ΕΡΕΥΝΑ ΕΥ: Χάσμα μεταξύ επιχειρήσεων & επενδυτών ως προς τις πρωτοβουλίες για βιώσιμη ανάπτυξη

Κινδύνους εντοπίζει η έρευνα της ΕΥ

Διάσταση απόψεων μεταξύ επιχειρήσεων και πολλών από τους μεγαλύτερους επεν-δυτές τους, σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται για τη βιώσιμη ανάπτυξη, διαπιστώνει η τελευταία, παγκόσμια έρευ-να της EY, Global Corporate Reporting Survey. Η διχογνωμία αυτή, σύμφωνα με την έρευνα, απειλεί να περιορίσει σημαντικά την πρόσβαση πολλών επιχειρήσεων σε κεφάλαια και θα μπορούσε να επιβραδύνει την πρόοδο στο ζήτημα της απεξάρτησης από τον άνθρακα. Η έρευνα καταγράφει ορισμένα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι επιχειρήσεις για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών και υπογραμμίζει δύο προτεραιότητες: τη βελτίωση των αναφορών βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και την αναβάθμιση του ρόλου των επικεφαλής των χρηματοοικονομικών λειτουργιών στην υποβολή των αναφορών.

Μακροπρόθεσμες επενδύσεις ή βραχυπρόθεσμα κέρδη;

Σύμφωνα με την έκθεση, 78% των επεν-δυτών δηλώνουν ότι πιστεύουν πως οι εταιρείες πρέπει να επενδύσουν σε βελτιώσεις σχετικά με θέματα ESG ακόμη και αν αυτό μειώνει τα βραχυπρόθεσμα κέρδη τους, ωστόσο μόνο το 55% των επικεφαλής επιχειρήσεων έχουν την ίδια άποψη. Επιπλέον, 53% των επιχειρήσεων πιστεύουν ότι οι προσπάθειές τους να προωθήσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις, στην πραγματικότητα εμποδίζονται από την πίεση των επενδυτών να παρουσιάσουν βραχυπρόθεσμα κέρδη. Ένα στα πέντε υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοοικονομικών διευθύνσεων έφτασε στο σημείο να δηλώσει ότι οι επενδυτές «αδιαφορούν» για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ακόμα και όσες σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ανησυχίες για «greenwashing»

Το 99% των ερωτηθέντων επενδυτών δηλώνουν ότι οι αναφορές ESG αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο κατά τη λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων, ωστόσο, το 76% πιστεύουν ότι οι οργανισμοί είναι «ιδιαίτερα επιλεκτικοί» σχετικά με τις πληροφορίες που παρέχουν – εγείροντας ανησυχίες για φαινόμενα greenwashing. Το 88% υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες υπο-βάλλουν αναφορές μόνο όταν αναγκάζο-νται. Στις περιπτώσεις όπου οι επιχειρή-σεις πραγματοποιούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη, το 80% των επενδυτών δηλώνουν ότι, συχνά, δεν εξηγούν επαρκώς το σκεπτικό τους και αυτό μπορεί να δυσκολεύει την αξιολόγηση τέτοιων επενδύσεων.

Περιθώρια βελτίωσης

Είναι ενδιαφέρον ότι το 54% των επιχειρήσεων δήλωσαν ότι παρέχουν στους επενδυτές πληροφορίες για τις δρα-στηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ οι υπόλοιπες αναγνωρίζουν ότι δεν το πράττουν. Τέλος, τα δύο πέμπτα των στελεχών των χρηματοοικονομικών διευθύνσεων, παραδέχθηκαν ότι η
τρέχουσες αναφορές για θέματα ESG που υποβάλλουν δεν θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στον έλεγχο των βασικών προτύπων διασφάλισης.

Κοινό έδαφος ως προς τις ελλείψεις των αναφορών

Η έρευνα αναδεικνύει ορισμένα κοι-νά σημεία μεταξύ επιχειρήσεων και επενδυτών: συμφωνούν σχετικά με τις αδυναμίες των υπαρχόντων προτύπων αναφορών και επισημαίνουν την έλλειψη απαιτήσεων για τεκμηρίωση μέσω αποδεικτικών στοιχείων. Συμφωνούν, επίσης, ότι βασικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι ο διαχωρισμός των αναφορών ESG από τις κύριες οικονομικές αναφορές και η απουσία γνωστοποιήσεων που εστιάζουν στο μέλλον.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ