Συνεργασία της Global Sustain με τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s για το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης «Αρχές Αξιολόγησης Κινδύνων ESG»

Οι συμμετέχοντες στην αγορά χρειάζονται τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για να βελτιώσουν την ετοιμότητα μετάβασης προς μια οικονομία με μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ως απάντηση στις τρέχουσες τάσεις και ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς, η Global Sustain συνεργάζεται με κορυφαίους οργανισμούς για να υποστηρίξει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους ESG καθώς και να εκμεταλλευτούν νέες ευκαιρίες.

Η Global Sustain ανέπτυξε σε συνεργασία με την Moody’s Analytics ένα Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Μάθησης (e-Learning) με τίτλο «Αρχές Αξιολόγησης Κινδύνων ESG» (“ESG Risk Assessment ”), το οποίο διατίθεται τώρα διαδικτυακά για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης περιλαμβάνει τρεις ολοκληρωμένες ενότητες, συμπεριλαμβανομένων βέλτιστων πρακτικών, ανάλυση σεναρίων, βίντεο, κουίζ, τελική αξιολόγηση και πιστοποιητικό ολοκλήρωσης, που καλύπτουν ένα ελκυστικό και φιλικό προς το χρήστη περιεχόμενο διάρκειας 6 ωρών.

Οι ενότητες του Προγράμματος περιλαμβάνουν:

Ενότητα 1. Οι Αρχές ESG

Ενότητα 2. Αξιολόγηση και Διαχείριση Κινδύνων ESG

Ενότητα 3. Ενσωμάτωση ESG στην Πιστωτική Αξιολόγηση και Αναφορές (Reporting)

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα καλύπτει θέματα και έννοιες όπως:

  • • ESG, υπεύθυνη τραπεζική και αρχές βιώσιμης χρηματοδότησης.
  • • Μεθοδολογίες για την αξιολόγηση και τη διαχείριση κινδύνων ESG κατά την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου.
  • • Ενσωμάτωση παραγόντων ESG σε μοντέλα που αφορούν την εκτίμηση πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων (probability of default ή «PD») και ζημίας σε περίπτωση αθέτησης («loss given default» ή «LGD») .
  • • Βέλτιστες πρακτικές βιώσιμης χρηματοδότησης κορυφαίων διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και πώς ενσωματώνουν τις αξιολογήσεις ESG στις διαδικασίες λήψης πιστοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων.
  • • Βασικά πλαίσια και πρότυπα αναφοράς ESG για να βοηθήσουν τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις γνωστοποιήσεις ESG στις ετήσιες οικονομικές τους δημοσιοποιήσεις.

Το Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης είναι κατάλληλο για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει τον αντίκτυπο του ESG στις δανειοδοτικές και επενδυτικές αποφάσεις, όπως υπεύθυνους σχέσεων (relationship managers), αναλυτές πιστωτικού κινδύνου και αναλυτές κινδύνων ESG, ειδικούς δανειοδοτικών και επενδυτικών προϊόντων, υπεύθυνους κινδύνου και άλλα ανώτερα στελέχη.

Ο κ. Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain ανέφερε: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που μοιραζόμαστε την εμπειρία και τεχνογνωσία μας στο ESG με κορυφαίους οργανισμούς όπως η Moodys που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό το ESG Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης θα βοηθήσει τους πελάτες της Moodys στην ευαισθητοποίηση και την ενσωμάτωση του ESG στη διαχείριση και τις διαδικασίες μέτρησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου».

Η κα. Tara Kapitan, Ανώτερη Διευθύντρια Διαχείρισης Προγραμμάτων στην Moodys Analytics ανέφερε: «Καθώς οι πελάτες μας αυξάνουν τις επενδύσεις τους σε δεδομένα και εργαλεία ESG, αναγνωρίζουμε ότι οι άνθρωποί τους βρίσκονται στο επίκεντρο μιας επιτυχημένης ενσωμάτωσης του ESG στο πλαίσιο διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο συνεργαστήκαμε με την Global Sustain για να παρέχουμε ένα πρακτικό Πρόγραμμα ESG σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης, αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών ESG τόσο σε επίπεδο πελάτη όσο και σε επίπεδο χαρτοφυλακίου».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης «Αρχές Αξιολόγησης Κινδύνων ESG» της Moody’s Analytics, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: https://www.moodysanalytics.com/elearning-courses/esg-risk-assessment-fundamentals/

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ