Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μετόχων

Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2016 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος €0,10 ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Μαΐου 2017.

Κατά την διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της Χρήσης 2016 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρίας για το 2017.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημαντική άνοδο των οικονομικών της μεγεθών για το 2016, η οποία οδήγησε στη συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας των τελευταίων ετών. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, το 2016 σημειώθηκε:
  • Εντυπωσιακή αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 28,2% στα 20,6 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των μικτών ασφαλίστρων και συναφών εσόδων κατά 3,0% στα 172,2 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση της καθαρής θέσης κατά 18,6% στα 96,2 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση του Ενεργητικού της κατά 8,9% στα 386,6 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των ασφαλιστικών προβλέψεών της κατά 6,3% στα 266,7 εκ. ευρώ.
  • Αύξηση των επενδύσεων στα 304,4 εκ. ευρώ, έναντι 279,9 εκ. ευρώ το 2015.
Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων εγκρίθηκαν επίσης, η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της Χρήσης του 2016, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη Χρήση 2017, οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. καθώς και η παροχή αδείας για τη συμμετοχή τους στα Δ.Σ. Εταιριών του Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της Εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ