ΟΤΕ: Ανακοίνωση Αγοράς Ιδίων Μετοχών

O Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. («ΟΤΕ Α.Ε.» ή «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, την 25/10/2019, αγόρασε 13.900 ίδιες μετοχές με μέση τιμή κτήσης €13,4889 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €187.495,61, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018 και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρείας. 

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 7.363.723 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,534% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας. 

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052 της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2016. 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ