ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ: Τι είναι το FLAIM TRAINER που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ελληνικός Χρυσός

Ο μεταλλευτικός κλάδος θεωρείται από τους πιο απαιτητικούς σε θέματα υγεί-ας και ασφάλειας. «Η Ελληνικός Χρυσός, έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα τη διαφύλαξη και προστασία της υγείας και ασφάλειας των ανθρώπων της, έχει ανα-πτύξει το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με κορυφαία διεθνή πρότυπα, το οποίο περιγράφει τις διαδικασίες και τις πολιτικές της εταιρεί-ας και προβλέπει μέτρα προφύλαξης για την πρόληψη ατυχημάτων στην εργασία», σημειώνει ο Εμμανουήλ Δάφτσης, Διευθυ-ντής Υγείας & Ασφάλειας της Hellas Gold.


Σύμφωνα με τον κ. Δάφτση, η μητρική εταιρεία Eldorado Gold έχει αναπτύξει τους «χρυσούς κανόνες», ένα εγχειρίδιο τσέπης στο οποίο συμπυκνώνονται οι δι-αδικασίες και τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται εντός των μεταλ-λευτικών εγκαταστάσεων. Το εγχειρίδιο αποτελεί μέρος των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας, που πρέπει να φέ-ρει όποιος κινείται στους εργοταξιακούς χώρους. Επιπρόσθετα, η εταιρεία έχει προχωρήσει στη σύσταση Εθελοντικών Σωστικών Συνεργείων και Ομάδων Αντι-μετώπισης Έκτακτων Αναγκών, οι οποίες στελεχώθηκαν από εργαζόμενούς της, με βασικό στόχο την εγγύηση της ασφάλειας σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος στα υπόγεια μεταλλεία ή στην επιφάνεια. «Στο πλαίσιο αυτό, πριν λίγους μήνες ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή τους μέσω του πρωτοποριακού συστήματος FLAIM Trainer, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Με τη χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγμα-τικότητας, το εν λόγω σύστημα επιτρέ-πει μέσω διαφορετικών σεναρίων στον εκπαιδευόμενο, να αξιολογεί σε σχεδόν πραγματικές συνθήκες, τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται και ενεργεί, με στόχο να προετοιμαστεί κατάλληλα για τους κινδύ-νους που μπορεί να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς στους χώρους των εγκαταστάσεων της εταιρείας», αναφέρει ο κ. Δάφτσης.Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης, που ενσωματώνει τα κριτή-ρια ESG και εστιάζει στη δημιουργία αξίας στους τρεις θεμελιώδεις πυλώνες: Των ανθρώπων, της οικονομίας και του περι-βάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS) που δι-ατρέχει όλες τις λειτουργίες της, προκει-μένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ