αυτό ακολουθήθηκε μια απολύτως διαφανής διαδικασία αξιολόγησης από ανεξάρτητους βαθμολογητές βάσει συγκεκριμένων και κοινών για όλες τις αιτήσεις κριτηρίων. Οι αιτήσεις που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία κρίθηκαν στη συνέχεια από την Επιτροπή Επιλογής και το Εποπτικό Συμβούλιο του Προγράμματος.

Για την κατάρτιση της τελικής λίστας των προκρινόμενων οργανισμών ελήφθησαν υπόψη κριτήρια όπως η γεωγραφική διασπορά των έργων, η διοχέτευση του 1/3 της διαθέσιμης χρηματοδότησης σε μικρά έργα και τουλάχιστον του 10% του διαθέσιμου ποσού σε παιδιά και νέους. Ιδιαιτέρως ελήφθησαν υπόψη τα διατομεακά ζητήματα, τα θέματα οριζοντίου ενδιαφέροντος και η υποχρέωση διάθεσης του 1/3 της χρηματοδότησης στους βασικούς τομείς υποστήριξης.

Ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής, το Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» προκρίνει 41 έργα, που καλύπτουν το σύνολο της επικράτειας, από τα οποία 28 είναι μικρά έργα (ως 50.000 ευρώ το καθένα) και 13 είναι μεγάλα έργα (ως 250.000 ευρώ το καθένα). Επιπλέον, περίπου το 50% της συνολικής επιχορήγησης θα διατεθεί σε έργα για παιδιά και νέους. Με τα παραπάνω έργα επιδιώκεται η καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων σε όλα τα επίπεδα, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των εγκλημάτων μίσους αλλά και η ενίσχυση της συμμετοχικής δημοκρατίας, της διαφάνειας, της ορθής διακυβέρνησης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι επόμενες δυο ανοιχτές προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Προγράμματος,  «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «Ενδυνάμωση δομών και ανάπτυξη των ικανοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την Κοινωνία των Πολιτών», θα ανακοινωθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Δείτε το σχετικό infographic 
Δείτε τη συνεντεύξη του προέδρου κ. Δ. Βλαστού και τη συνέντευξη των στελεχών του προγράμματος “Είμαστε όλοι Πολίτες”, Επαμεινώνδα Φαρμάκη και Σωτήρη Λαγανόπουλου  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ