Coca Cola HBC: Άλμα κερδών 385,7 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο – Αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη 2023 η Διοίκηση

Συνεχιζόμενες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και στις στρατηγικές προτεραιότητες

Τα οικονομικά αποτελέσματά της για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023, παρουσίασε η Coca-Cola HBC AG Όμιλος παραγωγής καταναλωτικών προϊόντων προσανατολισμένος στην ανάπτυξη και στρατηγικός εταίρος εμφιάλωσης της The Coca-Cola Company,.

Κατά το διάστημα αυτό ο όμιλος κατάφερε να παρουσιάσει καθαρά κέρδη 385,7 εκατ. ευρώ, έναντι 152,9 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις έφτασαν τα 5,021 δισ. ευρώ έναντι 4,209 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2022.

Βασικά οικονομικά μεγέθη εξαμήνου

• Η εστιασμένη υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων και οι πρωτοβουλίες αύξησης των καθαρών εσόδων οδηγούν σε σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων σε οργανική βάση.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17,8% σε οργανική βάση, λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο κατά 19,0% σε οργανική βάση, κυρίως ως αποτέλεσμα των ενεργειών βελτίωσης του μείγματος τιμών και προϊόντων σε όλες τις κατηγορίες και αγορές.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε σε οργανική βάση σε όλες τις κατηγορίες στρατηγικής μας προτεραιότητας, με αύξηση 1,6% στα ανθρακούχα αναψυκτικά, 20,9% στα ποτά ενέργειας και 21,9% στον καφέ. Στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών σημειώθηκε πτώση 11,2%, που οφείλεται κυρίως στην κατηγορία των εμφιαλωμένων νερών. Συνολικά, σημειώθηκε πτώση του όγκου πωλήσεων κατά 1,0% σε οργανική βάση.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 19,3% σε δημοσιευμένη βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής οργανικής ανάπτυξης και της ενοποίησης της Multon, που αντιστάθμισαν τον αντίκτυπο από τις δυσμενείς συναλλαγματικές μεταβολές στη Νιγηρία και την Αίγυπτο.

Σημειώθηκε αύξηση του μεριδίου αγοράς σε αξία κατά 60 μονάδες βάσης στην κατηγορία των έτοιμων προς κατανάλωση μη αλκοολούχων ποτών και διατήρηση του μεριδίου αγοράς σε αξία στα ανθρακούχα αναψυκτικά.

*Αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 17,7% σε οργανική βάση, χωρίς μεταβολή του περιθωρίου κέρδους που παρέμεινε στο 11,2% σε οργανική βάση.

Ισχυρότερη από την αναμενόμενη λειτουργική μόχλευση από την αύξηση των εσόδων κατά διψήφιο ποσοστό.

Αύξηση του συγκρίσιμου μικτού περιθωρίου κέρδους κατά 90 μονάδες βάσης, παρά την αύξηση του συγκρίσιμου κόστους πωληθέντων (COGS) ανά κιβώτιο κατά 13,1%.
Πειθαρχημένη διαχείριση των λειτουργικών εξόδων, με παράλληλη αύξηση των επενδύσεων για περαιτέρω ενίσχυση της υλοποίησης των στρατηγικών μας στην αγορά, σε συνεργασία με τους πελάτες μας.

Αύξηση του συγκρίσιμου λειτουργικού περιθωρίου κέρδους κατά 20 μονάδες βάσης.

• Βασικά στοιχεία ανά αγορά: Ισχυρή αύξηση κατά διψήφιο ποσοστό των καθαρών εσόδων και των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση σε όλες τις αγορές.

Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,9% σε οργανική βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο και της διατήρησης των επιδόσεων του όγκου πωλήσεων στις βασικές αγορές. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 20,8% σε οργανική βάση.

Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 23,6% σε οργανική βάση, κατά κύριο λόγο εξαιτίας της διεύρυνσης των καθαρών εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 27,2% σε οργανική βάση.

Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 16,0% σε οργανική βάση, παρά τις πιέσεις στην καταναλωτική δαπάνη λόγω των δυσμενών μακροοικονομικών συνθηκών σε αρκετές αγορές. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 13,9% σε οργανική βάση.

• Σημαντική αύξηση των κερδών ανά μετοχή και ισχυρός ισολογισμός.

Σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων βασικών κερδών ανά μετοχή κατά 22,3%, κυρίως λόγω της αύξησης των λειτουργικών κερδών και των μειωμένων καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων.
Ισχυρός ισολογισμός και ρευστότητα. Μέρισμα ανά μετοχή € 0,78 καταβλήθηκε τον Ιούνιο.

• Ημερίδα Επενδυτών 2023: Στρατηγικές προτεραιότητες και μεσοπρόθεσμοι χρηματοοικονομικοί στόχοι

Στην Ημερίδα Επενδυτών τον Μάιο, επαναλάβαμε τη δέσμευσή μας στους πέντε άξονες στρατηγικής μας ανάπτυξης και στις επενδύσεις που κάνουμε αναφορικά με τις ικανότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως προτεραιότητα, που καθιστούν την εταιρεία ικανή να επιτύχει υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Οι χρηματοοικονομικοί στόχοι επικαιροποιήθηκαν ώστε να καλύπτουν την περίοδο μετά το 2023:

Μέση ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 6-7% σε οργανική βάση (προηγούμενη εκτίμηση: 5-6%),
Μέση ετήσια διεύρυνση του περιθωρίου λειτουργικών κερδών κατά 20-40 μονάδες βάσης σε οργανική βάση,
Συνεχιζόμενη εστίαση στην αύξηση της απόδοσης επενδυμένων κεφαλαίων (ROIC).

• Συνεχιζόμενες επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και στις στρατηγικές προτεραιότητες

Περαιτέρω επένδυση σε σήματα ανθρακούχων αναψυκτικών, σε διάφορες γεύσεις και παραλλαγές, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω διάθεσης της Coke Zero Zero, ενισχύοντας τη στρατηγική μας για τα προϊόντα με χαμηλή ή μηδενική ζάχαρη.

Επιτυχής κυκλοφορία του Jack Daniel’s & Coca-Cola στην Πολωνία, στην Ιρλανδία και στην Ουγγαρία στο δεύτερο τρίμηνο.

Διεύρυνση της κατηγορίας των ποτών ενέργειας στην Αίγυπτο, με την προσθήκη του σήματος Monster στο δεύτερο τρίμηνο.

Ανακοίνωση της συμφωνίας για την εξαγορά της Finlandia Vodka από την Brown-Forman έναντι τιμήματος ύψους 220 εκατ. δολαρίων. Πρόκειται για μοναδική ευκαιρία με σημαντική γεωγραφική επικάλυψη στις αγορές μας, η οποία ενισχύει την θέση μας στην κατηγορία των premium σημάτων οινοπνευματωδών ποτών, καθώς και τις ευκαιρίες μίξης με τα έτοιμα προς κατανάλωση μη αλκοολούχα αναψυκτικά. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στο τέταρτο τρίμηνο του 2023.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Οι επιδόσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν πολύ καλές, με πρόοδο ως προς τους στρατηγικούς μας άξονες. Οι κατηγορίες που έχουμε θέσει ως προτεραιότητα, τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα ποτά ενέργειας και ο καφές, σε συνδυασμό με τις ισχυρές επιδόσεις σε όλες τις αγορές, οδήγησαν σε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις και των λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση, πέρα των προσδοκιών μας.

Παρόλο που σε ορισμένες αγορές το καταναλωτικό περιβάλλον εξακολουθεί να είναι δυσμενές, τα έσοδα ανά κιβώτιο έχουν βελτιωθεί χάρη στην προσεκτική διαχείριση των τιμών και του μείγματος προϊόντων, ενισχυμένα από δεδομένα, πληροφορίες και αναλύσεις που έχουμε στη διάθεσή μας. Ταυτόχρονα, οι όγκοι πωλήσεων διατηρήθηκαν, γεγονός που αποδεικνύει την ποιότητα της υλοποίησης των στρατηγικών μας στην αγορά.

Συνεχίζουμε να επενδύουμε στην ενεργοποίηση του χαρτοφυλακίου προϊόντων 24/7 κατανάλωσης και στη στοχευμένη διεύρυνση, που ενισχύεται από την ηγετική θέση μας και την εστίασή μας στην κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, συνάψαμε συμφωνία για την εξαγορά της Finlandia Vodka, κυκλοφορήσαμε επιτυχώς νέα καινοτόμα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του Jack Daniel’s & Coca-Cola σε τρεις από τις αγορές μας, επεκτείναμε περαιτέρω την κατηγορία ποτών ενέργειας στην Αίγυπτο και προσθέσαμε επιπλέον 2.200 σημεία διανομής στην κατηγορία του καφέ.

Οι επιδόσεις μας κατά το δεύτερο τρίμηνο μάς επέτρεψαν να αναβαθμίσουμε τις προσδοκίες μας για τα κέρδη του 2023 τον Ιούλιο, ισχυροποιώντας τις προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης όπως τις διατυπώσαμε στην Ημερίδα Επενδυτών τον Μάιο. Είμαι ευγνώμων στους πελάτες, στους προμηθευτές και στους εταίρους μας, ιδίως στην The Coca-Cola Company, για τη συνεργασία τους καθώς αναπτυσσόμαστε μαζί. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως όλους τους ανθρώπους μας για την επιμονή και αφοσίωσή τους ώστε η εταιρεία μας να γίνεται ισχυρότερη μέρα με τη μέρα.»

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ