ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Θα κατασκευάσει Σύγχρονο Πυκνωτή για την RWE στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η MYTILINEOS ανέλαβε την εκτέλεση σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκα-τάσταση Σύγχρονου Πυκνωτή», για λογα-ριασμό της RWE Generation UK PLC, μίας από τις κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αξία του συμβολαίου για την MYTILINEOS ανέρχεται σε 62 εκατ. ευρώ.

Οι Σύγχρονοι Πυκνωτές θεωρούνται ευρέως απαραίτητοι για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι ικανοί να ρυθμίζουν την ισχύ στα ηλεκτρικά δίκτυα, ιδιαίτερα όταν οι ΑΠΕ δεν μπορούν να παρέχουν σταθε-ρότητα στο σύστημα. Καθώς οι ανάγκες της αγοράς αυξάνονται, οι Σύγχρονοι Πυ-κνωτές είναι μια αξιόπιστη τεχνική λύση, ικανή να καλύψει τις ανάγκες των διαχει-ριστών δικτύων, ενώ προτιμάται διεθνώς από πολλές εταιρείες. Επιπρόσθετα, ένας Σύγχρονος Πυκνωτής δεν καταναλώνει καύσιμο, ούτε παράγει ενέργεια και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν πρόσθετες εκπο-μπές CO2 ή απαιτήσεις για χρήση νερού.Το έργο υποστηρίζει τους στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου για «πράσινη» ενέρ-γεια και μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2025. Επιπλέον, αποτελεί μέρος του Προγράμματος Stability Pathfinder του Εθνικού Δικτύου για την Αγγλία και την Ουαλία, με στόχο την υποστήριξη του συστήματος μέσω αύξησης της αδράνει-ας και συμβολής στην στάθμη βραχυκυ-κλώματος. Καθώς αυξάνονται οι διασυν-δεδεμένες ΑΠΕ, το έργο συμβάλλει στην σταθεροποίηση του Δικτύου.

Ο Τομέας M Power Projects της MYTILINEOS, με την υψηλή τεχνογνωσία που διαθέτει, θα αναλάβει την εκτέλεση αυτού του έργου «με το κλειδί στο χέρι» που περι-λαμβάνει τη Μελέτη, Προμήθεια, Εγκα-τάσταση και Θέση σε λειτουργία μονάδας
Σύγχρονου Πυκνωτή, με τα βοηθητικά συ-στήματα, καθώς και υποσταθμού υψηλής τάσης (ΥΤ) για τη σύνδεση του Σύγχρονου Πυκνωτή με το Δίκτυο ΥΤ της National Grid (Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς).Πρόκειται για το πρώτο έργο Σύγχρονου Πυκνωτή για την MYTILINEOS, αλλά και το πρώτο για την RWE στο Ηνωμένο Βα-σίλειο, καθώς αποτελεί μέρος του στό-χου απαλλαγής από εκπομπές CO2 στο πλαίσιο του Pembroke Net Zero Centre (PNZC).

Το έργο θα κατασκευαστεί στις υπάρχου-σες εγκαταστάσεις του σταθμού παραγω-γής ηλεκτρικής ενέργειας Pembroke της RWE στη Νοτιοδυτική Ουαλία. Η κατα-σκευή αναμένεται να ξεκινήσει το 2023 και η ολοκλήρωσή της έχει προγραμμα-τιστεί για το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ