Ευρωπαϊκή Πίστη: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο ετήσιος έλεγχος για το ISO 27001:2013

Η Ευρωπαϊκή Πίστη ολοκλήρωσε με επιτυχία τον ετήσιο έλεγχο από τον Οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD), για το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2013, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Με τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, η Ευρωπαϊκή Πίστη θωρακίζει περαιτέρω την ασφάλεια των πληροφοριών των πελατών της, πετυχαίνοντας μεταξύ άλλων τα εξής:
  • Επιβεβαιώνει ότι εφαρμόζει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
  • Αποδεικνύει, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα, ότι τα οργανωτικά ρίσκα έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί και διαχειριστεί ικανοποιητικά και σωστά.
  • Επιβεβαιώνει, μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα, ότι οι εσωτερικοί έλεγχοι του οργανισμού πραγματοποιούνται και ικανοποιούν τους εταιρικούς στόχους και τις στρατηγικές.
  • Αναδεικνύει ότι όλες οι πληροφορίες που αποθηκεύονται, επεξεργάζονται ή επικοινωνούνται μέσω των πληροφοριακών συστημάτων έχουν αξία για τον οργανισμό.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως η συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας που αφορούν στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Πίστη παράγοντα κομβικής σημασίας, προκειμένου η Εταιρία να συνεχίσει να παράγει τις υπηρεσίες της στο υψηλότερο επίπεδο.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ