Ευρωπαϊκή Πίστη: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2009 σε απλή και ενοποιημένη βάση και τη διανομή μερίσματος 0,04 ευρώ ανά μετοχή, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Απριλίου 2010 με απαρτία 67,10%.

Κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκαν στους μετόχους τα πεπραγμένα της χρήσεως 2009 καθώς και οι στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης της Εταιρίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η Διοίκηση της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη, κατά το 2009 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν, παρά τις πιέσεις που δέχθηκαν οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, στο ποσό των 3,7 εκ. ευρώ έναντι 1,2 εκ. ευρώ το 2008 (αύξηση 208%), ενώ αύξηση κατά 15,2% παρουσίασε η παραγωγή της Εταιρίας φτάνοντας στα 114,7 εκ. ευρώ έναντι 99,6 εκ. ευρώ, σε μία περίοδο όπου το αντίστοιχο ποσοστό της ασφαλιστικής αγοράς ανήλθε σε 3,8% (πηγή ΕΠ.Ε.Ι.Α.).

Η καθαρή θέση της Εταιρίας εξ αιτίας του ως άνω θετικού αποτελέσματος από υπεραξίες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου, ανήλθε στα 40,1 εκ. ευρώ έναντι 33,0 εκ. ευρώ της χρήσεως 2008, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,5%, ενώ τα λειτουργικά κλπ έξοδα συγκρατήθηκαν, παρά την αυξημένη παραγωγή στα επίπεδα του 2008, σημειώνοντας μικρή αύξηση μόλις κατά 4,5% στα 10,2 εκ. ευρώ έναντι 9,8 εκ. ευρώ του 2008.

Στη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε επίσης η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσεως του 2009, η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2010, η εκλογή νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και η αλλαγή χρήσης επένδυσης ποσού 1.150.331,16 ευρώ των αντληθέντων κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 22 Μαρτίου, 2007.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ