Πρόγραμμα JESSICA

Το πρόγραμμα JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές) αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης (CEB). Υποστηρίζει έργα αστικής ανάπλασης μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει τη διαχείριση συνολικά 40 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία προέρχονται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας και προορίζονται για την χρηματοδότηση έργων αστικής ανάπτυξης στις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς, ενεργώντας ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης (TAA) για κάθε μία από τις ανωτέρω Περιφέρειες, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει φάκελο πρότασης για χρηματοδότηση έργων. Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από Επιλέξιμους Φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κάθε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται παρακάτω.

ΤΑΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΤΑΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ