INZEB

  • Non ProfitΜέλος
  • Από: 10.06.2022

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Από το 2014, το INZEB, ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με συνεχή εστίαση σε ένα βιώσιμο και ενεργειακά ισορροπημένο μέλλον, εργάζεται σε τομείς όπως τα κτίρια ενεργειακής απόδοσης, η χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης, η ενεργειακή φτώχεια και οι ενεργειακές κοινότητες με μια διεπιστημονική ομάδα εμπειρογνωμόνων που παράγει και διαδίδει επιστημονικές γνώσεις, ερευνητικά αποτελέσματα και καινοτόμα προγράμματα.

Η προσπάθεια του INZEB βασίζεται στην ενθάρρυνση και υποστήριξη του συνεχώς εξελισσόμενου ενεργειακού τομέα μέσω της έρευνας, της τεκμηρίωσης, της διαβούλευσης και της υλοποίησης σχεδίων και προγραμμάτων ανάπτυξης ικανοτήτων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών έργων.

Συνεργαζόμενο στενά με ένα εκτεταμένο δίκτυο θεσμικών οργάνων της ΕΕ, εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, ΜΚΟ, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού τομέα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, το INZEB έχει οικοδομήσει πολύτιμες συνεργασίες που επιτρέπουν την ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με την ενεργειακή απόδοση και ενδυναμώνουν την ικανότητα εφαρμογής, διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων που βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα με στόχο τη βιώσιμη ενεργειακή μετάβαση και την κλιματική αλλαγή.

Το INZEB λειτουργεί ως συσσωρευτής, διαχειριστής, τεκμηριωτής και διανομέας γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, την ενίσχυση της πράσινης χρηματοδότησης με τη μόχλευση δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων και την ενεργειακή φτώχεια. Το INZEB φιλοδοξεί να έχει θετικό αντίκτυπο για τους οργανισμούς, τα έργα και τις κοινότητες που εξυπηρετεί, μετατρέποντας τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και ανάπτυξη.

Μέσω της διπλής εστίασης στον αντίκτυπο και των δυναμικών σχέσεων με τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, το όραμα του INZEB είναι η δημιουργία μιας ζωντανής κοινότητας που εργάζεται συνεργατικά για την κατεύθυνση και την προώθηση του σχεδιασμού της ενεργειακής πολιτικής προς την ενεργειακή ισορροπία και την ενεργειακή δημοκρατία.

Χάρη στις δημοσιεύσεις, τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, τις εκδηλώσεις και τη διαχείριση των κοινωνικών δικτύων, το INZEB δημιουργεί ένα ευοίωνο έδαφος για διάλογο, συνεργασία και συνέργεια, για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τη βελτίωση της ποιότητας της ενεργειακής περιβαλλοντικής πολιτικής.

Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον, το INZEB διαμορφώνει τη βαθιά τομεακή τεχνογνωσία του σε θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια, βασιζόμενο στην τεράστια εμπειρία της συμμετοχής του ως εταίρος κοινοπραξίας σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα και εξελίσσεται συνεχώς με τη δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα αυτό. Οι βασικές διαστάσεις της εμπειρογνωμοσύνης του INZEB είναι οι εξής:

  • Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και του δομημένου περιβάλλοντος
  • Χρηματοδότηση της ενεργειακής απόδοσης
  • Διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής
  • Μετριασμός της ενεργειακής φτώχειας
  • Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση ενεργειακών κοινοτήτων

Το INZEB παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικών συμβουλευτικών υπηρεσιών και βιώσιμων περιβαλλοντικών λύσεων, το οποίο απορρέει από την καινοτόμο σκέψη των εμπειρογνωμόνων μας, την ευρεία εμπειρία, τη βαθιά γνώση των τάσεων της αγοράς ενέργειας, την εφαρμογή προηγμένων αναλυτικών μεθόδων στα δεδομένα και την ικανότητα συνδυασμού των παραπάνω για την επίτευξη του επιθυμητού τελικού αποτελέσματος: υπηρεσίες με σημαντική και μετρήσιμη αξία.

Σχεδιασμός Ενεργειακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Η ανταπόκριση του INZEB στις αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες στον ταχέως εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας, συνίσταται σε ολοκληρωμένες δομημένες προσεγγίσεις και σχεδιασμό ενεργειακής πολιτικής.

Μέσω της ευρείας εμπειρίας του σε έργα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενέργεια, το INZEB συντονίζει καθήκοντα, δραστηριότητες και συζητήσεις σχετικά με την ανάλυση πολιτικής, μελέτες σκοπιμότητας, βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στρατηγικές αντιμετώπισης της διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με την πράσινη χρηματοδότηση.

Παράλληλα με τη διαχείριση έργων, το INZEB παρέχει κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους για την ανάλυση και αξιολόγηση των επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης με σκοπό την προσέλκυση και κινητοποίηση ιδιωτικής χρηματοδότησης σε έργα ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, δημόσιες, και τοπικές αρχές, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ενεργειακές εταιρείες, ESCOs με το κατάλληλο πλαίσιο, τις μεθόδους και τα εργαλεία για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση βιώσιμων επενδυτικών ευκαιριών και την ελαχιστοποίηση τυχόν σχετικών κινδύνων.

Έρευνα Αγοράς και Μελέτες Σκοπιμότητας

Μέσα στο δυνητικό πλαίσιο για αποτελεσματικό ενεργειακό σχεδιασμό και αξιολόγηση που προσφέρει το INZEB, η έρευνα αγοράς και οι μελέτες σκοπιμότητας αποτελούν βασικά εργαλεία και συστατικά στοιχεία για μια ικανή διαχείριση του έργου.

Οι πιο πρόσφατες, δημόσια διαθέσιμες δημοσιεύσεις μας για μελέτες σκοπιμότητας και έρευνες αγοράς είναι οι εξής:

  • • Μελέτη σκοπιμότητας με αξιολόγηση των επιλογών καθώς και συστάσεις για την καθιέρωση ενός ή περισσοτέρων εθνικών συστημάτων πιστοποίησης ή ισοδύναμων συστημάτων πιστοποίησης για τους εγκαταστάτες τεχνολογιών ΑΠΕ μικρής κλίμακας και κτιριακών στοιχείων που σχετίζονται με την ενέργεια στην Ελλάδα, η οποία κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2020, εκπονήθηκε από το INZEB για λογαριασμό της GIZ GmbH στο πλαίσιο του έργου “Technical Support for Clean Energy”.
  • Investments in Greece” (TARES4) με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας (BMWi).
  • • Έκθεση έρευνας αγοράς Ολοκληρωμένο σύνολο γενικών λύσεων για συνεταιρισμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία και την Ελλάδα. Εθνικά πλαίσια για τις ενεργειακές κοινότητες, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2021, τα οποία εκπονήθηκαν από το Κέντρο Ενεργειακής Αποδοτικότητας EnEffect (Βουλγαρία), το SEVEn (Τσεχική Δημοκρατία) και το INZEB (Ελλάδα), στο πλαίσιο του έργου CONGREGATE, το οποίο αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για το Κλίμα (EUKI) του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής Ασφάλειας (BMU).

Προτάσεις Πολιτικής

Καθώς ο ενεργειακός τομέας αποτελεί έναν από τους πλέον εξελισσόμενους πυλώνες της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της εξέλιξης των σύγχρονων οικονομιών, το INZEB σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς διατυπώνει συστάσεις πολιτικής σε κάθε τομέα της εμπειρογνωμοσύνης του.

Τα τελευταία 4 χρόνια, το INZEB εργάζεται με αποκλειστικό τρόπο για τον μετριασμό της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, έχοντας συνδημοσιεύσει δύο συστάσεις πολιτικής με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 1.000 νοικοκυριά σε όλη τη χώρα με στόχο τον προσδιορισμό του επιπέδου ευαισθητοποίησης και των αναγκών των νοικοκυριών.

Εμβαθύνετε στις συστάσεις πολιτικής του INZEB για την ενεργειακή φτώχεια και ανακαλύψτε πώς μπορεί να αναδειχθεί και να αμβλυνθεί η ενεργειακή φτώχεια με μια συστηματική ολιστική αντιμετώπιση από τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους οργανισμούς και την κοινωνία των πολιτών. Όλες οι δημοσιεύσεις και οι συστάσεις πολιτικής του INZEB είναι διαθέσιμες εδώ.

Σχεδιασμός Αξιοποίησης και Βιωσιμότητας

Αξιοποίηση είναι η συνεργασία, η συνεχής ανάπτυξη, η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και η ενσωμάτωσή τους στα συστήματα και τις πρακτικές κατάρτισης, και πίσω από αυτό κρύβεται μια αποτελεσματική και συνεκτική στρατηγική για την αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, ακολουθούμενη από την ανάλυση των επιπτώσεων.

Το INZEB θεσπίζει και διατηρεί το κατάλληλο πλαίσιο για την αποτελεσματική αξιοποίηση και συντονίζει όλα τα επίπεδα και τους τύπους αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα και την έγκαιρη και αποτελεσματικότερη κοινοποίηση των πληροφοριών στα κατάλληλα ακροατήρια.

Συμμετοχή των Ενδιαφερομένων Μερών

Η επιτυχία των περισσότερων ενεργειακών έργων συνδέεται στενά με τη δέσμευση και τη διαχείριση των ενδιαφερόμενων μερών και με τη σημασία της δέσμευσης ενός ευρέος φάσματος βασικών ενδιαφερόμενων μερών. Το INZEB χρησιμοποιεί μια ευρεία ποικιλία ψηφιακών εργαλείων που είναι διαθέσιμα για τη διευκόλυνση της εν λόγω δέσμευσης, καθώς μια καλά δομημένη και επιτυχημένη διαδικασία δέσμευσης των ενδιαφερόμενων μερών απαιτεί μια σαφή αντίληψη για το ποιοι είναι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι και πώς και γιατί μπορεί να επιθυμούν να εμπλακούν με το έργο. Αυτή η εξελισσόμενη διαδικασία βασίζεται στον εντοπισμό, την ανάλυση και την ιεράρχηση των ενδιαφερομένων μερών. Για την οπτικοποίηση και την καλύτερη κατανόηση των σχέσεων των ενδιαφερομένων μερών εφαρμόζονται προηγμένα εργαλεία.

Οι συνεργασίες που έχουν αναπτυχθεί με την ακαδημαϊκή κοινότητα καθώς και με μεμονωμένους φορείς έρευνας και ανάπτυξης που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και συμβουλευτικής, έχουν προωθήσει την προβολή και τη δέσμευση του INZEB. Έχουν επίσης καθιερωθεί στενές συνεργασίες και συνέργειες με την πλειονότητα των εθνικών φορέων, τόσο από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Πιο συγκεκριμένα, οι συνέργειες του ΙΝΖΕΒ περιλαμβάνουν την εκστρατεία Renovate Europe Campaign, την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, τον Συνασπισμό για την Εξοικονόμηση Ενέργειας, καθώς το ΙΝΖΕΒ είναι ο εθνικός εταίρος για την Ελλάδα για τους οργανισμούς αυτούς.

Σε εθνικό επίπεδο, το INZEB έχει προωθήσει και εμπλέξει διάφορες συνεργαζόμενες οργανώσεις, ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους εθνικών και περιφερειακών αρχών που εργάζονται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα της ενέργειας. Οι οργανώσεις αυτές περιλαμβάνουν το Heinrich Boell Stiftung Greece, τις Ενώσεις Καταναλωτών-ΕΚΠΟΙΖΩ, ενεργειακούς συνεταιρισμούς όπως η Electra Energy, τον Σύνδεσμο Γυναικών Επιχειρηματιών και την Greenpeace Greece, την CRES και το ΕΜΠ.

 Στρατηγικές Επικοινωνίας και Διάδοσης

Το INZEB έχει σημαντικό ιστορικό στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στρατηγικών επικοινωνίας και διάδοσης, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων επικοινωνίας, στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων και στη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Με βάση την πολύτιμη εμπειρία που αποκτήσαμε κατά τη συνεργασία μας με έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και την κατανόηση της πολυπλοκότητας των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, το INZEB διεξάγει και υλοποιεί στρατηγικές επικοινωνίας και διάδοσης που επικεντρώνονται στην υποστήριξη και την υλοποίηση των βασικών στόχων των ενεργειακών έργων, ενώ παράλληλα επιδιώκει τη δέσμευση με τους στοχευμένους ενδιαφερόμενους φορείς και κοινότητες και την περαιτέρω διάδοση.

Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης πολιτικής και εκδηλώσεις που σχετίζονται με τους τομείς των δραστηριοτήτων μας διοργανώνονται τακτικά σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ένας κατάλογος ενδεικτικών έργων στα οποία το INZEB συμμετέχει επί του παρόντος είναι ο εξής:

iBRoad2EPCHorizon 20202021 – 2024
POWERPOORHorizon 20202020 – 2023
SMAFINHorizon 20202020 – 2023
GONGREGATEEUKI2020 – 2023

Η ενότητα των έργων στην ιστοσελίδα του INZEB παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ολοκληρωμένων και ενεργών έργων στα οποία συμμετέχει το INZEB, καθώς και μια περιγραφή του ρόλου του οργανισμού σε καθένα από αυτά.

< BACK

ΝΕΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ