Ευρωπαϊκή Πίστη: CSR Reports – Κοινωνική ευθύνη σημαίνει Δέσμευση

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη, δεχόμενοι το χρέος μας προς την κοινωνία, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, αναπτύσσοντας κοινωνικό διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Παρά την έλλειψη μιας ολιστικής προσέγγισης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την Πολιτεία, στην Ευρωπαϊκή Πίστη προχωρούμε με διαφάνεια στην αυτορρύθμιση της εταιρικής μας συμπεριφοράς. 

Η Ευρωπαϊκή Πίστη, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης, ενσωματώνει στην κουλτούρα της τις έννοιες της Ευθύνης, της Αυτοοργάνωσης και του Αυτοπεριορισμού, υποδηλώνοντας νέες υποχρεώσεις προς τους κοινωνικούς εταίρους και υπαγορεύοντας νέες συμπεριφορές προς όλους τους εργαζομένους. Οι νέες συμπεριφορές της βιώσιμης οικονομίας απαιτούν από εμάς ικανότητες, ώστε να επιτύχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα με λιγότερους πόρους. Μοντέλο συμπεριφοράς αποτελεί το πρότυπο GRI σε συνδυασμό με τις κατευθυντήριες γραμμές του ISO26000, το οποίο χρησιμοποιείται ως οδηγός και φορέας αλλαγής. 

O Απολογισμός Βιωσιμότητας της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη απευθύνεται στο σύνολο των εταίρων, αποτυπώνοντας την εθελοντική πρωτοβουλία μας στο να ενημερώσουμε το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο για τις επιπτώσεις της εταιρικής μας δραστηριότητας, υιοθετώντας τη σύγχρονη θεώρηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι τομείς στους οποίους κινηθήκαμε το 2011 ήταν:

Κοινωνική Προσφορά
Υποστηρίξαμε και υλοποιήσαμε προγράμματα κοινωνικής ενσωμάτωσης ευάλωτων ομάδων πληθυσμών μέσω φορέων κοινωνικής επιχειρηματικότητας (ΚΛΙΜΑΚΑ) και ΜΚΟ (Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης, Κιβωτός του Κόσμου), που αποσκοπούσαν στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού και στη δημιουργία ευκαιριών επανένταξης.

Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διοργανώσαμε σε συνεργασία με τη Διεθνή Αμνηστία θεματικά σεμινάρια (Διακρίσεις, Θανατική Ποινή, Δικαιώματα Γυναικών, Ελευθερία Έκφρασης) για τους εργαζόμενους της εταιρείας μας. Το αίτημα για έναν κόσμο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα θα γίνονται σεβαστά, απευθύνεται πάνω από όλα στην κοινωνία πολιτών και ο εργασιακός χώρος είναι ένα νευραλγικό κομμάτι αυτής.

Περιβάλλον
Επενδύσαμε σε πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης ενέργειας για τη μείωση της ενεργειακής μας κατανάλωσης ανά θέση εργασίας. Ειδικότερα, για κάθε θέση εργασίας στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας δημιουργήθηκε ενεργειακό προφίλ, βάσει του οποίου καθορίστηκαν οι ενεργειακές της ανάγκες. Η προσπάθεια αυτή ενίσχυσε την περιβαλλοντική μας ευαισθησία και μείωσε (μέσω χρονοπρογραμματισμού) το ανθρακικό αποτύπωμα κατά 40% μεσοσταθμικά. Παρ’ όλο που οι προσπάθειες για μείωση της ενεργειακής μας κατανάλωσης είναι συνεχείς, το 2011 η Ευρωπαϊκή Πίστη αντιστάθμισε συμβολικά ένα μικρό ποσοστό του ανθρακικού της αποτυπώματος, ώστε να δημιουργούμε συνεχώς κίνητρα για in – house παρεμβάσεις. Παράλληλα, είμαστε υπερήφανοι που αποτελέσαμε και συνεχίζουμε να αποτελούμε την πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Ελλάδα, με ανθρακικά ουδέτερο site (www.europaikipisti.gr). Με τη συμβολική μας αυτή πράξη αποδεικνύουμε την υπευθυνότητά μας απέναντι στο περιβάλλον, αντισταθμίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Στην Ευρωπαϊκή Πίστη πιστεύουμε πως μοχλός για το μοντέλο μιας Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι μια υγιής εταιρεία που σέβεται τον πελάτη, τους εργαζομένους, τους μετόχους και την κοινωνία γενικότερα. Βασική προϋπόθεση επίτευξης των στόχων της βιωσιμότητας είναι η κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας και η απόδοση προστιθέμενης αξίας προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Η κερδοφόρος λειτουργία της εταιρείας μας, μας επιτρέπει να παρέχουμε ανταγωνιστικές υπηρεσίες, να εγγυόμαστε θέσεις εργασίας και στο μέλλον, να αναδιοργανωνόμαστε για να γινόμαστε καλύτεροι και κυρίως να μετέχουμε στην προσπάθεια για ένα βιώσιμο αύριο.

*Η περίληψη του απολογισμού δημοσιεύθηκε στην 3η έκδοση CSR Reports.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε ολόκληρο τον Απολογισμό Βιωσιμότητας 2011 όπως και την παρουσίαση στην 3η έκδοση CSR Reports.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ