ΔΕΗ: Έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου

Στάσσης: νέα στρατηγική και πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που σταδιακά ενσωματώνεται και εφαρμόζεται σε μία σειρά από δράσεις σε όλες τις δομές και λειτουργίες, στο επιχειρηματικό μας μοντέλο.

Την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2021, η οποία δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του οργανισμού Global Reporting Initiative (GRI Standards), ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τον όμιλο:

  • ενημερώνει με αξιοπιστία τα Ενδιαφερόμενα Μέρη για όλα τα θέματα ESG,παρουσιάζει τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του Ομίλου για το 2021 και τη συνεχή δέσμευση στους στόχους ESG στο πλαίσιο της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που είναι σε εξέλιξη,
  • περιλαμβάνει σημαντική μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για τον Όμιλο, την μητρική ΔΕH, τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕH Ανανεώσιμες,
    εμπεριέχει τη δήλωση της εξωτερικής διασφάλισης ανεξάρτητου ελεγκτή, έχοντας τριπλασιάσει τον αριθμό των δεικτών που διασφαλίστηκαν σε σχέση με την Έκθεση του 2020,
  • αποτελεί την έμπρακτη συμβολή του Ομίλου στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Ο Όμιλος ΔΕH επιβεβαιώνοντας την δέσμευσή του στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, δημοσιοποιεί ετησίως την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία αποτυπώνονται αναλυτικά οι επιδόσεις των δύο πιο σημαντικών θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης της, τον ΔΕΔΔΗΕ και την ΔΕH Ανανεώσιμες.

Για την ‘Έκθεση, συνεργάστηκε ένα μεγάλο δίκτυο εργαζομένων του Ομίλου με ακρίβεια, αξιοπιστία και επιμέλεια αλλά και κατανόηση της σημασίας της μη χρηματοοικονομικής ενημέρωσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο για τη συγκέντρωση και παρουσίαση των στοιχείων όσο και για τον έλεγχο αυτών από τρίτο ανεξάρτητο ελεγκτή. Οι αναλυτικές πληροφορίες που παρουσιάζονται, αποτυπώνουν το αποτέλεσμα της απαιτητικής δουλειάς των εργαζομένων όλων των εταιρειών του Ομίλου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρηματικού μας σχεδίου, εν μέσω των προκλήσεων της ενεργειακής κρίσης.

Στην ‘Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του 2021, παρουσιάζεται η επίδοση των Εταιρειών του Ομίλου (ΔΕH, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕH Ανανεώσιμες) σε μια σειρά από βασικά κριτήρια και δείκτες επίδοσης για το Περιβάλλον (Environment), την Κοινωνία (Society) και τη Διακυβέρνηση (Governance) με βάση την προτεραιοποίηση των θεμάτων ESG/Βιώσιμης Ανάπτυξης όπως αυτή αναδείχθηκε από την έρευνα ουσιαστικότητας τον Αύγουστο του 2021.

Στην Έκθεση 2021 υπερδιπλασιάστηκε το σύνολο του αριθμού GRI δεικτών που δημοσιοποιήθηκε, συγκριτικά με την προηγούμενη του 2020, αυξάνοντας σημαντικά τους δείκτες για τις δύο κύριες θυγατρικές τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕH Ανανεώσιμες, ώστε να υπάρχει αντίστοιχη κάλυψη με τη μητρική ΔΕH.

Επίσης, η ‘Έκθεση έλαβε ανεξάρτητη εξωτερική περιορισμένη διασφάλιση σε επιλεγμένες Γενικές Γνωστοποιήσεις (GRI 102) που προβλέπονται από τα Πρότυπα GRI Standards σε επίπεδο συμφωνίας ‘Core’ και διασφάλιση σε 69 γνωστοποιήσεις/δείκτες (ο αντίστοιχος αριθμός για την προηγούμενη ‘Έκθεση ήταν 21 δείκτες) που συνδέονται με τα ουσιαστικά ζητήματα των εταιρειών (ΔΕH, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕH Ανανεώσιμες) και με την Κανονιστική Συμμόρφωση (GRI 103) καθώς και επιπλέον εξωτερική διασφάλιση σε 22 επιλεγμένους ESG δείκτες του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (2022), μια διασφάλιση που επιτεύχθηκε για πρώτη φορά.

Στην ετήσια ‘Έκθεση 2021, παρουσιάζονται για πρώτη φορά μία σειρά από ενοποιημένοι δείκτες σε επίπεδο Ομίλου με στόχο και τη μεταγενέστερη διασύνδεσή τους με τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του Ομίλου.

Σημαντική πρόοδος επιπλέον σημειώθηκε στον τομέα μέτρησης και καταγραφής των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου με βάση και το διεθνές πρότυπο GHG (Greenhouse Gas Protocol) καλύπτοντας το σύνολο των Scope 1 και Scope 2, και το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών του Scope 3 για την ΔΕΗΔΕΗ +1,37% (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών λιγνιτικών μονάδων της Μεγαλόπολης και Μελίτης οι οποίες απορροφήθηκαν από την ΔΕH εντός του 2022), καθώς και το σύνολο των εκπομπών Scope 1,2 και 3 για ΔΕΔΔΗΕ και ΔΕH Ανανεώσιμες, ενοποιώντας και παρουσιάζοντας τα στοιχεία αυτά για πρώτη φορά για τις παραπάνω εταιρείες του Ομίλου.

Η ‘Έκθεση τέλος περιλαμβάνει το Όραμα, την Αποστολή και τις Αξίες του Ομίλου, τα σημαντικά στοιχεία του 2022 και τους στόχους με βάση τις κατηγορίες ESG, που έχει θέσει η ΔΕH για το μέλλον, όπως και τις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν μέσα από τις τρείς εταιρείες του Ομίλου που συμβάλλουν στην επίτευξη δέκα εκ των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Ο Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕH δήλωσε σχετικά: «Η ‘Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 διευρύνει την παρουσίαση του αντίκτυπου της υλοποίησης του στρατηγικού μας σχεδίου για το Περιβάλλον και την Κοινωνία. Τα στοιχεία που παρατίθενται τόσο με βάση τα κριτήρια ESG που έχουν να κάνουν με το Περιβάλλον την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, επιβεβαιώνουν τον εν εξελίξει δομικό μετασχηματισμό που συντελείται στον Όμιλο τα τελευταία χρόνια και τελικά διαμορφώνει τη νέα του αξία.

Είναι η απόδειξη για τη νέα στρατηγική και πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης που σταδιακά ενσωματώνεται και εφαρμόζεται σε μία σειρά από δράσεις σε όλες τις δομές και λειτουργίες, στο επιχειρηματικό μας μοντέλο, την κουλτούρα και την αλυσίδα παραγωγής του Ομίλου.

Σκοπός μας, άλλωστε, είναι να μπορούμε ακόμα και μέσα από αντίξοες διεθνείς συνθήκες όπως το αποδείξαμε και το 2022, να επιδεικνύουμε ανθεκτικότητα, ώστε να δημιουργούμε και να διαμοιράζουμε ολοένα και μεγαλύτερη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζόμενους , τους μετόχους μας αλλά και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, πάντα με σεβασμό στο περιβάλλον και τις επόμενες γενιές, καθιστώντας τον ‘Όμιλο ΔΕH μια σύγχρονη, δυναμική εταιρεία ενέργειας, πρωταγωνίστρια στην ευρύτερη περιοχή μας».

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ