Μετρήσιμα αποτελέσματα από το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της COSMOTE  • 16,47% μείωση εκπομπών CO2


  • 12,75% μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας


  • 21% μείωση κατανάλωσης νερού


  • 20% μείωση κατανάλωσης χαρτιού

Mε τη βούληση να συμβάλλει ενεργά στη συλλογική προσπάθεια για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και με τη σύμπραξη του ανθρώπινου δυναμικού και των πελατών της, η COSMOTE αναλαμβάνει στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες για το περιβάλλον, που αποτελεί και κεντρικό πυλώνα του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.


Ενάμισι χρόνο μετά την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που ανέπτυξε η COSMOTE με στόχο τη συστηματική και αποτελεσματική μέτρηση, αξιολόγηση και διαχείριση των όποιων επιδράσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον, η εταιρία καταθέτει τους στόχους και τα αποτελέσματα στους 12 άξονες δράσης της. Συγκεκριμένα:


Κατανάλωση Πετρελαίου στους Σταθμούς Βάσης: Αρχικός στόχος για το 2006, ήταν να μειωθεί κατά 5% η κατανάλωση Πετρελαίου και επομένως αντίστοιχα οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στους Σταθμούς Βάσης. Με τη μείωση της χρήσης 24ωρων γεννητριών και τη χρήση φωτοβολταϊκών σε Σταθμούς Βάσης, επιτεύχθηκε 16,47% μείωση των εκπομπών CO2.


Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας στους Χώρους Γραφείων: Το 2006, η COSMOTE έγινε μέλος του ευρωπαϊκού προγράμματος Greenbuilding. Επενδύοντας στην τεχνολογία, η εταιρία εφάρμοσε μεθόδους ελέγχου και εξέλιξε τα συστήματα φωτισμού και κλιματισμού με σκοπό τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Με αρχικό στόχο για το 2006 τη μείωση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 5%, επιτεύχθηκε μείωση κατά 12,75%.


Υλικά Συσκευασίας των Προϊόντων: Έχει καταβληθεί σημαντική προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για τη μείωση κατανάλωσης χαρτιού στις συσκευασίες των προϊόντων, με αποτέλεσμα, όμως την κατανάλωση άλλων υλικών, όπως του πλαστικού. Για το λόγο αυτό, η COSMOTE από το Φεβρουάριο του 2007, αντικατέστησε τις σακούλες που χρησιμοποιεί στα καταστήματά της, με 1.000.000 φιλικές προς το περιβάλλον βιοδιασπώμενες σακούλες για χρήση στο σύνολο των καταστημάτων της σε ετήσια βάση.


Ανακύκλωση Κινητών Τηλεφώνων, Μπαταριών & Αξεσουάρ: Η COSMOTE είναι η πρώτη εταιρία κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα, που ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ΠΔ 117/2004), συμβλήθηκε με το μοναδικό επίσημο φορέα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, την εταιρία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικοί κάδοι περισυλλογής κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα καταστήματα της εταιρίας. Με αρχικό στόχο να συγκεντρώνονται 5 κιλά ανά σημείο συλλογής, η ποσότητα αυτή ξεπεράστηκε κατά πολύ, φτάνοντας τα 16,6 κιλά ανά σημείο συλλογής, αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης τόσο των εργαζομένων της COSMOTE όσο και του κοινού που επισκέπτεται τα καταστήματά της.


ΑΗΕΕ Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός: Στο ίδιο πλαίσιο, ολόκληρη η ποσότητα του τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού που αποσύρεται αποστέλλεται προς ανακύκλωση, με αποτέλεσμα την εναλλακτική διαχείριση του 100% της αποσυρόμενης ποσότητας.


Δωρεές H/Y: Στο πλαίσιο της διαχείρισης του ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού της, η COSMOTE διαθέτει τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (H/Y) που δεν χρησιμοποιούνται πια, σε σχολεία και δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Με στόχο την επαναχρησιμοποίηση των Η/Υ σε ποσοστό 100%, το 2005 διατέθηκαν 22 και το 2006 75 υπολογιστές που είχαν αντικατασταθεί από νέους στην εταιρία.


Ανακύκλωση Κινητών Τηλεφώνων, Μπαταριών & Αξεσουάρ: Ειδικοί κάδοι περισυλλογής κινητών τηλεφώνων, μπαταριών και αξεσουάρ έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εγκαταστάσεις και τα καταστήματα της εταιρίας. Με αρχικό στόχο να συγκεντρώνονται 5 κιλά ανά σημείο συλλογής, η ποσότητα αυτή ξεπεράστηκε κατά πολύ, φτάνοντας τα 16,6 κιλά ανά σημείο συλλογής, αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης τόσο των εργαζομένων της COSMOTE όσο και του κοινού που επισκέπτεται τα καταστήματά της.


Συσσωρευτές Σταθμών Βάσης: Η εταιρία προκείμενου να παρέχει στους πελάτες της απρόσκοπτη επικοινωνία, έχει εφοδιάσει τους σταθμούς βάσεις με συστοιχίες συσσωρευτών Pb – οξέως, οι οποίες ενεργοποιούνται όταν παρουσιάζονται προβλήματα τροφοδοσίας. Το 2006 απεστάλη για ανακύκλωση το σύνολο των αποσυρόμενων κατά τη συντήρηση συσσωρευτών, η ποσότητα των οποίων έφτασε τους 192 τόνους.


Κατανάλωση νερού: Με τη σημαντική συμβολή όλων των εργαζομένων μειώθηκε κατά 21% η κατανάλωση νερού.


Κατανάλωση και ανακύκλωση Χαρτιού: Σε επίπεδο κατανάλωσης επιτεύχθηκε μείωση της τάξης του 20%. Όσον αφορά την ανακύκλωση, ειδικοί κάδοι συλλογής τοποθετήθηκαν σε ολόκληρη την εταιρία, επιτυγχάνοντας την αύξηση της ποσότητας χαρτιού που ανακυκλώθηκε κατά 16,8%.


Μελάνια: Χάρη στη συστηματική αντιμετώπιση του ζητήματος, το 2006 επιτεύχθηκε ανακύκλωση 26% των μελανοδοχείων και 45% των τόνερ. Συνολικά, επαναχρησιμοποιήθηκε το 33% των τόνερ και μελανοδοχείων που αγοράστηκαν.


Λιπαντικά: Το 2006, η COSMOTE ξεκίνησε συνεργασία με πιστοποιημένο εξωτερικό συνεργάτη για τη συλλογή των λιπαντικών που χρησιμοποιούνται στις γεννήτριες των σταθμών βάσης, με στόχο για το 2007 την εναλλακτική διαχείριση του 75% της ποσότητας των απορριφθέντων λιπαντικών.


Ραδιοκύματα: Με στόχο τη συνεχή ενημέρωση του κοινού για τα επίπεδα εκπομπής ραδιοκυμάτων, η εταιρεία παρακολουθεί σταθερά τα επίπεδα έντασης του πεδίου εκπομπής των κεραιών της, με τη συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων-ακτινοφυσικών και με όργανα διακριβωμένα από ανεξάρτητους φορείς. Μέσα στο 2006 πραγματοποιήθηκαν 73 δειγματοληπτικές μετρήσεις ενώ πραγματοποιείται και συνεχής παρακολούθηση από σταθερούς σταθμούς μέτρησης που εγκαθίστανται από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μέσα στο 2006 εγκαταστάθηκαν 22 σταθμοί μέτρησης και ο στόχος για το 2007 είναι ο διπλασιασμός τους. Τα στοιχεία των μετρήσεων βρίσκονται στη διάθεσή του κοινού μέσω της ιστοσελίδας http://www.pedion24.gr/.


Αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντική είναι η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού της COSMOTE που έχει ανταποκριθεί με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στις περιβαλλοντικές δράσεις της εταιρίας. Η COSMOTE επενδύει και θα συνεχίσει σταθερά να επενδύει στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την ορθή διαχείριση και ανακύκλωση των φυσικών πόρων, την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και κινητοποίηση της κοινής γνώμης.


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ