Ελληνικά Πετρέλαια: Η FuelsEurope χαιρετίζει την Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Μετακινήσεις Χαμηλών Εκπομπών

Στρατηγική Χαμηλών Εκπομπών για τις Μετακινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Η FuelsEurope χαιρετίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση και την αναγνώριση του ρόλου των κινητήρων εσωτερικής καύσης και των υγρών καυσίμων, αλλά συνιστά προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλισθεί ότι η ανάπτυξη και η υλοποίηση θα είναι οικονομικά αποδοτικές και τεχνολογικά ουδέτερες.

Η FuelsEurope εκφράζει την ικανοποίησή της σχετικά με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική της Επιτροπής, για Μετακινήσεις Χαμηλών Εκπομπών, που δημοσιεύτηκε σήμερα (20/07/2016), καθώς και την ολοκληρωμένη προσέγγιση και αναγνώριση του γεγονότος ότι οι αποδοτικοί κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα υγρά καύσιμα θα εξακολουθήσουν να είναι απαραίτητα στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, κατά τη διάρκεια της μετάβασης σε εναλλακτικές τεχνολογίες. Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Ευρώπης για την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας πρέπει να αποτελεί βασική αρχή. Για να επιτευχθεί αυτό, η διαφάνεια σε ό,τι αφορά το κόστος μείωσης του άνθρακα και η τεχνολογική ουδετερότητα, πρέπει να είναι οι αρχές που θα οδηγήσουν στις αποφάσεις πολιτικής. Ωστόσο, η αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας αντικρούεται από την πρόταση της Επιτροπής να εξετάσει το ενδεχόμενο επιβολής υποχρεωτικών στόχων για την προμήθεια εναλλακτικών πηγών ενέργειας, καθώς και τα οχήματα “μηδενικών ρύπων”.

Η εγγενής πρόταση να διατηρηθεί μια κλαδική προσέγγιση για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των μεταφορών, είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει υψηλότερο οριακό κόστος μείωσης των εκπομπών από ό,τι σε άλλους κλάδους, κάτι για το οποίο θα πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η στρατηγική της Επιτροπής θα πρέπει να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια οικονομικά αποδοτική μετάβαση σε νέες τεχνολογίες με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, έχοντας ως μακροπρόθεσμο στόχο την απομάκρυνση από την κλαδική προσέγγιση και την επίτευξη σύγκλισης των δαπανών «απεξάρτησης από τον άνθρακα» σε ολόκληρη την οικονομία. Αν η κλαδική προσέγγιση «απεξάρτησης από τον άνθρακα» για τις μεταφορές διατηρηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, το συνολικό κόστος για την κοινωνία ενδέχεται να είναι πολύ υψηλότερο από ό, τι είναι απαραίτητο.

Τέλος, χαιρετίζουμε την πρόταση να διατεθούν κονδύλια για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς πιστεύουμε ότι η καλύτερη στρατηγική για την προώθηση της μετάβασης σε Μετακινήσεις  χαμηλότερων εκπομπών θα πρέπει να βασίζεται σε μια ισχυρή υποστήριξη της Έρευνας & Ανάπτυξης και όχι σε υποχρεωτικούς στόχους, που δεν μπορούν να αποφέρουν ούτε οικονομικά αποδοτικές νέες τεχνολογίες, ούτε βιομηχανικές δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης για την Ευρώπη.

FuelsEurope: η φωνή της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας διύλισης.

H FuelsEurope εκπροσωπεί στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς τις 41 εταιρίες που λειτουργούν διυλιστήρια στην ΕΕ. Τα μέλη της αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 100% της Ευρωπαϊκής διυλιστικής δυναμικότητας και πάνω από το 75% των Ευρωπαϊκών πωλήσεων πετρελαιοειδών.

Η FuelsEurope αποσκοπεί να ενημερώνει και να παρέχει εξειδικευμένες συμβουλές στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και άλλους σχετιζόμενους με την Ευρωπαϊκή αλυσίδα διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών, προκειμένου:
Να συνεισφέρει δημιουργικά στην ανάπτυξη τεχνολογικά εφικτών και κοστολογικά αποτελεσματικών πολιτικών και νομοθεσίας.
Να προάγει την κατανόηση των Ευρωπαϊκών θεσμών και των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού κλάδου διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών στην αλυσίδα αξίας της οικονομικής, τεχνολογικής και κοινωνικής προόδου της Ευρώπης.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ