Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2015 σε απλή και ενοποιημένη βάση, καθώς και τη διανομή μερίσματος €0,06 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2016, με τη συμμετοχή των νέων στρατηγικών εταίρων, EBRD – Orasis Fund– Serengetti A.M., οι οποίοι πρόσφατα απέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος από το μερίδιο που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2015 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρίας. Ειδική αναφορά έγινε στη θεαματική κατά 50% αύξηση της παραγωγής, που έχει σημειώσει η Εταιρία από το 2009 έως και σήμερα, καθώς και όλων των άλλων οικονομικών μεγεθών της για έβδομη συνεχή χρονιά, μεταξύ των οποίων και ο διπλασιασμός του μεριδίου αγοράς.

Ενδεικτικά, για το 2015, η Εταιρία σημείωσε:
  • Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 6,6% στα 16,1 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των δεδουλευμένων ασφαλίστρων κατά 3,8% στα 172,7 εκ. ευρώ.
  • Διαμόρφωση της καθαρής θέσης στα 81,1 εκ. ευρώ, αυξημένη κατά 13,3%.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 7,6% στα 355,0 εκ. ευρώ.

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση εγκρίθηκαν επίσης, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2015, η εκλογή νέων Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2016, η ανάκληση απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 17/11/2015 περί τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και η αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο www.europaikipisti.gr, στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ